Audio IBhayibheli - Zulu Audio Bible - [1959]

Khetha incwadi eBhayibhelini lesiZulu ozoyizwa ngendlebe ukuze uyilalele noma uyikopele


iTestamente elisha - New Testament