کتاب مقدس   Farsi Bible - Persian - Tarjumeh-ye Ghadeem 1895

لطفا یک کتاب از کتاب مقدس در زبان فارسی را انتخاب کنید


عهد قديم   Old Testament

عهد جديد   New Testament