Yuēbójì约伯记

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Shǒuyè首页 | Duōwén | Mùlù目录 | Sōuxún搜寻


[Romanized Chinese (Pinyin) with correspondent Chinese characters. Park the mouse pointer over the characters to bring up the English meaning]
to dowload or hear the whole book click here!  Audio dowload   RIGHT CLICK and select Save as ..
A A A A A
[flash player]

1 Yínyǒukuàngliànjīnyǒufāng
2 Tiěcóngdechūtóngcóngshízhōngrónghuà
3 Rénwéi人为hēi’àn黑暗dìngjièxiàn界限chájiūyōu’àn幽暗yīndeshítou石头zhídào直到chǔ
4 Zàiwúrén无人jūzhù居住zhīchǔbàokāikuàngxuéguòderénxiǎngdàotāmen他们Yòurényuǎnlí远离xuánzàikōngzhōng空中yáoláiyáo
5 Zhìyú至于denéngchūliángshi粮食denèihǎoxiàng好像bèihuǒfānqǐlai起来
6 Dezhòngdì中的shítou石头yǒulánbǎoshí蓝宝石bìngyǒuJīnshā金沙
7 Kuàngzhòngdì中的zhìniǎobùdé不得zhīdao知道yīngyǎnwèijiànguò
8 Kuángàodeyěshòu野兽wèicéngxíngguòMěngliè猛烈deshīzi狮子wèicéngjīng曾经guò
9 Rénshēnshǒu伸手záokāijiānshíqīngdào倾倒shāngēn
10 Zàipánshízhōngzáochūshuǐdào水道qīnyǎn亲眼kànjiàn看见yàngbǎowù宝物
11 fēngbì封闭shuǐbùdé不得dīliú滴流shǐ使yǐncáng隐藏dexiǎnlùchū露出lái
12 Rán’ér然而zhìhuì智慧yǒuhéchǔ何处xúncōngmíng聪明zhīchǔzàinǎli哪里ne
13 Zhìhuì智慧dejiàzhí价值wúrén无人néngzhīzàihuórénzhīdewúchù无处xún
14 Shēnyuānshuōbùzài不在nèiCānghǎishuōbùzài不在zhōng
15 Zhìhuì智慧fēiyònghuángjīn黄金deyěbù也不néngpíngbáiyín白银wéidejiàzhí价值
16 Éfěijīnguìzhòng贵重dehóngmǎnǎo玛瑙bìnglánbǎoshí蓝宝石bùzú不足jiàoliàng较量
17 Huángjīn黄金bōli玻璃bùzú不足bǐjiào比较Jīngjīndemǐnbùzú不足duìhuàn兑换
18 Shānhú珊瑚shuǐjīng水晶dōubùzú不足lùnZhìhuì智慧dejiàzhí价值shèngguò胜过zhēnzhū珍珠huòzuòhóngbǎoshí红宝石)。
19 shídehóngbùzú不足bǐjiào比较Jīngjīnyěbù也不jiàoliàng较量
20 Zhìhuì智慧cónghéchǔ何处láinecōngmíng聪明zhīchǔzàinǎli哪里ne
21 Shìxiàngyíqiè一切yǒushēngmìng生命deyǎnyǐncáng隐藏xiàngkōngzhōng空中defēiniǎoyǎn
22 Mièméisǐwáng死亡shuōwǒmen我们fēngwénmíng
23 Shénmíngbai明白zhìhuì智慧dedàolù道路xiǎode晓得zhìhuì智慧desuǒzài所在
24 Yīnjiàncházhídào直到debiànguāntiānzhīxià之下
25 Yàowéifēngdìngqīngzhòngyòudùliàng度量zhūshuǐ
26 wéidìngmìnglìng命令wéiléidiàndìngdàolù道路
27 Nàshí那时kànjiàn看见zhìhuì智慧érqiě而且shùshuōjiāndìng坚定bìngqiě并且chájiū
28 duìrénshuōjìngwèi敬畏zhǔjiùshì就是zhìhuì智慧Yuǎnlí远离ěbiàn便shìcōngmíng聪明

Print This Page

Shàngshēng上升 | Xiàzhāng | Mùlù目录 | Shǒuyè首页


WordProject
- "Tàichūyǒudào ..." -
JS

*


*


*


*


*


*


*