Job

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42


Hoofstuk 40

(39:34)

En die HERE het Job geantwoord en gesê:
2 (39:35) Wil die berisper met die Almagtige twis? Laat hy wat God teregwys, hierop antwoord!
3 (39:36) Toe het Job die HERE geantwoord en gesê:
4 (39:37) Kyk, ek is te gering. Wat kan ek U antwoord? Ek lê my hand op my mond.
5 (39:38) Een maal het ek gespreek, maar sal nie meer antwoord nie; ja, twee maal, maar ek sal nie voortgaan nie.
6 (40:1) En die HERE het Job uit ‘n storm geantwoord en gesê:
7 (40:2) Gord tog jou heupe soos ‘n man; Ek sal jou ondervra en onderrig jy My.
8 (40:3) Wil jy werklik my reg verbreek, My veroordeel, dat jy gelyk kan hê?
9 (40:4) Het jy dan ‘n arm soos God? En kan jy donder met die stem soos Hy?
10 (40:5) Versier jou tog met heerlikheid en hoogheid, en beklee jou met majesteit en glorie!
11 (40:6) Giet jou toorn in strome uit; en kyk na alles wat hoog is, en verneder dit.
12 (40:7) Kyk na alles wat hoog is, onderwerp dit; en werp die goddelose neer daar waar hulle staan.
13 (40:8) Begrawe hulle almal saam in die stof; sluit hulle aangesigte in ‘n verborge plek weg.
14 (40:9) Dan sal ook Ek jou loof, omdat jou regterhand jou die oorwinning gee.
15 (40:10) Kyk, daar is die seekoei wat Ek gemaak het saam met jou. Gras eet hy soos ‘n bees.
16 (40:11) Kyk tog, sy krag is in sy kruis, en sy sterkte in die spiere van sy buik.
17 (40:12) Hy hou sy stert reguit soos ‘n seder; die senings van sy dye is inmekaar gevleg.
18 (40:13) Sy gebeente is pype van koper, sy bene soos stawe van yster.
19 (40:14) Hy is die eersteling van die weë van God; Hy wat hom gemaak het, het hom sy swaard verskaf.
20 (40:15) Want die berge lewer vir hom voer, en al die wilde diere van die veld speel daar.
21 (40:16) Onder lotusbome lê hy, in ‘n skuilplek van riete en moeras.
22 (40:17) Lotusbome oordek hom as sy skaduwee, die rivierwilgers omring hom.
23 (40:18) As die rivier swel—hy word nie verskrik nie; hy voel gerus, ook al bruis ‘n Jordaan teen sy mond.
24 (40:19) Sal ‘n mens hom gryp terwyl hy jou aankyk, met vangtoue sy neus deurboor?