ઓડિયો બાઇબલ

[Gujarati Audio Bible Playlists]

અથવા ડાઉનલોડ સાંભળવા માટે એક પુસ્તક પસંદ કરો:

Important Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of characters.


એક ', Android ઉપકરણ વાપરી રહ્યા હોય, ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો અને થાઈ અને અન્ય ભાષાઓમાં બાઇબલ સાંભળવા માટે અમારી એપ્લિકેશન ઉપયોગ કરો:

Wordproject on Google Play Wordproject on iTunes