ಆಮೋಸ

ಅವರನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೆಳಗೆ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಆಡಲು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಹೋಗಲು 'ಮುಂದಕ್ಕೆ' ಮತ್ತು 'ಹಿಂದಿನ' ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಪುಟ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ZIP_ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುಸ್ತಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. Zip_