Kapitulo 150

Dayegon ninyo si Jehova. Dayega ang Dios nga anaa sa iyang balang puluy-anan: Dayega siya diha sa kalangitan sa iyang gahum.
2 Dayega siya tungod sa iyang mga buhat nga gamhanan: Dayega siya sumala sa iyang labaw nga pagkahalangdon.
3 Dayega siya nga adunay huni sa trompeta: Dayega siya nga adunay salterio ug alpa.
4 Dayega siya nga adunay gagmay nga tambor ug pagsayaw: Dayega siya uban ang mga tulonggon nga kinuldasan ug organo.
5 Dayega siya uban sa mga piyangpiyang nga matunog. Dayega siya nga adunay mga piyang-piyang nga malanog ug tunog.
6 Ipapagdayeg sa tagsatagsa nga adunay gininhawa si Jehova. Dayegon ninyo si Jehova.