2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 1

Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus tungod sa kabubut-on sa Dios, ug si Timoteo nga atong igsoon,
2 Ang grasya ug kalinaw maanaa kaninyo gikan sa Dios nga atong Amahan ug gikan sa Ginoong Jesu-Cristo.
3 Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo, ang Amahan sa mga kalooy ug Dios sa tanang kalipay,
4 nga nagalipay kanamo sa tanan namong kasakit, aron kami makahimo sa pagpalipay kanila nga anaa sa bisan unsang kasakit, pinaagi sa kalipay nga pinaagi niini kami ginalipay sa Dios.
5 Kay maingon nga nagadagaya dinhi kanamo ang mga pag-antus ni Cristo, maingon man usab pinaagi kang Cristo nagadagaya ang kalipay dinhi kanamo.
6 Kon kami pagasakiton, kini alang sa inyong kalipay ug kaluwasan; ug kon kami pagalipayon, kini alang sa inyong kalipay nga masinati ninyo sa maga-pailub kamo sa pag-antus sa maong mga kasakit nga among ginaantus.
7 Ang among paglaum alang kaninyo dili matarug; kay kami nasayud nga maingon nga kamo nagapakig-ambit man sa among mga pag-antus, kamo magapakig-ambit man usab sa among kalipay.
8 Kay buot kami, mga igsoon, nga inyong masayran ang kasakit nga among nasinati didto sa Asia; kay kami gidaugdaug sa hilabihan gayud sa paagi nga dili maantus nga tungod niana nawad-an na kami sa paglaum nga mabuhi pa.
9 Sa pagkatinuod, among gibati nga nadawat na namo ang hukom sa kamatayon; apan naingon diay kadto aron kami mosalig dili sa among kaugalingon kondili sa Dios nga mao ang magabanhaw sa mga patay;
10 siya mao ang nagluwas kanamo gikan sa ingon ka makamatay nga katalagman, ug siyia magaluwas kanamo; siya mao ang among ginalauman nga kami iyang pagaluwason pag-usab.
11 Kamo usab kinahanglan magatabang kanamo pinaagi sa pag-ampo, aron daghan ang magahatag ug mga pagpasalamat alang kanamo tungod sa panalangin nga igahatag kanamo ingon nga tubag sa daghang mga pag-ampo.
12 Kay ang among garbo mao kini: ang pagpamatuod sa among kaisipan nga dinhi sa kalibutan, ug labaw pa gayud, nganha kaninyo nagagawi kami nga inubanan sa kabalaan ug sa pagkamatinuoron nga diosnon, dili pinaagi sa kaalam nga kalibutanon kondili pinaagi sa grasya sa Dios.
13 Kay kami walay laing ginasulat kaninyo gawas sa inyong mabasa ug masabut; ako malaumon nga unta inyong masabtan sa hingpit,
14 maingon nga may bahin mahitungod kanamo nga inyo nang nasabtan, nga kami takus ninyong ikapasigarbo maingon nga kamo takus namong ikapasigarbo unya sa adlaw sa Ginoong Jesus.
15 Tungod kay ako masaligon man niini, gitinguha ko unta ang pag-anha diha kaninyo sa dili pa ako makaadto sa ubang dapit, aron kamo makabaton sa dubli nga kalipay;
16 gitinguha ko ang paghapit kaninyo sa akong pagpaingon sa Macedonia, ug unya pagbalik kaninyo sa gikan na ako sa Macedonia, ug unya inyo ako nga mapagikan sa panaw paingon sa Judea.
17 Nag-ukon-ukon ba ako sa akong tinguha sa pagbuhat niini? Nagahimo ba ako sa akong mga laraw ingon sa tawong kalibutanon, nga sayon dang moingon ug "Oo" ug unya "Dili" sa mao rang higayon?
18 Maingon nga siguro gayud nga ang Dios kasaligan, ang among pulong kaninyo dili "Oo" ug unya "Dili."
19 Kay ang Anak sa Dios, si Jesu-Cristo, nga kaninyo giwali namo ni Silvano ug ni Timoteo ug nako, dili "Oo" ug unya "Dili"; kondili diha kaniya kini kanunay nga "Oo."
20 Kay ang tanang mga saad sa Dios mangahimong "Oo" diha kaniya. Mao kanay hinungdan ngano nga kita nagalitok sa pulong "Amen" pinaagi kaniya, alang sa himaya sa Dios.
21 Apan ang Dios mao ang nagapalig-on kanamo uban kaninyo diha kang Cristo, ug ang nagdihog kanamo;
22 siya mao ang nagmarka kanamo ug naghatag sa iyang Espiritu ingon nga patinga sa sulod sa among mga kasingkasing.
23 Apan tawgon ko ang Dios sa pagsaksi sa akong kalag, nga aron mahilikay kamo sa kasakit ako wala na lang moanha diha sa Corinto.
24 Dili nga nagapaka-agalon kami kaninyo sa inyong pagtoo; hinonoa, kami naga-pangabudlay uban kaninyo alang sa inyong kalipay, tungod kay kamo nagabarug man karon nga malig-on diha sa inyong pagtoo.