Galacia

1 2 3 4 5 6


Kapitulo 3

O mga Galacianhon nga kulang sa pagsabut! Kinsa bay naglamat kaninyo? Sa atubangan sa inyong mga mata si Jesu-Cristo, sa matin-aw gikapadayag nga linansang sa krus.
2 Kini lamang ang buot ko nga ipangutana kaninyo: Gidawat ba ninyo ang Espiritu tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan, o pinaagi ba sa pagpatalinghug nga inubanan sa pagtoo?
3 Nangahimo na ba gayud diay kamo nga ingon ka kulang sa pagsabut? Nakasugod na man unta kamo sa Espiritu, magpakatapus ba diay kamo karon sa lawas?
4 Gisinati ba ninyo ang daghang mga butang sa wala lamay kapuslanan? —kon tinuod man ugaling nga kini walay kapuslanan.
5 Siya nga nagahatag kaninyo sa Espiritu ug nagahimo sa mga milagro diha kaninyo, nagahimo ba siya niini tungod sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan, o tungod ba sa pagpatalinghug nga inubanan sa pagtoo?
6 Maingon man usab si Abraham "mitoo sa Dios, ug kini giisip ngadto kaniya ingon nga pagkamatarung."
7 Busa inyong makita nga ang mga tawo nga adunay pagtoo mao ang mga anak ni Abraham.
8 Ug ang kasulatan, sa pagkakitang daan nga ang Dios magamatarung sa mga Gentil pinaagi sa pagtoo, miwali nga daan sa Maayong Balita ngadto kang Abraham, nga nag-ingon, "Pinaagi kanimo mabulahan ang tanang kanasuran."
9 Sa ingon niana, ang mga tawo nga adunay pagtoo mabulahan uban kang Abraham nga may pagtoo.
10 Kay ang tanan nga nagasalig sa mga buhat sa pagbantay sa kasugoan nailalum sa tunglo; kay nahisulat kini nga nagaingon, "Matinunglo ang tanan nga wala magbantay sa tanang kalagdaan nga nahisulat sa basahon sa kasugoan, aron sa pagtuman niini."
11 Karon tataw nga walay tawo nga pagamatarungon sa atubangan sa Dios pinaagi sa kasugoan; kay "Mabuhi ang namatarung pinaagi sa pagtoo.
12 apan ang kasugoan wala magsukad sa pagtoo, kay "Siya nga nagabuhat niining mga butanga mabuhi tungod niini."
13 Gilukat kita ni Cristo gikan sa tunglo sa kasugoan sa diha nga nahimo siyang tunglo alang kanato—kay nahisulat kini nga nagaingon, "Matinunglo ang matag-usa nga pagabitayon diha sa kahoy."—
14 aron nga pinaagi kang Cristo Jesus ang panalangin kang Abraham mahiadto sa mga Gentil, aron nga pinaagi sa pagtoo kita makadawat sa gisaad nga Espiritu.
15 Mga igsoon, hatagan ko kamog tinawhanon nga pananglitan. Sa diha nga kauyonan na ang tugon sa usa ka tawo, wala nay lain nga makasalikway o makadugang pa niini.
16 Karon ang mga saad gihatag kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Wala ingna, "Ug sa mga kaliwatan," nga daw ingon ug daghan, kondili, "Ug sa imong kaliwat," ingon nga usa ra, nga mao si Cristo.
17 Ang akong ipasabut mao kini: ang kasugoan nga sa kaulahiay miabut tapus sa paglabay sa upat ka gatus ug katloan ka tuig, wala magsalikway sa pakigsaad nga gikauyonan nang daan sa Dios, aron nga mapapas ang saad.
18 Kay kon ang panulondon magaabut pa tungod sa kasugoan, dili na diay tungod sa saad; apan ang Dios mihatag niini kang Abraham pinaagi sa saad.
19 Nan, ngano pa man ang kasugoan? Kini sa kaulahiay gidugang gumikan sa mga kalapasan, hangtud moabut ang kaliwat kang kinsa gihimo ang saad; ug kini gipasiugdahan sa mga manolunda pinaagi sa usa ka tigpataliwala.
20 Karon ang tigpataliwala dili makapataliwala sa usa ka bahin lamang; apan ang Dios usa ra.
21 Nan, ang kasugoan kasupak ba diay sa mga saad sa Dios? Dili gayud; kay kon may gikahatag pang kasugoan nga arang makapabuhi, nan, ang pagkamatarung mapinaagi gayud unta sa kasugoan.
22 Apan sa ilalum sa sala gipabilanggo sa kasulatan ang tanang butang, aron ang gisaad nga pinasikad sa pagtoo kang Jesu-Cristo ikahatag ngadto kanila nga nanagpanoo.
23 Karon sa wala pa moabut ang pagtoo, kita gibilanggo ilalum sa kasugoan, pinugngan hangtud nga ang pagtoo igapadayag.
24 Busa ang kasugoan nahimong atong magtatagad sa pag-agak ngadto kang Cristo, aron kita pagamatarungon pinasikad sa pagtoo.
25 Apan karon nga ang pagtoo miabut na, wala na kita mailalum sa magtatagad;
26 kay diha kang Cristo Jesus kamong tanan nahimo na mang mga anak sa Dios pinaagi sa pagtoo.
27 Kay ang tanan kaninyo nga gibautismohan ngadto kang Cristo gikasul-uban ug Cristo.
28 Walay Judio ni Gresyanhon, walay ulipon ni gawas, walay lalaki ni babaye; kay kamong tanan usa ra diha kang Cristo Jesus.
29 Ug kon kamo mga iya ni Cristo, nan, kamo kaliwat ni Abraham, mga manununod sumala sa saad.