1. Kronická

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Kapitola 1

Adam, Set, Enos,
2 Kainan, Mahalaleel, Járed,
3 Enoch, Matuzalém, Lámech,
4 Noé, Sem, Cham a Jáfet.
5 Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mešech a Tiras.
6 Synové pak Gomerovi: Ascenez, Difat a Togorma.
7 Synové pak Javanovi: Elisa, Tarsis, Cetim a Rodanim.
8 Synové Chamovi: Chus, Mizraim, Put a Kanán.
9 A synové Chusovi: Sába, Evila, Sabata, Regma, Sabatacha. Synové pak Regmovi: Sába a Dedan.
10 Zplodil také Chus Nimroda; ten počal mocným býti na zemi.
11 Mizraim pak zplodil Ludim, Anamim, Laabim a Neftuim,
12 Fetruzim také a Chasluim, (odkudž pošli Filistinští), a Kafturim.
13 Kanán pak zplodil Sidona, prvorozeného svého, a Het,
14 A Jebuzea, Amorea a Gergezea,
15 A Hevea, Aracea a Sinea,
16 A Aradia, Samarea a Amatea.
17 Synové Semovi: Elam, Assur, Arfaxad, Lud, Aram, Hus a Hul, Geter a Mas.
18 A Arfaxad zplodil Sále, Sále pak zplodil Hebera.
19 Heberovi pak narodili se dva synové, z nichž jednoho jméno Peleg, proto že za dnů jeho rozdělena byla země, jméno pak bratra jeho Jektan.
20 Kterýžto Jektan zplodil Elmodada, Salefa, Azarmota a Járe,
21 A Adoráma, Uzala a Dikla,
22 A Ebale, Abimahele a Sebai,
23 A Ofira, Evila a Jobaba. Všickni ti byli synové Jektanovi.
24 Sem, Arfaxad, Sále,
25 Heber, Peleg, Réhu,
26 Sárug, Náchor, Táre,
27 Abram, ten jest Abraham.
28 Synové Abrahamovi: Izák a Izmael.
29 Tito jsou rodové jejich: Prvorozený Izmaelův Nabajot, Cedar, Adbeel a Mabsan,
30 Masma, Dumah, Massa, Hadad a Tema,
31 Jetur, Nafis a Cedma. Ti jsou synové Izmaelovi.
32 Synové pak Cetury, ženiny Abrahamovy: Ta porodila Zamrana, Jeksana, Madana, Madiana, Jezbocha a Suecha. Synové pak Jeksanovi: Sába a Dedan.
33 Synové pak Madianovi: Efa, Efer, Enoch, Abida a Helda. Všickni ti synové Cetury.
34 Zplodil tedy Abraham Izáka. Synové pak Izákovi: Ezau a Izrael.
35 Synové Ezau: Elifaz, Rahuel, Jehus, Jhelom a Kore.
36 Synové Elifazovi: Teman, Omar, Sefi, Gatam, Kenaz a syn Tamny, totiž Amalech.
37 Synové Rahuelovi: Nahat, Zára, Samma a Méza.
38 Synové pak Seir: Lotan, Sobal, Sebeon, Ana, Dison, Eser a Dízan.
39 Synové pak Lotanovi: Hori a Homam. Sestra pak Lotanova: Tamna.
40 Synové Sobalovi: Alian, Manáhat, Ebal, Sefi a Onam. Synové pak Sebeonovi: Aia a Ana.
41 Synové Anovi: Dison. A synové Disonovi: Hamran, Eseban, Jetran a Charan.
42 Synové Eser: Balaan, Závan a Jakan. Synové Dízonovi: Hus a Aran.
43 Tito pak jsou králové, kteříž kralovali v zemi Idumejské, prvé než kraloval který král z synů Izraelských: Béla syn Beorův, jehožto město jméno mělo Denaba.
44 A když umřel Béla, kraloval na místě jeho Jobab, syn Záre z Bozra.
45 A když umřel Jobab, kraloval místo něho Husam z země Temanské.
46 A když umřel Husam, kraloval místo něho Adad syn Badadův, kterýž porazil Madianské v krajině Moábské; jehož město jméno mělo Avith.
47 A když umřel Adad, kraloval na místě jeho Semla z Masreka.
48 A když umřel Semla, kraloval místo něho Saul z Rohobot řeky.
49 A když umřel Saul, kraloval místo něho Bálanan, syn Achoborův.
50 A když umřel Bálanan, kraloval místo něho Adad, jehož město řečené Pahu; jméno pak ženy jeho Mehetabel, dcera Matredy, dcery Mezábovy.
51 A když umřel Adad, byli vývodové Idumejští: Vývoda Tamna, vývoda Alja, vývoda Jetet,
52 Vývoda Olibama, vývoda Ela, vývoda Finon,
53 Vývoda Kenaz, vývoda Teman, vývoda Mabsar,
54 Vývoda Magdiel, vývoda Híram. Ti byli vývodové Idumejští.