کتاب مقدس   Farsi Bible


اگر در حال استفاده از یک دستگاه آندروید شما می توانید دانلود و استفاده از نرم افزار ما به خواندن و گوش دادن به کتاب مقدس به زبان فارسی و بسیاری از زبان های دیگر:

apps


لطفا یک کتاب از کتاب مقدس در زبان فارسی را انتخاب کنید

عهد قديم   Old Testament

عهد جديد   New Testament