Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 9

1 Zhèyuèèrshísì二十四Yǐsèliè以色列rénjùjí聚集jìnshí禁食shēnchuān穿tóuménghuīchén灰尘
2 Yǐsèliè以色列rénrényuánwénzuòzhǒnglèi种类jiùyíqiè一切wàibāngrén外邦人juézhànzhechéngrèn承认zìjǐ自己dezuì’è罪恶lièdezuìniè
3 defēnzhī分之zhànzàizìjǐ自己dedìfang地方niànYēhéhuá耶和华tāmen他们shéndeshūyòufēnzhī分之rènzuì认罪jìngbàiYēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
4 shūmièshìshìzhànzàiwèiréndetáishàngdàshēng大声āiqiú哀求Yēhéhuá耶和华tāmen他们deshén
5 wèirénshūmièshāshìshìshuōnǐmen你们yàozhànqǐlai起来chēngsòngYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshényǒngshìjìnYēhéhuá耶和华aróngyào荣耀zhīmíngshìyīngdāng应当chēngsòngdeChāoyíqiè一切chēngsòngzànměi赞美
6 wéidú惟独shìYēhéhuá耶和华zàoletiāntiānshàng天上detiānbìngtiānshàng天上dewànxiàng万象dedìshang地上dewànhǎihǎizhōngsuǒyǒu所有deZhèyíqiè一切dōushìsuǒbǎocún保存deTiānjūndōujìngbài
7 shìYēhéhuá耶和华shéncéngjiǎnxuǎn拣选Yàbó亚伯lánlǐngchūjiādedeěrgěigǎimíng改名jiàoYàbó亚伯hǎn
8 jiànzàimiànqián面前xīnlǐ心里chéngshí诚实jiùyuēYìngxǔ应许jiānánrénrénrénBǐlì比利rénrénjiārénzhīdecìgěi赐给tāde他的hòuyì后裔Qiěyīngyànledehuà的话yīnwèi因为shìgōngde
9 céngkànjiàn看见wǒmen我们lièzàiĀijí埃及suǒshòudekùnkǔ困苦chuítīngtāmen他们zàihónghǎi红海biāndeāiqiú哀求
10 Jiùshīxíng施行shénjī神迹qíshì奇事zàifǎlǎo法老yíqiè一切chénbìngguózhòngdì中的zhòngmínshēnshàngdéle得了míngshēng名声zhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样yīnwèi因为zhīdao知道tāmen他们xiàngwǒmen我们lièxíngshìkuángào
11 yòuzàiwǒmen我们lièmiànqián面前hǎifēnkāi分开shǐ使tāmen他们zàihǎizhōngxíngzǒu行走gāndejiāngzhuīgǎn追赶tāmen他们derénpāozàishēnhǎishítou石头pāozàidàshuǐ大水zhōng
12 Bìngqiě并且báizhòu白昼yòngyúnzhùyǐndǎo引导tāmen他们hēiyè黑夜yònghuǒzhùzhàoliàng照亮tāmen他们dāngxíngde
13 jiànglìn降临zàixīnǎishān西乃山cóngtiānshàng天上tāmen他们shuōhuàcìgěi赐给tāmen他们zhèngzhí正直dediǎnzhāngzhēnshí真实deměihǎo美好detiáolì条例jièmìng诫命
14 Yòushǐ使tāmen他们zhīdao知道deānxí安息shèngbìngjièpúrén仆人Móxī摩西chuángěitāmen他们jièmìng诫命tiáolì条例
15 Cóngtiānshàng天上xiàliángshi粮食chōngtāmen他们decóngpánshíshǐ使shuǐliúchū流出jiětāmen他们deyòufēnfù吩咐tāmen他们jìnqù进去deshìyìngxǔ应许cìgěi赐给tāmen他们dede
16 Dànwǒmen我们delièxíngshìkuángàoyìngzhejǐngxiàng颈项tīngcóng听从dejièmìng诫命
17 kěnshùncóng顺从yěbù也不niànzàitāmen他们zhōngjiān中间suǒxíngdeqíshì奇事jìngyìngzhejǐngxiàng颈项xīnbèishǒulǐng首领yàohuítāmen他们wéizhīdeDànshìlèyì乐意ráoshù饶恕rényǒuēndiǎn恩典yǒuliánmǐn怜悯qīngyì轻易fānù发怒yǒufēngchéngcí’ài慈爱deshénbìngbù并不diūqì丢弃tāmen他们
18 Tāmen他们suīrán虽然zhùlezhīniúbǐcǐ彼此shuōzhèshìlǐngchūĀijí埃及deshénYīn’ér因而dàdà大大dòngde
19 háishì还是shīliánmǐn怜悯zàikuàngdiūqì丢弃tāmen他们Báizhòu白昼yúnzhùlíkāi离开tāmen他们réngyǐndǎo引导tāmen他们xíngHēiyè黑夜huǒzhùyěbù也不líkāi离开tāmen他们réngzhàoliàng照亮tāmen他们dāngxíngde
20 xiàliángshàndelíngjiàoxun教训tāmen他们wèichángmashǐ使tāmen他们kǒubìngshuǐjiě水解tāmen他们de
21 Zàikuàngsìshí四十niányǎngyù养育tāmen他们tāmen他们jiùsuǒquēYīfu衣服méiyǒu没有chuān穿jiǎoméiyǒu没有zhǒng
22 Bìngqiě并且jiānglièguózhīdezhàofēncìgěi赐给tāmen他们tāmen他们jiùdéle得了西hóngzhīdeshíběnwángzhīdeshānwángèzhīde
23 shǐ使tāmen他们dezǐsūn子孙duōtiānshàng天上dexīngdàitāmen他们dàosuǒyìngxǔ应许tāmen他们lièjìnrù进入dewéizhīde
24 Zhèyàng这样tāmen他们jìnqù进去déle得了dezàitāmen他们miànqián面前zhìdedejūmín居民jiùshì就是jiānánrénJiāngjiānánrénjūnwángbìngdedejūmín居民dōujiāozàitāmen他们shǒulǐ手里ràngtāmen他们rènyì任意érdài
25 Tāmen他们déle得了jiāngù坚固dechéngféiměidedechōngmǎn充满yàngměidefángwū房屋záochéngdeshuǐjǐng水井pútáoyuán葡萄园gǎnlǎn橄榄yuánbìngxǔduō许多guǒshùTāmen他们jiùchīérdebǎoshēntǐ身体féipán肥胖yīndeēnxīnzhōng心中kuàilè快乐
26 Rán’ér然而tāmen他们shùncóng顺从jìngbèipàn背叛jiāngdediūzàibèihòu背后shāhài杀害quàntāmen他们guīxiàngdezhòngxiānzhī先知dàdà大大dòngde
27 Suǒyǐ所以jiāngtāmen他们jiāozàidírén敌人deshǒuzhōngnántāmen他们Tāmen他们zāonándeshíhòu的时候āiqiú哀求jiùcóngtiānshàng天上chuítīngzhàodeliánmǐn怜悯cìgěi赐给tāmen他们zhěngjiù拯救zhějiùtāmen他们tuōlí脱离dírén敌人deshǒu
28 Dàntāmen他们depíng’ān平安zhīhòu之后yòuzàimiànqián面前xíngěsuǒyǐ所以diūqì丢弃tāmen他们zàichóudeshǒuzhōngshǐ使chóuxiázhìtāmen他们Rán’ér然而tāmen他们zhuǎnhuíāiqiú哀求réngcóngtiānshàng天上chuítīnglǚcì屡次zhàodeliánmǐn怜悯zhěngjiù拯救tāmen他们
29 Yòujǐngjiè警戒tāmen他们yàoshǐ使tāmen他们guīdeTāmen他们quèxíngshìkuángàotīngcóng听从dejièmìng诫命gānfàndediǎnzhāngrénruòzūnxíngjiùyīncǐ因此huózhe活着),niǔzhuǎn扭转jiāntóuyìngzhejǐngxiàng颈项kěntīngcóng听从
30 Dànduōnián多年kuānróng宽容tāmen他们yòuyòngdelíngjièzhòngxiānzhī先知quànjiètāmen他们tāmen他们réngtīngcóng听从suǒyǐ所以jiāngtāmen他们jiāozàilièguózhīmíndeshǒuzhōng
31 Rán’ér然而liánmǐn怜悯quánrán全然mièjué灭绝tāmen他们yěbù也不diūqì丢弃tāmen他们Yīnwèi因为shìyǒuēndiǎn恩典yǒuliánmǐn怜悯deshén
32 Wǒmen我们deshénashìzhìzhìnéngzhìwèishǒuyuēshīcí’ài慈爱deshénWǒmen我们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司xiānzhī先知lièdezhòngmínCóngshùlièwángdeshíhòu的时候zhídào直到jīnrì今日suǒzāoyù遭遇dekǔnàn苦难xiànzài现在qiúbùyào不要yǐwéi以为xiǎo
33 Zàiyíqiè一切líndàowǒmen我们deshìshàngquèshìgōngdeYīnsuǒxíngdeshìchéngshí诚实wǒmen我们suǒzuòdeshìxié’è邪恶
34 Wǒmen我们dejūnwángshǒulǐng首领jìsī祭司lièdōuzūnshǒu遵守detīngcóng听从dejièmìng诫命jǐngjiè警戒tāmen他们dehuà的话
35 Tāmen他们zàiběnguó本国zhānēndeshíhòu的时候zàisuǒcìgěi赐给tāmen他们zhèguǎngdà广大féiměizhīdìshang地上shìfèngyěbù也不zhuǎntāmen他们deèxíng恶行
36 Wǒmen我们xiànjīn现今zuòleZhìyú至于suǒcìgěi赐给wǒmen我们lièxiǎngshòu享受shàngdechǎnbìngměizhīdekànwǒmen我们zàizhèdìshang地上zuòle
37 Zhèdexǔduō许多chūchǎn出产guīlelièwángjiùshì就是yīnwǒmen我们dezuìsuǒpàixiázhìwǒmen我们deTāmen他们rènyì任意xiázhìwǒmen我们deshēntǐ身体shēngchù牲畜wǒmen我们zāolenán
38 Yīnzhèyíqiè一切deshìwǒmen我们quèshí确实deyuēxiězàishàngWǒmen我们deshǒulǐng首领wèirénjìsī祭司dōuqiānlemíng