Dànshū

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Bābǐlún巴比伦wángshāyuánniándànzàichuángshàngzuòmèngjiànlenǎozhòngdì中的yìxiàng异象jiùjìlù记录zhèmèngshùshuōqízhōng其中dedàyì大意
2 Dànshuōyèlǐ夜里jiànyìxiàng异象kànjiàn看见tiāndefēngdǒuguāzàidàhǎi大海zhīshàng之上
3 Yǒushòucónghǎizhōngshànglái上来xíngzhuàng形状yǒubùtóng不同
4 Tóuyīgè一个xiàngshīzi狮子yǒuyīngdechìbǎng翅膀zhèngguānkàn观看deshíhòu的时候shòudechìbǎng翅膀bèishòucóngdìshang地上deqǐlai起来yòngliǎngjiǎozhànxiàngrényíyàng一样yòudéle得了rénxīn人心
5 Yòuyǒushòuxióngjiùshì就是dì’èr第二shòupángkuàérzuòkǒuchǐ齿nèixiánzhesāngēnlèigǔ肋骨Yǒufēnfù吩咐zhèshòudeshuōqǐlai起来tūnchīduōròu
6 Cǐhòu此后guānkàn观看yòuyǒushòubàobèishàngyǒuniǎodechìbǎng翅膀Zhèshòuyǒutóuyòudéle得了quánbǐng权柄
7 hòuzàiyèjiān夜间deyìxiàng异象zhōngguānkàn观看jiàndìsì第四shòushénshìkěpà可怕jíqí极其qiángzhuàngyǒulì有力liángyǒutiětūnchījiáosuìsuǒshèngxià剩下deyòngjiǎojiàntà践踏Zhèshòuqiánsānshòuxiāngtóng相同tóuyǒushíjiǎo
8 zhèngguānkàn观看zhèxie这些jiǎojiànqízhōng其中yòuchángyīgè一个xiǎojiǎoXiānqián先前dejiǎozhōngyǒusānjiǎo三角zàizhèjiǎoqiánliángēnbèichūlai出来Zhèjiǎoyǒuyǎnxiàngréndeyǎnyǒukǒushuōkuādà夸大dehuà的话
9 guānkàn观看jiànyǒubǎozuò宝座shèlì设立shàngtou上头zuòzhegènchángzàizhěTāde他的yīfu衣服jiébái洁白xuětóufa头发chúnjìng纯净deyángmáo羊毛Bǎozuò宝座nǎihuǒyán火焰lúnnǎilièhuǒ烈火
10 Cóngmiànqián面前yǒuhuǒxiàngfāchū发出Shìfèngtāde他的yǒuqiānqiānzàimiànqián面前shìdeyǒuwànwàn万万zuòzheyàoxíngshěnpàn审判ànjuàn案卷dōuzhǎnkāi展开le
11 Nàshí那时guānkàn观看jiànshòuyīnxiǎojiǎoshuōkuādà夸大huàdeshēngyīn声音bèishāshēntǐ身体sǔnhuài损坏rēngzàihuǒzhōngfénshāo焚烧
12 Qíyú其余deshòuquánbǐng权柄dōubèiduóshēngmìng生命quèréngcúnliúzhídào直到suǒdìngdeshíhòu的时候rìqī日期
13 zàiyèjiān夜间deyìxiàng异象zhōngguānkàn观看jiànyǒuwèixiàngréndejiàzhetiānyúnérláibèilǐngdàogènchángzàizhěmiànqián面前
14 Déle得了quánbǐng权柄róngyào荣耀guóshǐ使fānggèguó各国deréndōushìfèngTāde他的quánbǐng权柄shìyǒngyuǎn永远debùnéng不能fèiTāde他的guóbàihuài败坏
15 Zhìyú至于dànwǒde我的língzàilǐmiàn里面chóufánnǎozhòngdì中的yìxiàng异象shǐ使jīnghuáng
16 jiùjìn就近wèishìzhěwènzhèyíqiè一切dezhēnqíng真情jiùgàosu告诉jiāngshìdejiǎngjiě讲解gěishuōmíng说明
17 Zhèshòujiùshì就是wángjiāngyào将要zàishì在世shàngxīngqǐ兴起
18 Rán’ér然而zhìgāo至高zhědeshèngmínbìyào必要deguóxiǎngshòu享受zhídào直到yǒngyǒngyuǎn永远yuǎn
19 Nàshí那时yuànzhīdao知道dìsì第四shòudezhēnqíng真情wèihé为何sānshòudezhēnqíng真情xiāngtóng相同shénshìkěpà可怕yǒutiětóngzhuǎtūnchījiáosuìsuǒshèngxià剩下deyòngjiǎojiàntà践踏
20 Tóuyǒushíjiǎolìngchángdejiǎozàizhèjiǎoqiányǒusānjiǎo三角bèiZhèjiǎoyǒuyǎnyǒushuōkuādà夸大huàdekǒuxíngzhuàng形状qiánghéngguòyú过于detónglèi同类
21 guānkàn观看jiànzhèjiǎoshèngmínzhēngzhànshèngletāmen他们
22 Zhídào直到gènchángzàizhěláigěizhìgāo至高zhědeshèngmínshēnyuānshèngmíndeguódeshíhòu的时候jiùdàole到了
23 shìzhězhèyàng这样shuōdìsì第四shòujiùshì就是shìshàngyǒude有的dìsì第四guóyíqiè一切guóxiāngtóng相同tūnchīquándebìngqiě并且jiàntà践踏jiáosuì
24 Zhìyú至于shíjiǎojiùshì就是cóngzhèguózhōngxīngqǐ兴起deshíwánghòulái后来yòuxīngqǐ兴起wángxiānqián先前debùtóng不同zhìsānwáng
25 xiàngzhìgāo至高zhěshuōkuādà夸大dehuà的话zhémo折磨zhìgāo至高zhědeshèngmínxiǎnggǎibiàn改变jiéqī节期Shèngmínjiāofù交付shǒuzǎièrzǎibànzài半载
26 Rán’ér然而shěnpàn审判zhězuòzhexíngshěnpàn审判Tāde他的quánbǐng权柄bèiduóhuǐhuài毁坏mièjué灭绝yīzhí一直dàodǐ到底
27 Guóquánbǐng权柄tiānxià天下zhūguódedàquán大权cìgěi赐给zhìgāo至高zhědeshèngmínTāde他的guóshìyǒngyuǎn永远deYíqiè一切zhǎngquán掌权dedōushìfèngshùncóng顺从
28 shìzhìcǐ至此wánbì完毕Zhìyú至于dànxīnzhōng心中shénshìjīnghuángliǎnsè脸色gǎibiàn改变lequèjiāngshìcúnzàixīn