Yuē’ěrshū约珥书

Zhāng : 1 2 3

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 3

1 Dàoshǐ使Yóudàhé犹大和lěngbèizhīrénguīhuídeshíhòu的时候
2 yàojùjí聚集wànmíndàitāmen他们xiàdàoyuēshāZàinàli那里shīxíng施行shěnpàn审判yīnwèi因为tāmen他们jiāngwǒde我的bǎixìng百姓jiùshì就是wǒde我的chǎnyè产业Yǐsèliè以色列fēnsàn分散zàilièguózhōngyòufēnwǒde我的de
3 Qiěwéiwǒde我的bǎixìng百姓jiūjiāngtónghuànjìnǚ妓女màitóngmǎijiǔ
4 Tuīluó西dùnfēishìjìngderénnǐmen你们gānNǐmen你们yàobàofù报复maruòbàofù报复shǐ使bàoyìng报应guīdàonǐmen你们detóushàng
5 Nǐmen你们jìrán既然duóqǔ夺取wǒde我的jīnyínyòujiāngkě’ài可爱debǎowù宝物dàinǐmen你们gōngdiàn宫殿,(huòzuòmiàozhōng),
6 BìngjiāngYóudà犹大rénlěngrénmàigěixīlà希腊rényuánwénshìwánrén),shǐ使tāmen他们yuǎnlí远离zìjǐ自己dejìngjiè境界
7 jīdòng激动tāmen他们líkāi离开nǐmen你们suǒmàidàozhīdeyòushǐ使bàoyìng报应guīdàonǐmen你们detóushàng
8 bìjiāng必将nǐmen你们deérnǚ儿女màizàiYóudà犹大réndeshǒuzhōngtāmen他们màigěiyuǎnfāng远方shìguóderénZhèshìYēhéhuá耶和华shuōde
9 Dāngzàiwànmínzhōngxuāngào宣告shuōyàoyùbèi预备dǎzhàng打仗Jīdòng激动yǒngshì勇士Shǐ使yíqiè一切zhànshì战士shàngqián上前lái
10 Yàojiāngtóuchéngdāojiànjiāngliándāo镰刀chéngmáoRuǎnruò软弱deyàoshuōyǒuyǒng
11 wéidelièguóanǐmen你们yàodeláiyītóng一同jùjí聚集Yēhéhuá耶和华aqiúshǐ使dedànéng大能zhějiànglìn降临
12 Wànmíndōudāngxīngqǐ兴起shàngdàoyuēshāYīnwèi因为zuòzàinàli那里shěnpàn审判wéidelièguó
13 KāiliánYīnwèi因为zhuāngjia庄稼shúleJiàntà践踏Yīnwèi因为jiǔzhàmǎnlejiǔchíyíngTāmen他们dezuì’è罪恶shén
14 Xǔduō许多xǔduō许多derénzàiduàndìng断定Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华derìzi日子línjìn临近duàndìng断定
15 yuèhūn’àn昏暗Xīngsù星宿guāng
16 Yēhéhuá耶和华cóngXī’ān锡安hǒujiàocónglěngfāshēng发声Tiāndì天地jiùzhèndòng震动Yēhéhuá耶和华quèyàozuòbǎixìng百姓debìnánsuǒ避难所zuòYǐsèliè以色列réndebǎozhàng保障
17 Nǐmen你们jiùzhīdao知道shìYēhéhuá耶和华nǐmen你们deshénqiěyòuzhùzàiXī’ān锡安wǒde我的shèngshānNàshí那时lěngchéngwéi成为shèngwàibāngrén外邦人bùzài不再cóngqízhōng其中jīngguò经过
18 Dàodàshān大山yàotiánjiǔ甜酒Xiǎoshānyàoliúnǎizi奶子Yóudà犹大dōuyǒushuǐliúyǒuquányuáncóngYēhéhuá耶和华dediàn殿zhōngliúchū流出láirùnshítíng
19 Āijí埃及bìrán必然huāngliáng荒凉dōngbiànwéiqīliáng凄凉dekuàngdōuyīnxiàngYóudà犹大rénsuǒxíngdeqiángbào强暴yòuyīnzàiběndì本地liúwúgū无辜réndexuè
20 DànYóudà犹大cúndàoyǒngyuǎn永远lěngcúndàoWàndài万代
21 wèicéngbàofù报复huòzuòchúxiàtóngliúxuè流血dezuìxiànzài现在yàobàofù报复Yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华zhùzàiXī’ān锡安