Mózes első könyve

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

0:00
0:00

Fejezet 10

Ez pedig a Noé fiainak, Sémnek, Khámnak és Jáfetnek nemzetsége; és fiaik születének az özönvíz után.
2 Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Thubál, Mésekh és Thirász.
3 A Gómer fiai pedig: Askhenáz, Rifáth, és Tógármah.
4 Jávánnak pedig fiai: Elisah, Thársis, Kitthim és Dodánim.
5 Ezekbõl váltak ki a szigetlakó népek az õ országaikban, mindenik a maga nyelve, családja és nemzetsége szerint.
6 Khámnak pedig fiai: Khús, Miczráim, Pút és Kanaán.
7 Khúsnak pedig fiai: Széba, Hávilah, Szábthah, Rahmáh, Szabthékah. Rahmáhnak pedig fiai: Séba és Dédán.
8 Khús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmassá lenni a földön.
9 Ez hatalmas vadász vala az Úr elõtt, azért mondják: Hatalmas vadász az Úr elõtt, mint Nimród.
10 Az õ birodalmának kezdete volt Bábel, Erekh, Akkád és Kálnéh a Sineár földén.
11 E földrõl ment aztán Assiriába, és építé Ninivét, Rekhoboth városát, és Kaláht.
12 És Reszent Ninivé között és Kaláh között: ez az a nagy város.
13 Miczráim pedig nemzé: Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukhimot.
14 Pathruszimot és Kaszlukhimot, a honnan a Filiszteusok származtak, és Kafthorimot.
15 Kanaán pedig nemzé Czídont, az õ elsõszülöttét, és Khétet.
16 Jebuzeust, Emorreust, és Girgazeust.
17 Khivveust, Harkeust, és Szineust.
18 Arvadeust, Czemareust, Hamatheust. És azután elszéledének a Kananeusok nemzetségei.
19 Vala pedig a Kananeusok határa, Czídonból Gérár felé menve Gázáig; Sodoma, Gomora, Ádmáh és Czeboim felé menve Lésáig.
20 Ezek a Khám fiai családjok, nyelvök, földjök s nemzetségök szerint.
21 Sémnek is lettek gyermekei; a ki Héber minden fiainak atyja, Jáfetnek testvérbátyja vala.
22 Sém fiai: Élám, Assur, Arpaksád, Lúd és Arám.
23 Arámnak fiai pedig: Úcz, Húl, Gether és Más.
24 Arpaksád pedig nemzé Séláht, Séláh pedig Hébert.
25 Hébernek is lett két fia: Az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az õ idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
26 Joktán pedig nemzé Almodádot, Sélefet, Haczarmávethet és Jerákhot.
27 Hadórámot, Úzált és Dikláth.
28 Obált, Abimáélt és Sébát.
29 Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind a Joktán fiai.
30 És vala ezeknek lakása, Mésától fogva Séfárba menve a napkeleti hegyekig.
31 Ezek a Sém fiai családjok, nyelvök, földjök és nemzetségök szerint.
32 Ezek a Noé fiainak családjai az õ nemzetségeik szerint, az õ népeik között, és ezektõl szaporodának el a népek a földön, az özönvíz után.