1 Itihas

Adhyāya: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

Adhyāya 1

adam, shet, aenosha
2 kenan, mahalalel, yereda
3 hanok, matoosholah, lemeka
4 nooh, shom, ham aur yepet .
5 yepet ke putra gomer, magog, madaai, savan, toobal, meshok aur teeras haain.
6 aur gomer ke putra ashakanaj, deepat aur togarma haain.
7 aur yavan ke putra aeleesha, tashasha, aur kittee aur rodanee log haain.
8 ham ke putra kusha, misra, poot aur kanan haain.
9 aur koosh ke putra saba, habeela, sabata, rama aur sabtaka haain aur rama ke putra shaba aur dadan haain.
10 aur koosh se nimraed utpann hua mrathvee par paahila veer vahee hua.
11 aur misra se loodee, anamee, lahavee, naptahee.
12 patroosee, kasaloohee vahan se paalishtee nikale aur kaptoree utpann hue.
13 kanan se usaka jetta seedon aur hitta.
14 aur yaboosee, aemoree, girgashaee.
15 hiyvee, aka,seenee.
16 arvadee, samaree aur hamatee utpann huae.
17 shom ke putra aelam, ashshoor, arpakshad, lood, aram, us, hool, geter aur meshok haain.
18 aur arpakshad se sholah aur sholah se aeber utpann hua.
19 aur aeber ke do putra utpann huae aek ka nam peleg is karan rakha gaya ki usake dinon men prathvee banttee gai aur usake bhai ka nam yoktan tha.
20 aur yoktan se almodad, shuulep, hasarmavet, yeraha.
21 hadoram, ujal, dikla.
22 aebal, abeemaael, shaba,
23 opeer, haveela aur sobab utpann hue ye hee sab yoktan ke putra haain.
24 shom, arpakshad, sholaha.
25 aeber, peleg, roo.
26 saroog, nahor, terah,
27 abraam, vahee ibraaheem bhee kahalata haai.
28 ibraaheem ke putra isahak aur ishmaael haain.
29 inakee vanshaavaaliyan ye haain. ishmaael ka jetta navayot, fir kedar, adavel, mibasama.
30 mishma, dooma, massa, hadad, tema.
31 yatoor, napeesha, kedama. ye ishmaael ke putra huae.
32 fir katoora jo ibraaheem kee rakhelee thee, usake ye putra utpann hua, arthata us se jimraan, yokshaan, madan, midhan, yishabak aur shooh utpann hue. yokshaan ke putra shaba aur dadata.
33 aur midhan ke putra aepa, aeper, hanok, abeeda aur aelada, ye sab katoora ke putra haain.
34 ibraaheem se isahak utpann hua. isahak ke putra aesav aur israaaela.
35 aesav ke putra aeleepaj, rooael, yoosha, yalam aur korah haain.
36 aeleepaj ke ye putra haain teman, omar, sapee, gatam, kanaj, timna aur apaleka.
37 rooael ke putra nahat, jerah, shamma aur mijja.
38 fir seir ke putra lotan, shaebal, siboen, ana, deeshaen, aeser aur deeshaan haain.
39 aur lotan ke putra horee aur homam, aur lotan kee bahin timna theen.
40 shaebal ke putra alyan, manahat, aebal, shashaee aur onama.
41 aur sibon ke putra ayya, aur ana. ana ka putra deeshaena. aur deeshaen ke putra hamraan, aeshaban, yitraan aur karana.
42 aeser ke putra bilhan, jachan aur yakana. aur deeshaan ke putra us aur aran haain.
43 jab kisee raja ne israaaeliyon par rajy n kiya tha, tab aedom ke desh men ye raja huae arthata bor ka putra bela aur usakee rajadhaanee ka nam dinhaba tha.
44 bela ke marane par, bosraai jerah ka putra yobab, usake sthan par raja hua.
45 aur yobab ke marane par, temaniyon ke desh ka hooshaam usake sthan par raja hua.
46 fir hooshaam ke marane par, badad ka putra hadad, usake sthan par raja hua yah vahee haai, jis ne midhaaniyon ko moab ke desh men mar liya aur usakee rajadhaanee ka nam abeet tha.
47 aur hadad ke marane par, masraekai samla usake sthan par raja hua.
48 fir samla ke marane par shaaul, jo mahanad ke tatt par ke rahobot nagar ka tha, vah usake sthan par raja hua.
49 aur shaaul ke marane par akabor ka putra balhanan usake sthan par raja hua.
50 aur balhanan ke marane par, hadad usake sthan par raja hua aur usakee rajadhaanee ka nam pai tha. aur usakee patnee ka nam mahetabel tha jo mejaahab kee natinee aur matrod kee bettee thee. aur hadad mar gaya.
51 fir aedom ke aadhaipaati ye the arthata aadhaipaati timna, adhaipaati alya, adhaipaati yatet, adhaipaati oholeevama,
52 aadhaipaati aela, aadhaipaati peenon, adhaipaati kanaj,
53 aadhaipaati teman, adhaipaati mibasar, aadhaipaati magdeeael, aadhaipaati irama.
54 aedom ke ye adhaipaati hue.