1. Kronik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

0:00
0:00

rozdział 1

Adam, Set, Enos.
2 Kienan, Mahalaleel, Jared.
3 Eonch, Matusalem, Lamech.
4 Noe, Sem, Cham, i Jafet.
5 Synowie Jafetowi: Gomer, i Magog, i Madaj, i Jawan, i Tubal, i Mesech, i Tyras,
6 A synowie Gomerowi: Aschenaz, i Ryfat, i Togorma.
7 Synowie też Jawanowi: Elisa, i Tarsys, Cytym, i Dodanin.
8 Synowie Chamowi: Chus i Misraim, Put i Chanaan.
9 A synowie Chusowi: Seba, i Hewila, i Sabta, i Regma, i Sabtacha; a synowie Regmy: Seba i Dedan.
10 Spłodził też Chus Neroda; ten począł być możnym na ziemi.
11 Misraim też spłodził Ludyma, i Hananima, i Laubima, i Naftuhyma,
12 I Patrusyma, i Chasłuchyma, (z których poszli Filistynowie) i Kaftoryma.
13 Potem Chanaan spłodził Sydona, pierworodnego swego, i Hetejczyka.
14 I Jebuzejczyka, i Amorejczyka, i Giergiezejczyka,
15 I Hewejczyka, i Archajczyka, i Symejczyka,
16 I Aradejczyka, i Samarejczyka, i Chamatejczyka.
17 Synowie Semowi: Elam, i Assur, i Arfachsad, i Lud, i Aram, i Chus, i Hul, i Gieter, i Mesech.
18 A Arfachsad spłodził Selecha, a Selech spłodził Hebera.
19 A Heberowi urodzili się dwaj synowie, z których jednemu imię było Faleg, przeto, że za jego czasów rozdzielona jest ziemia; a imię brata jego Jektan.
20 A Jektan spłodził Elmodada, i Salefa, i Hassarmota, i Jarecha,
21 I Adorama, i Uzala, i Dekla,
22 I Hebala, i Abimaela, i Sebaja,
23 I Ofira, i Hewila, i Jobaba. Ci wszyscy byli synowie Jektanowi.
24 Sem, Arfachsad, Selech.
25 Heber, Peleg, Rechu,
26 Sarug, Nachor, Tare,
27 Abram; ten jest Abraham.
28 Synowie Abrahamowi: Izaak i Ismael.
29 A teć są rodzaje ich: Pierworodny Ismaelowy Nebajot, i Kiedar, i Abdeel, i Mabsam.
30 Masma, i Duma, Massa, Hadad, i Tema,
31 Jetur, Nafis i Kiedma. Cić są synowie Ismaelowi.
32 A synowie Cetury, założnicy Abrahamowej, których porodziła: Zamram i Joksan, i Madan, i Midyjan, i Jesbok, i Suach. A synowie Joksanowi; Saba i Dedan.
33 Synowie też Madyjanowi: Hefa, i Hefer, i Henoch, i Abida, i Eldaa. Cić wszyscy są synowie Cetury.
34 I spłodził Abraham Izaaka. A synowie Izaakowi byli: Ezaw i Izrael.
35 A synowie Ezawowi: Elifas, Rehuel, i Jehus, i Jelom, i Kore.
36 Synowie Elifasowi: Teman i Omar, Sefo i Gaatan, Kienaz i syn Tamny, to jest, Amalek.
37 Synowie Rehuelowi: Nahat, Zara, Samma, i Meza.
38 A synowie Seirowi: Lotan, i Sobal, i Sebeon, i Hana, i Dysson, i Eser, i Dysan.
39 A synowie Lotanowi: Chory, i Heman; a siostra Lotanowa była Tamna.
40 Synowie Sobalowi: Halman, i Manaat, i Hewal, Sefo, i Onam; a synowie Sebeonowi: Ajai Ana.
41 Synowie Ana: Dyson; a synowie Dysona: Hamdan, i Eseban, i Jetran, i Charan.
42 Synowie Eserowi: Balaan, i Zawan, Akan. Synowie Dysanowi: Hus i Aran.
43 Cić są królowie, którzy królowali w ziemi Edomskiej, przedtem niż królował król nad synami Izraelskimi: Bela, syn Beorowy, a imię miasta jego Dynhaba.
44 A gdy umarł Bela, królował miasto niego Jobab, syn Zerachowy z Bosry.
45 A gdy umarł Jobab, królował miasto niego Chusam z ziemi Temańskiej.
46 A gdy umarł Chusam, królował miasto niego Hadad, syn Badadowy, który poraził Madyjańczyków na polu Moabskiem; a imię miasta jego Hawid.
47 A gdy umarł Hadad, królował miasto niego Samla z Masreki.
48 A gdy umarł Samla, królował miasto niego Saul z Rechobot nad rzeką
49 A gdy umarł Saul, królował miasto niego Balanan, syn Achoborowy.
50 A gdy umarł Balanan, królował miasto niego Hadar; a imię miasta jego Pehu, imię też żony jego Mehetabel, córka Matredy, córki Mezaabowej.
51 A gdy umarł Hadar, byli książętami w Edon: książę Tamna, książę Halwa, książę Jetet,
52 Książę Oolibama, książę Ela, książę Pinon,
53 Książę Kienaz, książę Teman, książę Mabsar,
54 Książę Magdyjel, książę Hyram. Toć byli książęta Edomscy.