1 Tesaloniceni

1 2 3 4 5

0:00
0:00

Capitol 5

Cît despre vremi şi soroace, n'aveţi trebuinţă să vi se scrie, fraţilor.
2 Pentrucă voi înşivă ştiţi foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoţ noaptea.
3 Cînd vor zice: ,,Pace şi linişte!`` atunci o prăpădenie neaşteptată va veni peste ei, ca durerile naşterii peste femeia însărcinată; şi nu va fi chip de scăpare.
4 Dar voi, fraţilor, nu sînteţi în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoţ.
5 Voi toţi sînteţi fii ai luminii şi fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopţii, nici ai întunerecului.
6 De aceea să nu dormim ca ceilalţi, ci să veghem şi să fim treji.
7 Căci ceice dorm, dorm noaptea; şi ceice se îmbată, se îmbată noaptea.
8 Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mîntuirii.
9 Fiindcă Dumnezeu nu ne -a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,
10 care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.
11 Deaceea, mîngăiaţi-vă şi întăriţi-vă unii pe alţii, cum şi faceţi în adevăr.
12 Vă rugăm, fraţilor, să priviţi bine pe ceice se ostenesc între voi, cari vă cîrmuiesc în Domnul, şi cari vă sfătuiesc.
13 Să -i preţuiţi foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor. Trăiţi în pace între voi.
14 Vă rugăm, de asemenea, fraţilor, să mustraţi pe ceice trăiesc în neorînduială; să îmbărbătaţi pe cei desnădăjduiţi; să sprijiniţi pe cei slabi, să fiţi răbdători cu toţi.
15 Luaţi seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutaţi totdeauna să faceţi ce este bine atît între voi, cît şi faţă de toţi.
16 Bucuraţi-vă întotdeauna.
17 Rugaţi-vă neîncetat.
18 Mulţămiţi lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.
19 Nustingeţi Duhul.
20 Nudispreţuiţi proorociile.
21 Ci cercetaţi toate lucrurile, şi păstraţi ce este bun.
22 Feriţi-vă de orice se pare rău.
23 Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24 Celce v'a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.
25 Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi.
26 Spuneţi sănătate tuturor fraţilor cu o sărutare sfîntă.
27 În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraţilor.
28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin