поглавље 1

Godine treće carovanja Joakima, cara Judinog dodje Navuhodonosor, car vavilonski na Jerusalim, i opkoli ga.
2 I Gospod mu dade u ruku Joakima, cara Judinog i deo sudova doma Božijeg, i odnese ih u zemlju Senar u dom boga svog, i metnu sudove u riznicu boga svog.
3 I reče car Asfenazu starešini svojih dvorana da dovede izmedju sinova Izrailjevih, i od carskog semena i od knezova,
4 Mladiće na kojima nema mane, i koji su lepog lica i naučeni svakoj mudrosti i vešti znanju i razumni i koji mogu stajati u carskom dvoru, pa da ih uči knjigu i jezik haldejski.
5 I odredi im car obrok na dan od jela carskog i od vina koje on pijaše, da se hrane tri godine, a posle da stoje pred carem.
6 A medju njima behu od sinova Judinih Danilo, Ananija, Misailo i Azarija.
7 A starešina nad dvoranima dade im imena, i Danilu nade ime Valtasar, a Ananiji Sedrah, a Misailu Misah, a Azariji Avdenago.
8 Ali Danilo naumi da se ne skvrni obrokom jela carevog i vinom koje on pijaše, i zamoli se starešini nad dvoranima da se ne skvrni.
9 I dade Bog Danilu te nadje milost i ljubav u starešine nad dvoranima.
10 I reče starešina nad dvoranima Danilu: Bojim se gospodara svog cara, koji vam je odredio jelo i piće; jer kad car vidi lica vaša lošija nego u ostalih mladića, vaših vrsnika, zašto da mi učinite da budem glavom kriv caru?
11 A Danilo reče Amelsaru, kog starešina nad dvoranima postavi nad Danilom, Ananijom, Misailom i Azarijom:
12 Ogledaj sluge svoje za deset dana, neka nam se daje varivo da jedemo i voda da pijemo.
13 Pa onda neka nam se vide lica pred tobom i lica mladića koji jedu carsko jelo, pa kako vidiš, onako čini sa slugama svojim.
14 I posluša ih u tom, i ogleda ih za deset dana.
15 A posle deset dana lica im dodjoše lepša i mesnatija nego u svih mladića koji jedjahu carsko jelo.
16 I Amelsar uzimaše jelo njihovo i vino koje njima trebaše piti, i davaše im variva.
17 I dade Bog svoj četvorici mladića znanje i razum u svakoj knjizi i mudrosti; a Danilu dade da razume svaku utvaru i sne.
18 I kad prodje vreme po kome car beše rekao da ih izvedu, izvede ih starešina nad dvoranima pred Navuhodonosora.
19 I govori car s njima, i ne nadje se medju svima njima ni jedan kao Danilo, Ananija, Misailo i Azarija; i stajahu pred carem.
20 I u svemu čemu treba mudrost i razum, za šta ih car zapita, nadje da su deset puta bolji od svih vrača i zvezdara što ih beše u svemu carstvu njegovom.
21 I osta Danilo do prve godine cara Kira.