2 Korintoslylara haty

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Bap 3

Biz ýene-de özümize maslahat bermäge başlaýarysmy? Bize käbirleri ýaly sizden ýa-da size maslahat hatlary gerekmi?
2 Siz biziň ýüregimizde ýazylan, ähli adamlar tarapyndan tanalan, okalan hatymyzsyňyz.
3 Hyzmatymyzyň netijesi hökmünde syýa bilen däl-de, diri Hudaýyň Ruhy bilen, daş sahypalaryň ýüzünde däl-de, ýüregiň et sahypalarynyň ýüzünde ýazylan Mesihiň hatydygyňyz äşgärdir.
4 Biziň Mesih arkaly Hudaýa bolan ynamymyz şeýledir.
5 Bir zady hamala özümizden ýaly saýmaga biziň özümiz ukyply däl-de, eýsem, ukybymyz Hudaýdandyr.
6 Ol bize harp däl-de, ruh esasyndaky Täze Ähtiň gullukçylary bolmak ukybyny berdi, sebäbi harp öldürýär, ýöne ruh ýaşadýar.
7 Ölüm gullugy daşlaryň ýüzüne oýulyp ýazylan harplar bilen şöhratda gelip, Ysraýyl ogullary Musanyň ýüzündäki geçip barýan şöhrat üçin onuň ýüzüne gözlerini sowman bakyp bilmedik bolsa,
8 Onda Ruh gullugy has şöhratda bolmazmy?
9 Çünki iş kesme gullugy şöhratly bolsa, onda dogrulyk hyzmaty has hem şöhratlydyr.
10 Çünki öňki şöhratlanan soňkynyň artyk şöhratyna garanda, şöhratlanan däldir.
11 Çünki geçip barýan şöhratly bolan bolsa, onda galyjy has hem şöhratlydyr.
12 Şeýle umydymyzyň barlygyna görä, uly gaýratymyz hem bardyr.
13 Biz Musa ýaly däldiris. Ol, Ysraýyl ogullary geçip barýan şöhratyň soňuny görmesin diýip, öz ýüzüni perdeläpdi.
14 Ýöne olaryň akyllary küteldi, sebäbi şu güne çenli Köne Äht okalanda, şol perde syrylman galyp, diňe Mesihde aradan aýrylýar.
15 Musa okalanda, perde şu güne çenli olaryň ýüregini büreýär.
16 Ýöne biri Rebbe tarap öwrülende, ol perde aýrylýar.
17 Reb Ruhdur. Rebbiň Ruhy nirede bolsa, azatlyk hem şol ýerdedir.
18 Emma biziň hemmämiz perdesi aýrylan ýüz bilen Rebbiň şöhratyny görüp, şöhrat üstüne şöhrat bilen şol keşbe dönderilýändiris. Bu hem Ruh bolan Mesih tarapyndyr.