Pulong


  • Sa akong kasingkasing ginatipigan ko ang imong pulong, Aron dili ako makasala batok kanimo. Mga Salmo 119:11
  • Ang sinugdan sa imong mga pulong nagahatag ug kahayag; Nagahatag kini ug salabutan alang sa mga walay-pagtagad. Mga Salmo 119:130
  • Apan kaniya mitubag siya nga nag-ingon, "Nahisulat na: 'Ang tawo mabuhi dili sa tinapay lamang, kondili sa matag-pulong nga magagula sa baba sa Dios'" Mateo 4:4
  • Ang langit ug ang yuta mangahanaw, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. Mateo 24:35
  • Sa sinugdan mao na ang Pulong, ug ang Pulong uban sa Dios, ug Dios ang Pulong. Ug ang Pulong nahimong tawo ug ipon kanamo mipuyo siya nga puno sa grasya ug sa kamatuoran; ug among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon sa pagadawaton sa bugtong Anak gikan sa Amahan. Juan 1:1,14
  • Ang nagahatag ug kinabuhi mao ang espiritu; ang unod walay kapuslanan. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo-kini espiritu ug kinabuhi. Juan 6:63
  • Kamo nangahinlo na tungod sa pulong nga akong gisulti kaninyo. Juan 15:3
  • Paningkamoti pag-ayo ang pagpakita sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios ingon nga iyang nahimut-an, usa ka magtatrabaho nga dili kinahanglan magakaulaw, nga sa hustong paagi magapanudlo sa pulong sa kamatuoran. 2 Timoteo 2:15
  • Kay ang pulong sa dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kay sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagboan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyokan, ug motugkad sa mga hunahuna ug katuyoan sa kasingkasing. Hebreo 4:12
  • Ug sama sa mga bata nga bag-o pang nahimugso, tinguhaa ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog, aron nga pinaagi niini kamo managtubo ngadto sa kaluwasan; 1 Pedro 2:2