Modlitba


 • Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno.
  Matouš 7:7
 • Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.
  Janův 15:7
 • Volej ke mně, a ohlásímť se, a oznámímť věci veliké a tajné, o nichž nevíš.
  Jeremiáš 33:3
 • A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.
  Jeremiáš 29:13
 • Nadto stane se, že prvé než volati budou, já se ohlásím; ještě mluviti budou, a já vyslyším.
  Izaiáš 65:24
 • Opět pravím vám:Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského. Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.
  Matouš 18:19, 20
 • A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás. A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.
  1 Janův 5:14, 15
 • Bez přestání se modlte,
  1 Tesalonickým 5:17
 • Bychť byl patřil k nepravosti srdcem svým, nebyl by vyslyšel Pán. Ale vyslyšelť Bůh, a pozoroval hlasu modlitby mé.
  Žalmy 66:18, 19
 • I řekl Pán:Šimone, Šimone, aj, satan vyprosil vás, aby vás tříbil jako pšenici. Ale jáť jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá. A ty někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.
  Lukáš 22:31, 32
 • A protož i dokonale spasiti může všecky přistupující skrze něj k Bohu, vždycky jsa živ k orodování za ně.
  Židům 7:25
 • Protož chtěl bych, aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez roztržitosti.
  1 Timoteovi 2:8
 • Ano také i Duch svatý pomocen jest mdlobám našim. Nebo zač bychom se měli modliti, jakž by náleželo, nevíme, ale ten Duch prosí za nás lkáními nevypravitelnými. Ten pak, kterýž jest zpytatel srdcí, zná, jaký by byl smysl Ducha, že podle Boha prosí za svaté.
  Římanům 8:26, 27
 • Protož pravím vám:Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.
  Marek 11:24
 • A začež ho koli prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho, činíme.
  1 Janův 3:22
 • A poodšed maličko, padl na tvář svou, modle se a řka:Otče můj, jest-li možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak ne jakž já chci, ale jakž ty chceš.
  Matouš 26:39
 • Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně. Modléce se pak, nebuďtež marnomluvní jako pohané; nebo se domnívají, že mnohomluvností svou to způsobí, aby byli uslyšáni.
  Matouš 6:6, 7
 • Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.
  Židům 4:16
 • Všelikou modlitbou a prosbou modléce se každého času v Duchu, a v tom bedlivi jsouce se vší ustavičností a prošením za všecky svaté,
  Efezským 6:18
 • Protož chtěl bych, aby se modlili muži na všelikém místě, pozdvihujíce čistých rukou, bez hněvu a bez roztržitosti.
  1 Timoteovi 2:8
 • U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj.
  Žalmy 55:17
 • Když by popatřil k modlitbě poníženého lidu, nepohrdaje modlitbou jejich.
  Žalmy 102:17
 • Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé. Nebo naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých.
  Žalmy 116:1, 2

 • Žalmy 55:17
 • U večer, i ráno, též o poledni modliti se, a nezbedně volati budu, až i vyslyší hlas můj. Když by popatřil k modlitbě poníženého lidu, nepohrdaje modlitbou jejich.
  Žalmy 102:17
 • Miluji Hospodina, proto že vyslýchá hlas můj a pokorné modlitby mé. Nebo naklonil ucha svého ke mně, když jsem ho vzýval ve dnech svých.
  Žalmy 116:1, 2
 • Lid zajisté na Sionu a v Jeruzalémě bydliti bude. Nikoli plakati nebudeš; k hlasu volání tvého bude všelijak milost činiti s tebou. Hned jakž uslyší, ohlásíť se.
  Izaiáš 30:19
 • Nadto stane se, že prvé než volati budou, já se ohlásím; ještě mluviti budou, a já vyslyším.
  Izaiáš 65:24
 • Volej ke mně, a ohlásímť se, a oznámímť věci veliké a tajné, o nichž nevíš.
  Jeremiáš 33:3
 • A když bys se chtěl modliti, nebývejž jako pokrytci, kteříž obyčej mají, v školách a na úhlech rynku stojíce, modliti se, aby byli vidíni od lidí. Amen pravím vám, žeť mají odplatu svou.
  Matouš 6:5
 • Amen pravím vám:Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. Opět pravím vám:Jestliže by dva z vás svolili se na zemi o všelikou věc, za kterouž by koli prosili, staneť se jim od Otce mého nebeského. Nebo kdežkoli shromáždí se dva nebo tři ve jménu mém, tuť jsem já uprostřed nich.
  Matouš 18:18, 19, 20
 • A jestliže byste co prosili ve jménu mém, toť učiním, aby oslaven byl Otec v Synu. Budete-li zač prositi ve jménu mém, jáť učiním.
  Janův 14:13, 14
 • Zůstanete-li ve mně, a slova má zůstanou-liť v vás, což byste koli chtěli, proste, a staneť se vám.
  Janův 15:7
 • A v ten den nebudete se mne tázati o ničemž. Amen, amen pravím vám:Že zač byste koli prosili Otce ve jménu mém, dáť vám. Až dosavad za nic jste neprosili ve jménu mém. Prostež, a vezmete, aby radost vaše doplněna byla.
  Janův 16:23, 24
 • Přibližte se k Bohu, a přiblížíť se k vám. Umejte ruce, hříšníci, a očisťte srdce vy, jenž jste dvojité mysli.
  Jakubův 4:8
 • A začež ho koli prosíme, béřeme od něho; nebo přikázání jeho ostříháme, a to, což jest libého před obličejem jeho, činíme.
  1 Janův 3:22
 • A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás. A kdyžť víme, že nás slyší, prosili-li bychom zač, tedyť víme, že máme některé prosby naplněné, kteréž jsme předkládali jemu.
  1 Janův 5:14, 15
 • Takto praví Hospodin, Svatý Izraelský, a kterýž jej sformoval:Budoucí-liž věci na mně vyzvídati chcete, o synech mých a díle rukou mých mně vyměřovati?
  Izaiáš 45:11
 • A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.
  Jeremiáš 29:13
 • I odpověděv Ježíš, řekl jim:Amen pravím vám:Budete-li míti víru, a nebudete-li pochybovati, netoliko to, co se stalo fíkovému dřevu, učiníte, a kdybyste i této hoře řekli:Zdvihni se a vrz sebou do moře, staneť se. A všecko, zač byste koli prosili na modlitbě, věříce, vezmete.
  Matouš 21:21, 21D, 22
 • Protož pravím vám:Začež byste koli, modléce se, prosili, věřte, že vezmete, a staneť se vám.
  Marek 11:24
 • I jáť pravím vám:Proste, a budeť vám dáno; hledejte, a naleznete; tlucte, a budeť vám otevříno. Neb každý, kdož prosí, béře; a kdož hledá, nalézá; a tomu, kdož tluče, bude otevříno.
  Lukáš 11:9, 10
 • Ale o zaslíbení Božím nepochyboval z nedověry, nýbrž posilnil se věrou, dav chválu Bohu, Jsa tím jist, že cožkoli zaslíbil, mocen jest i učiniti.
  Římanům 4:20, 21
 • Tomu pak, kterýž mocen jest nade všecko učiniti mnohem hojněji, nežli my prosíme aneb rozumíme, podle moci té, kterouž dělá v nás,
  Efezským 3:20
 • Přistupmež tedy směle s doufáním k trůnu milosti, abychom dosáhli milosrdenství, a milost nalezli ku pomoci v čas příhodný.
  Židům 4:16
 • Bez víry pak nemožné jest líbiti se Bohu; nebo přistupující k Bohu věřiti musí, že jest Bůh, a těm, kteříž ho hledají, že odplatu dává.
  Židům 11:6
 • Žádejž pak důvěrně, nic nepochybuje. Nebo kdož pochybuje, podoben jest vlnám mořským, kteréž vítr sem i tam žene, a jimi zmítá. Nedomnívej se zajisté člověk ten, by co vzíti měl ode Pána,
  Jakubův 1:6, 7
 • A totoť jest to smělé doufání, kteréž máme k němu, že začež bychom koli prosili podle vůle jeho, slyší nás.
  1 Janův 5:14
 • Hospodine, v jitře vyslyšíš hlas můj, v jitře předložím tobě žádost, a šetřiti budu.
  Žalmy 5:3
 • Bože, Bůh silný můj ty jsi, tebeť hned v jitře hledám, tebe žízní duše má, po tobě touží tělo mé, v zemi žíznivé a vyprahlé, v níž není vody,
  Žalmy 63:1
 • Blahoslavení, kteříž ostříhají svědectví jeho, a kteříž ho celým srdcem hledají.
  Žalmy 119:2
 • Ale ty když bys se modliti chtěl, vejdi do pokojíka svého, a zavra dveře své, modliž se Otci svému, jenž jest v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.
  Matouš 6:6
 • Nebo obklíčily mne byly úzkosti smrti, a proudové bezbožných předěsili mne. Bolesti smrtelné obstoupily mne, a osídla smrti zachvátila mne. V úzkosti své vzýval jsem Hospodina, a k Bohu svému volal jsem, i vyslyšel z chrámu svého hlas můj, a křik můj přišel v uši jeho.
  2 Samuelova 22:5-7
 • Nebo nepohrdá, ani se odvrací od trápení ztrápeného, aniž skrývá tváři své od něho, nýbrž když k němu volá, vyslýchá jej.
  Žalmy 22:24
 • A vzývej mne v den ssoužení, vytrhnu tě, a ty mne budeš slaviti.
  Žalmy 50:15
 • Naději v něm skládejte všelikého času, ó lidé, vylévejte před oblíčejem jeho srdce vaše, Bůh útočiště naše. Sélah.
  Žalmy 62:8
 • A však patřil na úzkost jejich, a slyšel křik jejich. Nebo se rozpomenul na smlouvu svou s nimi, a želel toho podlé množství milosrdenství svých,
  Žalmy 106:44, 45
 • A však patřil na úzkost jejich, a slyšel křik jejich. Nebo se rozpomenul na smlouvu svou s nimi, a želel toho podlé množství milosrdenství svých,
  Žalmy 119:10
 • Hledejte Hospodina, pokudž může nalezen býti; vzývejte ho, pokudž blízko jest.
  Izaiáš 55:6
 • Nadto není žádného, ješto by vzýval jméno tvé, a probudil se k tomu, aby se chopil tebe, aspoň když jsi skryl tvář svou před námi, a způsobil to, abychom mizeli pro nepravosti naše.
  Izaiáš 64:7
 • A hledajíce mne, naleznete, když mne hledati budete celým srdcem svým.
  Jeremiáš 29:13
 • Vstaň, křič v noci, při počátku bdění, vylévej jako vodu srdce své před oblíčejem Páně; pozdvihuj k němu rukou svých za život dítek svých svírajících se hladem, na rohu všech ulic, a rci:
  Plaè 2:19
 • Zpytujme raději a ohledujme cest našich, a navraťme se až k Hospodinu. Pozdvihujme srdcí i rukou svých k Bohu silnému v nebe.
  Plaè 3:40, 41
 • A protož ještě nyní dí Hospodin:Obraťte se ke mně samému celým srdcem svým, a to s postem a s pláčem i s kvílením.
  Joel 2:12
 • Toto pak pokolení nevychází, jediné skrze modlitbu a půst.
  Matouš 17:21