Dát


 • Darmo jste vzali, darmo dejte.
  Matouš 10:8
 • Nezadržuj dobrodiní potřebujícím, když s to býti můžeš, abys je činil.
  Príslovia 3:27
 • Dávejte, a budeť vám dáno. Míru dobrou, natlačenou, a natřesenou, a osutou dadíť v lůno vaše; touž zajisté měrou, kterouž měříte, bude vám odměřeno.
  Lukáš 6:38
 • A kdyby bratr neb sestra neodění byli, a opuštění z strany každodenního pokrmu, Řekl by pak jim někdo z vás:Jděte v pokoji a zhřejte se, a najezte se, avšak nedali byste jim potřeby tělesné, což to platno bude? Takž i víra, nemá-li skutků, mrtváť jest sama v sobě.
  Jakubův 2:15-17
 • Mnohý rozdává štědře, a však přibývá mu více; jiný skoupě drží nad slušnost, ale k chudobě. Člověk štědrý bývá bohatší, a kdož svlažuje, také sám bude zavlažen.
  Príslovia 11:24, 25
 • A prosícímu tebe dej, a od toho, kdo by chtěl vypůjčiti od tebe, neodvracuj se.
  Matouš 5:42
 • Nebo nebudete bez chudých v zemi vaší; protož přikazuji tobě, řka:Abys ochotně otvíral ruku svou bratru svému, chudému svému a nuznému svému v zemi své.
  5. Mojžišova 15:11
 • Cti Hospodina z statku svého, a z nejpřednějších věcí všech úrod svých, A naplněny budou stodoly tvé hojností, a presové tvoji mstem oplývati budou.
  Príslovia 3:9, 10
 • Kdo zacpává ucho své k volání chudého, i on sám volati bude, a nebude vyslyšán.
  Príslovia 21:13
 • Sneste všecky desátky do obilnice, aby byla potrava v domě mém, a zkuste mne nyní v tom, praví Hospodin zástupů, nezotvírám-liť vám průduchů nebeských, a nevyleji-li na vás požehnání, tak že neodoláte.
  Malachiáš 3:10
 • Ale ty když dáváš almužnu, tak čiň, ať neví levice tvá, co činí pravice tvá, Aby almužna tvá byla v skrytě, a Otec tvůj, kterýž vidí v skrytě, odplatí tobě zjevně.
  Matouš 6:3, 4
 • A odpovídaje Král, dí jim:Amen pravím vám:Cožkoli jste činili jednomu z bratří těchto mých nejmenších, mně jste učinili.
  Matouš 25:40
 • Ale totoť pravím:Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude; a kdož rozsívá ochotně, ochotně i žíti bude. Jeden každý jakž uložil v srdci svém, tak učiň, ne s neochotnou myslí anebo z mušení. Neboť ochotného dárce miluje Bůh. Mocenť jest pak Bůh všelikou milost rozhojniti v vás, abyste ve všem všudy všelikou dostatečnost majíce, hojní byli ke všelikému skutku dobrému, Jakož psáno jest:Rozsypal a dal chudým, spravedlnost jeho zůstává na věky. Ten pak, kterýž dává símě rozsívajícímu, dejž i vám chléb k jedení, a rozmnožiž símě vaše, a přispořiž úrody spravedlnosti vaší, Abyste všelijak zbohaceni byli ke všeliké sprostnosti, kterážto působí skrze nás, aby díky činěny byly Bohu. Nebo služba oběti této netoliko doplňuje nedostatky svatých, ale také rozhojňuje se v mnohé díků činění Bohu, příčinou schválení služby této,
  2 Korintským 9:6-12