Síly a moci


 • Nebo Hospodin Bůh váš, kterýž jde s vámi, bojovati bude za vás proti nepřátelům vašim, aby zachoval vás.
  5. Mojžišova 20:4
 • Posilniž se a zmocni a dělej; neboj se, ani lekej. Nebo Hospodin Bůh, Bůh můj s tebou bude, nenecháť tebe samého, aniž tě opustí, až i dokonáno bude všecko dílo služby domu Hospodinova.
  1 Paralipomenon 28:20
 • S nímť jest rámě člověka, s námi pak jest Hospodin Bůh náš, ku pomoci naší a k bojování za nás. I zpolehl lid na slova Ezechiáše krále Judského.
  2. Kronická 32:8
 • Z úst nemluvňátek a těch, jenž prsí požívají, mocně dokazuješ síly z příčiny svých nepřátel, abys přítrž učinil protivníku a vymstívajícímu se.
  Žalmy 8:2
 • Nebo v tobě proběhl jsem vojsko, a v Bohu svém přeskočil jsem i zed. Boha tohoto silného cesta jest dokonalá, výmluvnosti Hospodinovy jsou přečištěné, onť jest štít všech, kteříž v něho doufají.Ten Bůh silný přepasuje mne udatností, a činí dokonalou cestu mou.
  Žalmy 18:29, 30, 32
 • Tito v vozích, jiní v koních doufají, ale my jméno Hospodina Boha našeho sobě připomínáme.
  Žalmy 20:7
 • Bychť nevěřil, že užívati budu dobroty Hospodinovy v zemi živých, nikoli bych neostál. Očekávejž na Hospodina, posilň se, a onť posilní srdce tvého; protož očekávej na Hospodina.
  Žalmy 27:13, 14
 • Hospodin jest síla má a štít můj, v němť jest složilo naději srdce mé, a dána mi pomoc; protož se veselí srdce mé, a písničkou svou oslavovati jej budu. Hospodin jest síla svých, a síla hojného spasení pomazaného svého on jest.
  Žalmy 28:7, 8
 • Ale spasení spravedlivých jest od Hospodina, onť jest síla jejich v času ssoužení.
  Žalmy 37:39
 • Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce mého, a díl můj Bůh jest na věky.
  Žalmy 73:26
 • Blahoslavený člověk, jehož síla jest Hospodin, a v jejichž srdci jsou stezky kroků jejich,Berou se houf za houfem, a ukazují se před Bohem na Sionu.
  Žalmy 84:5, 7
 • Síla má a písnička má jest Hospodin, on byl můj vysvoboditel.
  Žalmy 118:14
 • Rozplývá se zámutkem duše má, očerstviž mne podlé slova svého.
  Žalmy 119:28
 • Nebo jsi byl hradem chudému, hradem nuznému v úzkosti jeho, útočištěm před povodní, zastíněním před horkem; (nebo vzteklost ukrutníků podvrátila by zed).
  Izaiáš 25:4
 • On dává ustalému sílu, a tomu, ješto žádné síly nemá, moci hojně udílí.
  Izaiáš 40:29
 • Nebojž se, nebo jsem já s tebou; nestrachujž se, nebo já jsem Bůh tvůj. Posilním tě, a pomáhati budu tobě, a podpírati tě budu pravicí spravedlnosti své.
  Izaiáš 41:10
 • A pohleděv na ně Ježíš, řekl jim:U lidíť jest to nemožné, ale u Boha všecko jest možné.
  Matouš 19:26
 • Což tedy díme k tomu? Kdyžť jest Bůh s námi, i kdo proti nám?
  Římanům 8:31
 • Ne že bychom dostateční byli mysliti něco sami z sebe, jakožto sami z sebe, ale dostatečnost naše z Boha jest.
  2 Korintským 3:5
 • Nebo odění rytěřování našeho není tělesné, ale mocné v Bohu k vyvrácení ohrad,
  2 Korintským 10:4
 • Ale řekl mi:Dosti máš na mé milosti, neboť moc má v nemoci dokonává se. Nejraději tedy chlubiti se budu nemocmi svými, aby ve mně přebývala moc Kristova. Protož libost mám v nemocech svých, v pohaněních, v nedostatcích, v protivenstvích, a v úzkostech, pro Krista. Nebo když mdlím, tedy silen jsem.
  2 Korintským 12:9, 10
 • Aby vám dal, podle bohatství slávy své, mocí posilněnu býti skrze Ducha svého na vnitřním člověku,
  Efezským 3:16
 • Dále pak, bratří moji, posilňte se v Pánu a v moci síly jeho.
  Efezským 6:10
 • Všecko mohu v Kristu, kterýž mne posiluje.
  Filipským4:13
 • Vy pak z Boha jste, synáčkové, a zvítězili jste nad nimi; nebo většíť jest ten, kterýž jest v vás, nežli ten, kterýž jest v světě.
  1 Janův 4:4
 • Od konce země v sevření srdce svého k tobě volám, na skálu nade mne vyšší uvediž mne.
  Žalmy 61:2
 • Nebo vytrhne nuzného, volajícího a nátisk trpícího, kterýž nemá spomocníka.
  Žalmy 72:12
 • Kteréhokoli dne vzýval jsem tě, vyslyšels mne, a obdařils silou duši mou.
  Žalmy 138:3
 • Ale ti, jenž očekávají na Hospodina, nabývají nové síly. Vznášejí se peřím jako orlice; běží, a však neumdlévají, chodí, a neustávají.
  Izaiáš 40:31
 • Zdaliž jsem nepřikázal tobě, řka:Posilni se a zmužile se měj, neboj se, ani lekej, nebo s tebou jest Hospodin Bůh tvůj, kamž se koli obrátíš.
  Jozueì 1:9
 • Protož takto praví Hospodin Bůh zástupů:Proto že tak mluvíte, aj, já způsobím, aby slova tvá v ústech tvých byla jako oheň, a lid tento dřívím, kteréž on zžíře.
  Jeremiáš 5:14
 • A posilním jich v Hospodinu, aby ve jménu jeho ustavičně chodili, praví Hospodin.
  Zachariáš 10:12
 • Nebo ne vy jste, jenž mluvíte, ale duch Otce vašeho, jenž mluví v vás.
  Matouš 10:20
 • Ale přijmete moc Ducha svatého, přicházejícího na vás, a budete mi svědkové, i v Jeruzalémě, i ve všem Judstvu, i v Samaří, a až do posledních končin země.
  Skutky Apoštolů 1:8
 • I vidouce takovou udatnost a smělost v mluvení Petrovu a Janovu, a shledavše, že jsou lidé neučení a prostí, divili se, a poznali je, že s Ježíšem bývali.
  Skutky Apoštolů 4:13
 • Nebo slovo kříže těm, kteříž hynou, bláznovstvím jest, ale nám, kteříž spasení dosahujeme, moc Boží jest.
  1 Korintským 1:18
 • A řeč má a kázaní mé nebylo v slibných lidské moudrosti řečech, ale v dokázání Ducha svatého a moci, Aby víra vaše nebyla založena v moudrosti lidské, ale v moci Boží.
  1 Korintským 2:4, 5