Moudrost a rozhodování


 • Hospodine, proveď mne v spravedlnosti své, pro ty, jenž mne střehou; spravuj přede mnou cestu svou.
  Žalmy 5:8
 • Cesty své, Hospodine, uveď mi v známost, a stezkám svým vyuč mne. Dejž, ať chodím v pravdě tvé, a poučuj mne; nebo ty jsi Bůh spasitel můj, na tebeť očekávám dne každého.
  Žalmy 25:4, 5
 • Působí to, aby tiší chodili v soudu, a vyučuje tiché cestě své.
  Žalmy 25:9
 • Vyuč mne, Hospodine, cestě své, a veď mne po stezce přímé pro ty, jenž mne střehou.
  Žalmy 27:11
 • Já tobě k srozumění posloužím, a vyučím tě cestě, po níž bys choditi měl; dámť radu, oči své na tě obrátě.
  Žalmy 32:8
 • Krokové člověka spravedlivého od Hospodina spravováni bývají, a cestu jeho libuje.
  Žalmy 37:23
 • Podlé rady své veď mne, a potom v slávu přijmeš mne.
  Žalmy 73:24
 • Otevři oči mé, abych spatřoval divné věci z zákona tvého.
  Žalmy 119:18
 • Nun Svíce nohám mým jest slovo tvé, a světlo stezce mé.
  Žalmy 119:105
 • Začátek učení tvého osvěcuje, a vyučuje sprostné rozumnosti.
  Žalmy 119:130
 • Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.
  Žalmy 143:8
 • Doufej v Hospodina celým srdcem svým, na rozumnost pak svou nezpoléhej. Na všech cestách svých snažuj se jej poznávati, a onť spravovati bude stezky tvé.
  Príslovia 3:5, 6
 • Kamžkoli půjdeš, ono tě zprovodí, když spáti budeš, bude tě ostříhati, a když procítíš, bude s tebou rozmlouvati,
  Príslovia 6:22
 • A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích:Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili.
  Izaiáš 30:21
 • I povedu slepé po cestě, kteréž neznali, a po stezkách, kterýchž neuměli, provedu je; obrátím před nimi tmu v světlo, a co nerovného, v rovinu. Toť jest, což jim učiním, a neopustím jich.
  Izaiáš 42:16
 • Panovník Hospodin dal mi jazyk umělý, abych uměl příhodně ustalému mluviti slova. Probuzuje každého jitra, probuzuje mi uši, abych slyšel, tak jako pilně se učící.
  Izaiáš 50:4
 • Nebo povede tě Hospodin ustavičně, a nasytí i v náramné sucho duši tvou, a kosti tvé tukem naplní. I budeš jako zahrada svlažená, a jako pramen vod, jehož vody nevysychají.
  Izaiáš 58:11
 • Vím, Hospodine, že není v moci člověka cesta jeho, aniž jest v moci muže toho, kterýž chodí, aby spravoval krok svůj.
  Jeremiáš 10:23
 • Kteréžto s pláčem jdoucí a s pokornými modlitbami zase přivedu, a povedu je podlé tekutých vod cestou přímou, na níž by se nepoklesli; neboť jsem Izraelův otec, a Efraim jest prvorozený můj.
  Jeremiáš 31:9
 • (Nebo skrze víru chodíme, a ne skrze vidění tváři Páně,)
  2 Korintským 5:7
 • Živáť jest zajisté řeč Boží a mocná, a pronikavější nad všeliký meč na obě straně ostrý, a dosahujeť až do rozdělení i duše i ducha i kloubů i mozku v kostech, a rozeznává myšlení i mínění srdce.
  Židům 4:12
 • Tedy řekl soudcům:Vizte, jak co činíte; nebo nevedete soudu za člověka, ale za Hospodina, kterýž vám přítomen jest při vykonávání soudu.
  2. Kronická 19:6
 • Ovšem, jestliže na rozumnost zavoláš, a na opatrnost zvoláš-li; Tehdy porozumíš bázni Hospodinově, a známosti Boží nabudeš; Nebo Hospodin dává moudrost, z úst jeho umění a opatrnost.
  Príslovia 2:3, 5, 6
 • Při člověku bývá spořádání myšlení, ale od Hospodina jest řeč jazyka.
  Príslovia 16:1
 • Lidé zlí nesrozumívají soudu, ti pak, kteříž hledají Hospodina, rozumějí všemu.
  Príslovia 28:5
 • Na němž odpočine Duch Hospodinův, Duch moudrosti a rozumnosti, Duch rady a síly. Duch umění a bázně Hospodinovy. A bude stižitelný v bázni Hospodinově, a nebudeť podlé vidění očí svých souditi, ani podlé slyšení uší svých trestati.
  Izaiáš 11:2, 3
 • Mládence pak ty čtyři obdařil Bůh povědomostí a rozumností ve všelikém literním umění a moudrostí; nadto Danielovi dal, aby rozuměl všelikému vidění a snům.
  Daniel 1:17
 • Jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádejž jí od Boha, kterýž všechněm dává ochotně a neomlouvá; i budeť jemu dána.
  Jakubův 1:5
 • Učiň to, ať v jitře slyším milosrdenství tvé, neboť v tobě naději mám; oznam mi cestu, po kteréž bych choditi měl, neboť k tobě pozdvihuji duše své.
  Žalmy 143:8
 • Nauč mne činiti vůle tvé, nebo ty jsi Bůh můj; duch tvůj dobrý vediž mne jako po rovné zemi. Pro jméno své, Hospodine, obživ mne, pro spravedlnost svou vyveď z úzkosti duši mou.
  Žalmy 143:10, 11
 • Když poslouchati bude moudrý, přibude mu umění, a rozumný bude vtipnější,
  Príslovia 1:5
 • Cesta blázna přímá se zdá jemu, ale kdo poslouchá rady, moudrý jest.
  Príslovia 12:15
 • Kdež není rady, zmařena bývají usilování, ale množství rádců ostojí.
  Príslovia 15:22
 • Poslouchej rady, a přijímej kázeň, abys vždy někdy moudrý byl.
  Príslovia 19:20
 • Myšlení radou upevňuj, a s opatrnou radou veď boj.
  Príslovia 20:18
 • Nebo skrze rady opatrné svedeš bitvu, a vysvobození skrze množství rádců.
  Príslovia 24:6
 • Nesuďte podle osoby, ale spravedlivý soud suďte.
  Janův 7:24
 • Ale moudrost, kteráž jest shůry, nejprve zajisté jest čistotná, potom pokojná, mírná, povolná, plná milosrdenství a ovoce dobrého, bez rozsuzování a bez pokrytství.
  Jakubův 3:17
 • Toto již po třetí jdu k vám, a v ústech dvou neb tří svědků staneť každé slovo.
  2 Korintským 13:1