Prohlašovat zemi


 • Vstaň, projdi tu zemi na dýl i na šíř její; nebo tobě ji dám. 1. Mojžišova 13:17
 • Země pak nebude prodávána v manství; nebo má jest země, a vy jste příchozí a podruzi u mne. 3. Mojžišova 25:23
 • Všeliké místo, na kteréž by vstoupila noha vaše, vaše bude; od pouště a od Libánu, a od řeky Eufraten až k moři nejdalšímu bude pomezí vaše. 5. Mojžišova 11:24
 • Všeliké místo, na kteréž by vstoupila noha vaše, vaše bude; od pouště a od Libánu, a od řeky Eufraten až k moři nejdalšímu bude pomezí vaše. 2 Samuelova 22:20
 • Požádej mne, a dámť národy, dědictví tvé, a končiny země, vládařství tvé. Žalmy 2:8
 • Když volali k Hospodinu v ssoužení svém, z úzkostí jejich vytrhl je, A vedl je po cestě přímé, aby přišli do města k bydlení. Žalmy 107:6, 7
 • A ušima svýma slýchati slovo tobě po zadu řkoucích:Toť jest ta cesta, choďte po ní, buď že byste se na pravo neb na levo uchýlili. Izaiáš 30:21
 • Proste, a dánoť bude vám; hledejte, a naleznete; tlucte, a bude vám otevříno. Matouš 7:7
 • Věrou, povolán jsa Abraham, uposlechl Boha, aby odšel na to místo, kteréž měl vzíti za dědictví; i šel, nevěda, kam příjde. Židům 11:8
 • A aj, já jsem s tebou, a ostříhati tě budu, kamžkoli půjdeš, a přivedu tě zase do země této; nebo neopustím tebe, až i učiním, což jsem mluvil tobě. 1. Mojžišova 28:15
 • Aj, já pošli anděla před tebou, aby ostříhal tebe na cestě, a přivedl tě na místo, kteréž jsem připravil. 2. Mojžišova 23:20
 • Protož nyní jdi, veď lid tento, kamž jsem rozkázal tobě. Aj, anděl můj půjde před tebou; v den pak navštívení mého navštívím i na nich hřích jejich. 2. Mojžišova 32:34
 • I odpověděl:Tvář má předcházeti vás bude, a dámť odpočinutí. 2. Mojžišova 33:14
 • Požehnaný budeš vcházeje, požehnaný i vycházeje. 5. Mojžišova 28:6
 • Přecházeli zajisté z národu do národu, a z království k jinému lidu. Nedopustil žádnému ublížiti jim, ano i krále pro ně trestal, řka: Nedotýkejte se pomazaných mých, a prorokům mým nečiňte nic zlého. Žalmy 105:13-15
 • Když volají k Hospodinu v ssoužení svém, z úzkostí jejich je vysvobozuje. Proměňuje bouři v utišení, tak že umlkne vlnobití jejich. I veselí se, že utichlo; a tak přivodí je k břehu žádostivému. Žalmy 107:28-30
 • Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš, od tohoto času až na věky. Žalmy 121:8
 • Vzal-li bych křídla záře jitřní, abych bydlil při nejdalším moři: I tamť by mne ruka tvá provedla, a pravice tvá by mne popadla. Žalmy 139:9, 10
 • Já před tebou půjdu, a cesty křivé zpřímím, vrata měděná potru, a závory železné posekám. A dám tobě poklady skryté, a klénoty schované, abys poznal, že já jsem Hospodin Bůh Izraelský, kterýž tě ze jména volám. Izaiáš 45:2, 3
 • Protož rci:Takto praví Panovník Hospodin:Ačkoli daleko zahnal jsem je mezi národy, a ačkoli rozptýlil jsem je do zemí, však budu jim svatyní i za ten malý čas v zemích těch, do kterýchž přijdou. Ezechiel 11:16