Resultater af ros


 • vær ikke nedslåede, thi HERRENs Glæde er eders Styrke!
  Nehemias 8:10
 • Den, der ofrer Taksigelse, ærer mig; den, der agter på Vejen, lader jeg se Guds Frelse.
  Salme 50:23
 • Saligt det Folk, der kender til Frydesang, vandrer, HERRE, i dit Åsyns Lys!
  Salme 89:15
 • Fra dem skal Lovsang lyde og legendes Råb; de bliver ej færre, jeg gør dem mange; de bliver ej ringe, jeg giver dem Hæder.
  Jeremias 30:19
 • idet de lovede Gud og havde Yndest hos hele Folket. Men Herren føjede daglig til dem nogle, som lode sig frelse.
  Apostelenes gerninger 2:47
 • Værer ikke bekymrede for noget, men lader i alle Ting eders Begæringer komme frem for Gud i Påkaldelse og Bøn med Taksigelse;
  Filipperne 4:6
 • Salige ere de, som ere forfulgte for Retfærdigheds Skyld, thi Himmeriges Rige er deres.Salige ere I, når man håner og forfølger eder og lyver eder alle Hånde ondt på for min Skyld.Glæder og fryder eder, thi eders Løn skal være stor i Himlene; thi således have de forfulgt Profeterne, som vare før eder.
  Matthæus 5:10-12
 • Salige er I, når Menneskene hade eder, og når de udstøde eder og håne eder og forkaste eders Navn som ondt for Menneskesønnens Skyld.Glæder eder på den Dag og jubler; thi se, eders Løn er stor i Himmelen. Thi på samme Måde gjorde deres Fædre ved Profeterne.
  Lukas 6:22, 23
 • Dette har jeg talt til eder, for at I skulle have Fred i mig. I Verden have I Trængsel; men værer frimodige, jeg har overvundet Verden."
  Johannes 16:33
 • Så gik de da glade bort fra Rådets Åsyn, fordi de vare blevne agtede værdige til at vanæres for hans Navns Skyld.
  Apostelenes gerninger 5:41
 • Ja, men, hvem er dog du, o Menneske! som går i Rette med Gud? mon noget, som blev dannet, kan sige til den, som dannede det: Hvorfor gjorde du mig således?
  Romerne 9:20
 • som bedrøvede, dog altid glade; som fattige, der dog gøre mange rige; som de, der intet have, og dog eje alt.
  2 Korinterne 6:10
 • Dette siger jeg ikke af Trang; thi jeg har lært at nøjes med det, jeg har.
  Filipperne4:11
 • takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • Thi både havde I Medlidenhed med de fangne, og I fandt eder med Glæde i, at man røvede, hvad I ejede, vidende, at I selv have en bedre og blivende Ejendom.
  Hebræerne 10:34
 • ham, som I ikke have set og dog elske, ham, som I, skønt I nu ikke se, men tro, skulle fryde eder over med en uudsigelig og forherliget Glæde,
  1 Peter 1:8
 • Men om I også måtte lide for Retfærdigheds Skyld, er I salige.
  1 Peter 3:14
 • men glæder eder i samme Mål, som I have Del i Kristi Lidelser, for at I også kunne glæde og fryde eder ved hans Herligheds Åbenbarelse. men lider han som en Kristen, da skamme han sig ikke, men prise Gud for dette Navn!
  1 Peter 4:13, 16
 • Glæd jer i HERREN, I retfærdige, fryd jer, jubler, alle I oprigtige af Hjertet!
  Salme 32:11
 • Jubler i Herren, I retfærdige, for de oprigtige sømmer sig Lovsang;
  Salme 33:1
 • Jeg vil love HERREN til hver en Tid, hans Pris skal stadig fylde min Mund
  Salme 34:1
 • Min Tunge skal forkynde din Retfærd, Dagen igennem din Pris.
  Salme 35:28
 • Lovet være Herren! Fra Dag til Dag bærer han vore Byrder; Gud er vor Frelse. - Sela.
  Salme 68:19
 • min Mund er fuld af din Lovsang, af din Ære Dagen lang.
  Salme 71:8
 • Det er godt at takke HERREN, lovsynge dit navn, du højeste,ved Gry forkynde din Nåde, om Natten din Trofasthed
  Salme 92:1, 2
 • Gå ind i hans Porte med Takkesang, med Lovsange ind i hans Forgårde, tak ham og lov hans Navn!
  Salme 100:4
 • Min Sjæl, lov Herren, og alt i mig love hans hellige navn!Min Sjæl, lov HERREN, og glem ikke alle hans Velgerninger!
  Salme 103:1, 2
 • Lad dem takke HERREN for hans Miskundhed, for hans Underværker mod Menneskens Børn.
  Salme 107:8
 • og ofre Lovprisningsofre og med Jubel forkynnde hans Gerninger.
  Salme 107:22
 • fra sol i opgang til sol i bjærge være Herrens navn lovpriset!
  Salme 113:3
 • løfte Hænder og Hjerte til Gud i Himlen;
  Klagesangene 3:41
 • men jeg vil bringe dig Ofre med Lovsangs Toner og indfri de Løfter, jeg gav. Hos HERREN er Frelse.
  Jonas 2:9
 • så I tale hverandre til med Salmer og Lovsange og åndelige Viser og synge og spille i eders Hjerte for Herrenog altid sige Gud og Faderen Tak for alle Ting i vor Herres Jesu Kristi Navn
  Efeserne 5:19, 20
 • takker i alle Forhold; thi dette er Guds Villie med eder i Kristus Jesus.
  1 Tessalonikerne 5:18
 • Lader os da ved ham altid frembære Gud Lovprisnings Offer, det er: en Frugt af Læber, som bekende hans Navn.
  Hebræerne 13:15
 • Og en Røst udgik fra Tronen og sagde: Lover vor Gud, alle hans Tjenere, I, som frygte ham, de små og de store!
  Aabenbaringen 19:5