Alkoholmisbrug


 • Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Ånden,
  Efeserne 5:18
 • Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende Gud."
  Romerne 14:11
 • Jeg formaner eder altså, Brødre! ved Guds Barmhjertighed, til at fremstille eder Legemer som et levende, helligt, Gud velbehageligt Offer; dette er eders fornuftige Gudsdyrkelse.Og skikker eder ikke lige med denne Verden, men vorder forvandlede ved Sindets Fornyelse, så I må skønne, hvad der er Guds Villie, det gode og velbehagelige og fuldkomne.
  Romerne 12:1, 2
 • Eller vide I ikke, at uretfærdige skulle ikke arve Guds Rige? Farer ikke vild! Hverken utugtige eller Afgudsdyrkere eller Horkarle eller de som lade sig bruge til unaturlig Utugt, eller de, som øve den,eller Tyve eller havesyge eller Drankere, ingen Skændegæster, ingen Røvere skulle arve Guds Rige.Og sådanne vare I for en Del; men I lode eder aftvætte, ja, I bleve helligede, ja, I bleve retfærdiggjorte ved den Herres Jesu Navn og ved vor Guds Ånd.
  1 Korinterne 6:9-11
 • Alt er mig tilladt, men ikke alt er gavnligt; alt er mig tilladt, men jeg skal ikke lade mig beherske af noget.
  1 Korinterne6:12
 • Således skulle også I anse eder selv for døde fra Synden, men levende for Gud i Kristus Jesus.Så lad da ikke Synden herske i eders dødelige Legeme, så I lyde dets Begæringer;fremstiller ej heller eders Lemmer for Synden som Uretfærdigheds Våben; men fremstiller eder selv for Gud som sådanne, der fra døde ere blevne levende,og eders Lemmer som Retfærdigheds Våben for Gud.
  Romerne 6:11-13
 • Dersom da Sønnen får frigjort eder, skulle I være virkelig frie.
  Johannes8:36
 • En Spotter er Vinen, stærk Drik slår sig løs, og ingen, som raver deraf, er viis.
  Ordsprogene 20:1
 • At dølge sin Synd fører ikke til Held, men bekendes og slippes den, finder man Nåde.
  Ordsprogene 28:13
 • Dersom vi sige, at vi ikke have Synd, bedrage vi os selv, og Sandheden er ikke i os.Dersom vi bekende vore Synder, er han trofast og retfærdig, så at han forlader os Synderne og renser os fra al Uretfærdighed.
  1 Johannes 1:8, 9
 • Men Åndens Frugt er Kærlighed, Glæde, Fred, Langmodighed, Mildhed, Godhed, Trofasthed,Sagtmodighed, Afholdenhed Imod sådanne er Loven ikke,
  Gal 5:22, 23
 • Der er ikke kommet andre end menneskelige Fristelser over eder, og trofast er Gud, som ikke vil tillade, at I fristes over Evne, men som sammen med Fristelsen vil skabe også Udgangen af den, for at I må kunne udholde den.
  1 Korinterne 10:13
 • Eller vide I ikke, at eders Legeme er et Tempel for den Helligånd, som er i eder, hvilken I have fra Gud, og at I ikke ere eders egne?
  IKorinterne 6:19
 • Drik ikke længere bare Vand, men nyd lidt Vin for din Mave og dine jævnlige Svagheder.
  1 Timoteus 5:23
 • Og drikker eder ikke drukne i Vin, i hvilket der er Ryggesløshed, men lader eder fylde med Ånden,
  Efeserne 5:18
 • så at I ikke fremdeles leve den øvrige Tid i Kødet efter Menneskers Lyster, men efter Guds Villie.Thi det er nok i den forbigangne Tid at have gjort Hedningernes Villie, idet I have vandret i Uterlighed, Lyster, Fylderi, Svir, Drik og skammelig Afgudsdyrkelse;hvorfor de forundre sig og spotte, når I ikke løbe med til den samme Ryggesløshedens Pøl;men de skulle gøre ham Regnskab, som er rede til at dømme levende og døde.Thi derfor blev Evangeliet forkyndt også for døde, for at de vel skulde være dømte på Menneskers Vis i Kødet, men leve på Guds Vis i Ånden.Men alle Tings Ende er kommen nær; værer derfor årvågne og ædru til Bønner! -
  1 Peter 4:2-7