Eerlijkheid


 • Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
  Colossenzen 3:9
 • Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen.
  Romeinen 12:17
 • Als die bezorgen, hetgeen eerlijk is, niet alleen voor den Heere, maar ook voor de mensen.
  2 Corinthiër 8:21
 • Een bedriegelijke weegschaal is den HEERE een gruwel; maar een volkomen weegsteen is Zijn welgevallen.De oprechtheid der oprechten leidt hen; maar de verkeerdheden der trouwelozen verstoort hen.
  Spreuken 11:1, 3
 • In de overtreding der lippen is de strik des bozen; maar de rechtvaardige zal uit de benauwdheid uitkomen.Die waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend; maar een getuige der valsheden, bedrog.
  Spreuken 12:13, 17
 • Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen.
  Spreuken 28:13
 • Belijdt elkander de misdaden, en bidt voor elkander, opdat gij gezond wordt; een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel.
  Jakobus 5:16
 • Maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het Woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelven aangenaam makende bij alle gewetens der mensen, in de tegenwoordigheid Gods.
  2 Corinthiër 4:2