Resultaten van lof


 • Ter tijd nu, als zij aanhieven met een vreugdegeroep en lofzang, stelde de HEERE achterlagen tegen de kinderen Ammons, Moab, en die van het gebergte Seir, die tegen Juda gekomen waren; en zij werden geslagen.
  2 Kronieken 20:22
 • zo bedroeft u niet, want de blijdschap des HEEREN, die is uw sterkte.
  Nehemia 8:10
 • Wie dankoffert, die zal Mij eren; en wie zijn weg wel aanstelt, dien zal Ik Gods heil doen zien.
  Psalmen 50:23
 • Welgelukzalig is het volk, hetwelk het geklank kent; o HEERE! zij zullen in het licht Uws aanschijns wandelen.
  Psalmen 89:15
 • En van hen zal dankzegging uitgaan, en een stem der spelenden; en Ik zal hen vermeerderen, en zij zullen niet verminderd worden, en Ik zal hen verheerlijken, en zij zullen niet gering worden.
  Jeremia 30:19
 • En prezen God, en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de Gemeente, die zalig werden.
  Handelingen 2:47
 • Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
  Filippenzen 4:6
 • Zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden, en vervolgen, en liegende alle kwaad tegen u spreken, om Mijnentwil. Verblijdt en verheugt u; want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij vervolgd de profeten, die voor u geweest zijn.
  Mattheüs 5:10-12
 • Zalig zijt gij, wanneer u de mensen haten, en wanneer zij u afscheiden, en smaden, en uw naam als kwaad verwerpen, om des Zoons des mensen wil. Verblijdt u in dien dag, en zijt vrolijk; want, ziet, uw loon is groot in den hemel; want hun vaders deden desgelijks den profeten.
  Lukas 6:22, 23
 • Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goeden moed, Ik heb de wereld overwonnen.
  Johannes 16:33
 • Zij dan gingen heen van het aangezicht des raads, verblijd zijnde, dat zij waren waardig geacht geweest, om Zijns Naams wil smaadheid te lijden.
  Handelingen 5:41
 • Maar toch, o mens, wie zijt gij, die tegen God antwoordt? Zal ook het maaksel tot dengenen, die het gemaakt heeft, zeggen: Waarom hebt gij mij alzo gemaakt?
  Romeinen 9:20
 • Als droevig zijnde, doch altijd blijde; als arm, doch velen rijk makende; als niets hebbende, en nochtans alles bezittende.
  2 Corinthiër 6:10
 • Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben.
  Filippenzen4:11
 • Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.
  1 Thessalonicenzen 5:18
 • Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad, en de roving uwer goederen met blijdschap aangenomen, wetende, dat gij hebt in uzelven een beter en blijvend goed in de hemelen.
  Hebreeën 10:34
 • Denwelken gij niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde;
  1 Petrus 1:8
 • Maar indien gij ook lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig; en vreest niet uit vreze van hen, en wordt niet ontroerd;
  1 Petrus 3:14
 • Maar gelijk gij gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, alzo verblijdt u; opdat gij ook in de openbaring Zijner heerlijkheid u moogt verblijden en verheugen. Maar indien iemand lijdt als een Christen, die schame zich niet, maar verheerlijke God in dezen dele.
  1 Petrus 4:13, 16
 • Verblijdt u in den HEERE, en verheugt u, gij rechtvaardigen! en zingt vrolijk, alle gij oprechten van harte!
  Psalmen 32:11
 • Gij rechtvaardigen! zingt vrolijk in den HEERE; lof betaamt den oprechten.
  Psalmen 33:1
 • Aleph. Ik zal den HEERE loven te aller tijd; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
  Psalmen 34:1
 • Zo zal mijn tong vermelden Uw gerechtigheid, en Uw lof den gansen dag.
  Psalmen 35:28
 • Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid. Sela.
  Psalmen 68:19
 • Laat mijn mond vervuld worden met Uw lof, den gansen dag met Uw heerlijkheid.
  Psalmen 71:8
 • Het is goed, dat men den HEERE love, en Uw Naam Psalmenzinge, o Allerhoogste! Dat men in den morgenstond Uw goedertierenheid verkondige, en Uw getrouwheid in de nachten;
  Psalmen 92:1, 2
 • Gaat in tot Zijn poorten met lof, in Zijn voorhoven met lofgezang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
  Psalmen 100:4
 • Een Psalmen van David. Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam. Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
  Psalmen 103:1, 2
 • Laat hen voor den HEERE Zijn goedertierenheid loven, en Zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen;
  Psalmen 107:8
 • En dat zij lofofferen offeren, en met gejuich Zijn werken vertellen.
  Psalmen 107:22
 • Van den opgang der zon af tot haar nedergang, zij de Naam des HEEREN geloofd.
  Psalmen 113:3
 • Nun. Laat ons onze harten opheffen, mitsgaders de handen, tot God in den hemel, zeggende:
  Klaagliederen 3:41
 • Maar ik zal U offeren met de stem der dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. Het heil is des HEEREN.
  Jona 2:9
 • Sprekende onder elkander met Psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en Psalmende den Heere in uw hart; Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;
  Efeziërs 5:19, 20
 • Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.
  Hebreeën 13:15
 • Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!
  Openbaring 19:5