Trots


 • Maakt het niet te veel, dat gij hoog, hoog zoudt spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan; want de HEERE is een God der wetenschappen, en Zijn daden zijn recht gedaan.
  1 Samuël 2:3
 • Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen; maar met de ootmoedigen is wijsheid.-
  Spreuken 11:2
 • Door hovaardigheid maakt men niet dan gekijf; maar bij de beradenen is wijsheid.
  Spreuken 13:10
 • Het huis der hovaardigen zal de HEERE afrukken; maar de landpale der weduwe zal Hij vastzetten.
  Spreuken 15:25
 • Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom, en eer, en leven.
  Spreuken 22:4
 • De hoogmoed des mensen zal hem vernederen; maar de nederige van geest zal de eer vasthouden.
  Spreuken 29:23
 • Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.
  1 Corinthiër 10:12
 • Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.
  Galaten 3:12
 • Vernedert u voor den Heere, en Hij zal u verhogen.
  Jakobus 4:10
 • Want een iegelijk, die zichzelven verhoogt, zal vernederd worden; en die zichzelven vernedert, zal verhoogd worden.
  Lukas 14:11
 • Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof,zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanigen is de wet niet.
  Galaten 5:22, 23
 • Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
  Filippenzen2:3-5
 • Al wie hoog is van hart, is den HEERE een gruwel; hand aan hand, zal hij niet onschuldig zijn.
  Spreuken 16:5
 • Hovaardigheid is voor de verbreking, en hoogheid des geestes voor den val.
  Spreuken 16:18
 • Er is een weg, die iemand recht schijnt; maar het laatste van dien zijn wegen des doods.
  Spreuken 16:25
 • Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen; en de nederigheid gaat voor de eer.
  Spreuken 18:12
 • Ja, Hij geeft meerdere genade. Daarom zegt de Schrift: God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.
  Jakobus 4:6
 • Jod. Hij zal de zachtmoedigen leiden in het recht, en Hij zal den zachtmoedigen Zijn weg leren.
  Psalmen 25:9
 • Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig; en zijt allen elkander onderdanig; zijt met de ootmoedigheid bekleed; want God wederstaat de hovaardigen, maar den nederigen geeft Hij genade.Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.
  1 Petrus 5:5-7
 • Die zich aangordt, beroeme zich niet, als die zich los maakt.
  I Koningen 20:11
 • Want Mijn hand heeft al deze dingen gemaakt, en al deze dingen zijn geweest, spreekt de HEERE; maar op dezen zal Ik zien, op den arme en verslagene van geest, en die voor Mijn woord beeft.
  Jesaja 66:2