ستایش


 • پس‌ به‌ ایشان‌ گفت‌: «بروید و خوراكهای‌ لطیف‌ بخورید و شربتها بنوشید و نزد هر كه‌چیزی‌ برای‌ او مهیا نیست‌ حصّه‌ها بفرستید، -
  نحيميا 8: 10
 • مزمور داود وقتی که منش خود را به حضور اَبِیمَلَک تغییر داد و از حضور او بیرون رانده شده، برفت خداوند را در هر وقت -
  مزامير 34: 1
 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد.هِ]
 • . -
  مزامير 50: 23
 • هلّلویاه! خدا را در قدس او تسبیحبخوانید. در فلکِ قوّت او، او را تسبیح بخوانید! او را به‌سبب کارهای عظیم او تسبیح بخوانید. او را به حسب کثرت عظمتش تسبیح بخوانید. او را به آواز کَرِنّا تسبیحبخوانید. او را با بربط و عود تسبیح بخوانید. او را با دف و رقص تسبیح بخوانید. او را با ذوات اوتار و نی تسبیح بخوانید. او را با صنجهای بلندآواز تسبیح بخوانید. او را با صنجهای خوشصدا تسبیح بخوانید. هرکه روح دارد، خداوند را تسبیح بخواند. هلّلویاه! -
  مزامير 150
 • خوشابحال قومی که آواز شادمانی را می‌دانند. در نور روی تو ای خداوند خواهند خرامید. -
  مزامير 89: 15
 • ای تمامی روی زمین خداوند را آواز شادمانی دهید. 2 خداوند را با شادی عبادت نمایید و به حضور او با ترنّم بیایید. -
  مزامير 100: 1, 2
 • مزمور و سرود برای روز سَبَّت]
 • خداوند را حمد گفتن نیکو است و به نام تو تسبیح خواندن، ای حضرت اعلیٰ. -
  مزامير 92: 1

 • مزمور داود
 • رحمت و انصاف را خواهم سرایید.نزد تو ای خداوند، تسبیح خواهم خواند. -
  مزامير 101: 1
 • خداوند سلطنت گرفته است، پس زمینشادی کند و جزیره‌های بسیار مسرور گردند. -
  مزامير 97: 1
 • ای عادلان، در خداوند شادمان باشید! و ذکر قدّوسیّت او را حمد بگویید. -
  مزامير 97: 12
 • مزمور داود]
 • ای جان من خداوند را متبارک بخوان! و هرچه در درون من است نامقدّوس او را متبارک خواند. ای جان من خداوند را متبارک بخوان و جمیع احسانهای او را فراموش مکن! -
  مزامير 103: 1, 2
 • هلّلویاه! خداوند را سرود تازهبسرایید و تسبیح او را در جماعت مقدّسان! اسرائیل در آفریننده خود شادی کنند و پسران صهیون در پادشاه خویش وجد نمایند. نام او را با رقص تسبیح بخوانند. با بربط و عود او را بسرایند. زیرا خداوند از قوم خویش رضامندی دارد. مسکینان را به نجاتْ جمیل می‌سازد. مقدّسان از جلال فخر بنمایند. و بر بسترهای خود ترنّم بکنند. -
  مزامير 149: 1, 3, 4, 5
 • هر که قربانی تشکر را گذراند مرا تمجید می‌کند، و آنکه طریق خود را راست سازد، نجات خدا را به وی نشان خواهم داد. -
  مزامير 50: 23
 • امّا قریب به نصف شب، پولُس و سیلاس دعا کرده، خدا را تسبیح می‌خواندند و زندانیان ایشان را می‌شنیدند. -
  اعمال رسولان 16: 25
 • و بعد از مشورت‌ كردن‌ با قوم‌، بعضی‌ را معین‌ كرد تا پیش‌ روی‌ مُسَلّحان‌ رفته‌، برای‌ خداوند بسرایند و زینت‌ قدوسیت‌ را تسبیح‌ خوانند و گویند: « خداوند را حمد گویید زیرا كه‌ رحمت‌ او تا ابدالا´باد است‌.» و چون‌ ایشان‌ به‌ سراییدن‌ و حمد گفتن‌ شروع‌ نمودند، خداوند به‌ ضد بنی‌عَمُّون‌ و موآب‌ و سكنه‌ جبل‌ سَعِیر كه‌ بر یهودا هجوم‌ آورده‌ بودند، كمین‌ گذاشت‌ و ایشان‌ مُنْكَسِر شدند. -
  دوم تواريخ 20: 21, 22
 • در هر امری شاکر باشید که این است ارادهٔ خدا در حقّ شما در مسیح عیسی. -
  اول تسالونيکيان 5: 18
 • پس به‌وسیلهٔ او قربانیِ تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمرهٔ لبهایی را که به اسم او معترف باشند. -
  عبرانيان 13: 15
 • دهانم از تسبیح تو پر است و از کبریاییِ تو تمامیِ روز.
  مزامير 71: 8
 • و امّا من دائماً امیدوار خواهم بود و بر همهٔٔ تسبیح تو خواهم افزود. -
  مزامير 71: 14
 • از مَطْلَع آفتاب تا مغرب آن، نام خداوند تسبیح خوانده شود. -
  مزامير 113: 3
 • و با یکدیگر به مزامیر و تسبیحات و سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلهای خود به خداوند بسرایید و ترنّم نمایید. 20 و پیوسته، بجهت هرچیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. -
  افسسيان 5: 19, 20
 • و آوازی از تخت بیرون آمده، گفت، حمد نمایید خدای ما را ای تمامی بندگان او و ترسندگان او چه کبیر و چه صغیر! . -
  مکاشفه 19: 5b