προστασία


 • Και θα κάνετε τα προστάγματά μου, και τις κρίσεις μου θα τηρείτε, και θα τα εκτελείτε· και θα κατοικείτε επάνω στη γη με ασφάλεια.
  ΛΕΥΙΤΙΚΟ 25:18
 • ΓΙΑ τον Βενιαμίν είπε: Ο αγαπημένος τού Κυρίου θα κατοικεί κοντά του σε ασφάλεια· ο Κύριος θα τον περισκεπάζει όλες τις ημέρες και θα αναπαύεται ανάμεσα στους ώμους του.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 33:12
 • Ο αιώνιος Θεός είναι καταφυγή, και υποστήριγμα οι αιώνιοι βραχίονες. Και θα διώξει τον εχθρό από μπροστά σου, και θα πει: Εξολόθρευσε.
  ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟ 33:27
 • τώρα, λοιπόν, ευδόκησε να ευλογήσεις την οικογένεια του δούλου σου, για να είναι μπροστά σου στον αιώνα· επειδή, εσύ, Δέσποτα Κύριε, μίλησες· και από την ευλογία σου ας είναι η οικογένεια του δούλου σου ευλογημένη, στον αιώνα.
  2 ΣΑΜΟΥΗΛ 7:29
 • Και ο Δαβίδ έβαλε φρουρές στη Συρία τής Δαμασκού· και οι Σύριοι έγιναν δούλοι υποτελείς τού Δαβίδ. Και ο Κύριος έσωζε τον Δαβίδ παντού, όπου πήγαινε.
  2 ΣΑΜΟΥΗΛ 8:6
 • και ήμουν μαζί σου παντού όπου περπάτησες, και εξολόθρευσα όλους τους εχθρούς σου από μπροστά σου, και έκανα σε σένα όνομα, σύμφωνα με το όνομα των μεγάλων, που είναι επάνω στη γη.
  1 ΧΡΟΝΙΚΩΝ 17:8
 • Με ειρήνη και θα πλαγιάσω και θα κοιμηθώ· επειδή, εσύ μόνος, Κύριε, με κατοικίζεις με ασφάλεια.
  ΨΑΛΜΟΙ 4:8
 • Είχα τον Κύριο πάντοτε μπροστά μου· επειδή, είναι στα δεξιά μου, για να μη σαλευτώ.
  ΨΑΛΜΟΙ 16:8
 • Για τον λόγο ότι, ο βασιλιάς ελπίζει στον Κύριο, και με το έλεος του Υψίστου δεν θα σαλευτεί. Το χέρι σου θα βρει όλους τους εχθρούς σου· το δεξί σου χέρι θα βρει εκείνους που σε μισούν. Θα τους κάνεις σαν καμίνι φωτιάς στον καιρό τής οργής σου· ο Κύριος θα τους καταπιεί μέσα στον θυμό του· και φωτιά θα τους καταφάει.
  ΨΑΛΜΟΙ 21:7-9
 • Άγγελος του Κυρίου στρατοπεδεύει ολόγυρα σ' εκείνους που τον φοβούνται, και τους ελευθερώνει.
  ΨΑΛΜΟΙ 34:7
 • Στον αρχιμουσικό, για τους γιους τού Κορέ· τραγούδι σε Αλαμώθ. Ο ΘΕΟΣ είναι καταφυγή μας και δύναμη, βοήθεια ετοιμότατη μέσα στις θλίψεις.
  ΨΑΛΜΟΙ 46:1
 • Και ο βασιλιάς θα ευφρανθεί στον Θεό· θα δοξαστεί κάθε ένας που ορκίζεται σ' αυτόν· επειδή, το στόμα εκείνων που μιλούν ψέματα, θα κλειστεί.
  ΨΑΛΜΟΙ 63:11
 • Επειδή, εσύ, τον Κύριο, την ελπίδα μου, τον Ύψιστο, έκανες καταφύγιό σου, κακό δεν θα συμβαίνει σε σένα, και μάστιγα δεν θα πλησιάζει στη σκηνή σου.
  ΨΑΛΜΟΙ 91:9, 10
 • ΑΝ ο Κύριος δεν οικοδομήσει οίκο, μάταια κοπιάζουν αυτοί που τον οικοδομούν· αν ο Κύριος δεν φυλάξει πόλη, μάταια αγρυπνεί αυτός που τη φυλάττει.
  ΨΑΛΜΟΙ 127:1
 • Εκεί θα κάνω να βλαστήσει κέρας(54) Δαβίδ· ετοίμασα λύχνο για τον χρισμένο μου. Τους εχθρούς του θα ντύσω με ντροπή· επάνω σ' αυτόν, όμως, θα ανθίζει το διάδημά του».
  ΨΑΛΜΟΙ 132:17,18
 • αυτόν που έδωσε σωτηρία στους βασιλιάδες· που λυτρώνει τον δούλο του, τον Δαβίδ, από πονηρή ρομφαία.
  ΨΑΛΜΟΙ 144:10
 • επειδή, ο Κύριος θα είναι η ελπίδα σου, και θα φυλάξει το πόδι σου από το να πιαστεί.
  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 3:26
 • Στον φόβο τού Κυρίου υπάρχει ισχυρή ελπίδα· και στα παιδιά του θα υπάρχει καταφύγιο.
  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 14:26
 • Το όνομα του Κυρίου είναι πύργος οχυρωμένος· ο δίκαιος, καταφεύγοντας σ' αυτόν, είναι σε ασφάλεια.
  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 18:10
 • Το άλογο ετοιμάζεται για την ημέρα της μάχης· η σωτηρία, όμως, είναι από τον Κύριο.
  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 21:31
 • Κάθε λόγος τού Θεού είναι δοκιμασμένος· είναι ασπίδα σ' εκείνους που εμπιστεύονται σ' αυτόν.
  ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 30:5
 • Βέβαια, ο Κύριος ο Θεός δεν θα κάνει τίποτε, χωρίς να αποκαλύψει το απόκρυφό του στους δούλους του τους προφήτες.
  ΑΜΩΣ 3:7
 • ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρὸς τὸ δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρὸς τὰς μεθοδείας τοῦ διαβόλου • ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα, ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς, πρὸς τὰς ἐξουσίας, πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας τοῦ σκότους τούτου, πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
  ΕΦΕΣΙΟΥΣ 6:11, 12