υπερηφάνεια


 • Μη καυχάστε, μη μιλάτε υπερήφανα· ας μη βγει από το στόμα σας κομπασμός· Επειδή, ο Κύριος είναι Θεός γνώσεων· και οι πράξεις σταθμίζονται απ' αυτόν.-
  1 Σαμουήλ 2:3
 • Όπου μπει υπερηφάνεια, μπαίνει και ντροπή· η σοφία, όμως, είναι με τους ταπεινούς. -
  Παροιμίες 11:2
 • Μόνον από την υπερηφάνεια προέρχεται η φιλονικία· ενώ η σοφία είναι μαζί μ' εκείνους που δέχονται συμβουλές.-
  Παροιμίες 13:10
 • Ο Κύριος καταστρέφει το σπίτι των υπερήφανων· στερεώνει δε το όριο της χήρας. -
  Παροιμίες 15:25
 • Η αμοιβή τής ταπείνωσης, και του φόβου τού Κυρίου, είναι πλούτος, και δόξα, και ζωή.-
  Παροιμίες 22:4
 • Η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα τον ταπεινώσει· ενώ ο ταπεινόφρονας απολαμβάνει τιμή. -
  Παροιμίες 29:23
 • ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.
  Κορινθίους α’ 10:12
 • ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾿ ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς. -
  Γαλάτες 3:12
 • ταπεινώθητε ἐνώπιον Κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.-
  Ιακώβου 4:10
 • ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται. -
  Λουκᾶν 14:11
 • ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραΰτης, ἐγκράτεια • κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. -
  Γαλάτες 5:22, 23
 • μηδὲν κατ᾿ ἐριθείαν ἢ κατὰ κενοδοξίαν • ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοποῦντες ἀλλὰ καὶ τὰ ἑτέρων ἕκαστοι. τοῦτο γὰρ φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν χριστῷ Ἰησοῦ, -
  Φιλιππησίους 2:3-5
 • Κάθε υπερήφανος στην καρδιά είναι βδέλυγμα στον Κύριο· και χέρι με χέρι αν ενώνεται, δεν θα μένει ατιμώρητο. -
  Παροιμίες 16:5
 • Η υπερηφάνεια προηγείται τού ολέθρου, και η υψηλοφροσύνη τού πνεύματος προηγείται της πτώσης. -
  Παροιμίες 16:18
 • Υπάρχει δρόμος, που φαίνεται στον άνθρωπο σωστός, αλλά τα τέλη του είναι δρόμοι θανάτου. -
  Παροιμίες 16:25
 • Πριν από τον αφανισμό υψώνεται η καρδιά τού ανθρώπου· και η ταπείνωση προπορεύεται της δόξας. -
  Παροιμίες 18:12
 • μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν. διὸ λέγει • Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. -
  Ιακώβου 4:6
 • Θα οδηγήσει τούς πράους με κρίση, και θα διδάξει στους πράους τον δρόμο του. -
  Ψαλμοί 25:9
 • Ὁμοίως νεώτεροι ὑποτάγητε πρεσβυτέροις • πάντες δὲ ἀλλήλοις τὴν ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε, ὅτι ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν. ταπεινώθητε οὖν ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ, πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρίψαντες ἐπ᾿ αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν. -
  ἐπιστολή α’ 5:5-7
 • Και ο βασιλιάς τού Ισραήλ απάντησε και είπε: Πείτε του: Όποιος περιζώνεται τα όπλα, ας μη μεγαλαυχεί σαν εκείνον που τα βγάζει. -
  I Βασιλέων 20:11
 • Επειδή, όλα αυτά τα έκανε το χέρι μου, και έγιναν όλα αυτά, λέει ο Κύριος· σε ποιον, λοιπόν, θα επιβλέψω; Στον φτωχό, και συντριμμένον στο πνεύμα, κι εκείνον που τρέμει στον λόγο μου. -
  Ησαΐας 66:2