אהבה


 • ועתה שלש אלה תעמדנה האמונה והתקוה והאהבה והגדולה בהן היא האהבה׃
  הראשונה אל־הקורינתים 13: 13
 • ויאמר ישוע אליו ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מדעך׃זאת היא המצוה הגדולה והראשונה׃והשנית דומה לה ואהבת לרעך כמוך׃בשתי המצות האלה כל התורה תלויה וגם הנביאים׃
  מַתָּי 22: 37- 40
 • כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃
  יוחנן 3: 16
 • קרבו לאלהים ויקרב אליכם רחצו ידיכם החטאים טהרו לבבכם חלוקי הלבב׃
  פטרום הראשונה 4: 8
 • בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃בני אל נא נאהב במלין ובלשון כי אם בפעל ובאמת׃
  1 יוחנן 3: 16- 18
 • אהובי נאהב נא איש את רעהו כי האהבה מאלהים היא וכל אשר יאהב נולד מאלהים וידע את האלהים׃ואשר איננו אהב לא ידע את האלהים כי האלהים הוא אהבה׃
  1 יוחנן 4: 7, 8
 • כי כל התורה כלולה במצוה אחת והיא ואהבת לרעך כמוך׃
  אל־הגלטים 5: 14
 • 5 אם אהבתם אתי את מצותי תשמרו׃
  יוחנן 14: 15
 • והמלך יענה ויאמר אליהם אמן אמר אני לכם מה שעשיתם לאחד מאחי הצעירים האלה לי עשיתם׃
  מַתָּי 25: 40
 • לכן כל אשר תחפצו כי יעשו לכם בני האדם עשו להם גם אתם כי זאת היא התורה והנביאים׃
  מַתָּי 7: 12
 • ותשאו איש את רעהו ותסלחו בהיות לכם ריב איש עם אחיו כאשר המשיח סלח לכם כן תסלחו גם אתם׃ועל כל אלה לבשו האהבה היא אגדת השלמות׃
  אל־הקולומים 3: 13, 14
 • וכל דבריכם יעשו באהבה
  הראשונה אל־הקורינתים 16: 14
 • אין לאיש אהבה יתרה מתתו את נפשו בעד ידידיו׃
  יוחנן 15: 13
 • אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃
  1 יוחנן 4: 19
 • ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃
  אל־הרומיים 8: 38, 39
 • מצוה חדשה אני נתן לכם כי תאהבו איש את אחיו כאשר אהבתי אתכם כן גם אתם איש את אחיו תאהבון׃בזאת ידעו כלם כי תלמידי אתם בהיות אהבה ביניכם׃
  יוחנן 13: 34, 35
 • מי אשר מצותי אתו וינצרן זה הוא אשר יאהבני ואהבי אהוב הוא לאבי ואני אהבהו ואליו אתודע׃ויאמר אליו יהודה לא יהודה איש קריות אדני מה הוא זה כי תחפץ להתודע אלינו ולא לעולם׃ויען ישוע ויאמר אליו איש כי יאהבני ישמר את דברי ואבי יאהב אתו ונבואה אליו ונשים אצלו מעונתנו׃ואשר לא יאהבני הוא לא ישמר את דברי והדבר אשר שמעתם לא שלי הוא כי אם של אבי אשר שלחני׃
  יוחנן 14: 21- 24
 • האהבה תהיה בלי חנפה שנאו את הרע ודבקו בטוב׃
  אל־הרומיים 12: 9
 • אהובי אם ככה אהב אתנו האלהים גם אנחנו חיבים לאהבה איש את רעהו׃
  1 יוחנן 4: 11
 • וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃
  1 יוחנן 4: 21
 • ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃
  דברים 6: 5
 • ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את יהוה אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך׃
  דברים 10: 12
 • לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו ולדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם׃
  דברים 30: 20
 • אך יראו את יהוה ועבדתם אתו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשר הגדל עמכם׃
  שמואל א 12: 24
 • שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃
  תהלים 16: 8, 9
 • תהלים 42:1, 2 אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
 • מזמור לדוד בהיותו במדבר יהודה אלהים אלי אתה אשחרך צמאה לך נפשי כמה לך בשרי בארץ ציה ועיף בלי מים׃ תהלים 63: 1
 • תהלים 63:8 דבקה נפשי אחריך בי תמכה ימינך
 • מי לי בשמים ועמך לא חפצתי בארץ׃כלה שארי ולבבי צור לבבי וחלקי אלהים לעולם׃ תהלים 73: 25, 26
 • כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃
  תהלים 107: 9
 • אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנוני׃כי הטה אזנו לי ובימי אקרא׃
  תהלים 116: 1, 2
 • נר הגוף הוא העין ואם עינך היא תמימה כל גופך יאור׃
  מַתָּי 6: 22
 • אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃
  מַתָּי 6: 33
 • וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃
  מַתָּי 19: 29
 • עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
  יוחנן 15: 4
 • עמדו בי ואני בכם כאשר השריג בל יעשה פרי מאליו אם לא יעמד בגפן כן גם אתם אם לא תעמדו בי׃
  אל־הקולומים 3: 2
 • כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
  1 יוחנן 5: 3