להילחם


  • ואמר אלהם שמע ישראל אתם קרבים היום למלחמה על איביכם אל ירך לבבכם אל תיראו ואל תחפזו ואל תערצו מפניהם׃ דברים 20: 3
  • לדוד ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב אצבעותי למלחמה׃ תהלים 144: 1
  • ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃ מַתָּי 16: 18
  • אבל תודות לאלהים הנתן לנו בכל עת נצחון במשיח ומפיץ על ידינו את ריח דעתו בכל מקום׃ השנייה אל־הקורינתים 2: 14
  • לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃ אל־האפסיים 3: 16
  • לתת לכם לפי עשר כבודו להתחזק בגבורה על ידי רוחו לאדם הפנימי׃endure הראשונה אל־טימותיום 6: 12
  • וסבל הרעות כאיש חיל בצבא מלחמת ישוע המשיח. השנייה אל־טימותיום 2: 3
  • איש יצא לצבא לא יתערב בעשקי החיים למען יהיה רצוי לשר הצבא׃ השנייה אל־טימותיום 2: 4
  • כתבתי אליכם האבות יען כי הכרתם אתו אשר הוא מראש כתבתי אליכם הבחורים יען כי חזקתם ודבר האלהים שכן בקרבכם והתגברתם על הרע׃ 1 יוחנן 2: 14
  • אהובי בהשתדלי לכתב אליכם על דבר התשועה האחת לכלנו חובה היא בעיני לזרזכם במכתב אשר תלחמו לאמונה המסורה פעם אחת לקדושים׃ יהודה 3