נישואים ומין


 • ויפל יהוה אלהים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה׃ ויבן יהוה אלהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאשה ויבאה אל האדם׃ ויאמר האדם זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי לזאת יקרא אשה כי מאיש לקחה זאת׃ על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד׃ בראשית 2: 21- 24
 • והאדם ידע את חוה אשתו ותהר ותלד את קין ותאמר קניתי איש את יהוה׃ ... וידע אדם עוד את אשתו ותלד בן ותקרא את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין׃ בראשית 4: 1, 25
 • וינגע יהוה את פרעה נגעים גדלים ואת ביתו על דבר שרי אשת אברם׃ ויקרא פרעה לאברם ויאמר מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא׃ בראשית 12: 17- 18
 • ושרי אשת אברם לא ילדה לו ולה שפחה מצרית ושמה הגר׃ ותאמר שרי אל אברם הנה נא עצרני יהוה מלדת בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה וישמע אברם לקול שרי׃ ותקח שרי אשת אברם את הגר המצרית שפחתה מקץ עשר שנים לשבת אברם בארץ כנען ותתן בראשית 16: 1- 3
 • ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃ ואברהם ושרה זקנים באים בימים חדל להיות לשרה ארח כנשים׃ ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלתי היתה לי עדנה ואדני זקן׃ בראשית 18: 10- 12
 • וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע והיה אם בא אל אשת אחיו ושחת ארצה לבלתי נתן זרע לאחיו׃ וירע בעיני יהוה אשר עשה וימת גם אתו׃בראשית 38: 9- 10
 • לא תנאף׃ שמות 20: 14
 • לא תחמד בית רעך לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו וכל אשר לרעך׃ שמות 20: 17
 • ערות אשת אביך לא תגלה ערות אביך הוא׃...ואשה אל אחתה לא תקח לצרר לגלות ערותה עליה בחייה׃ ויקרא 18: 8, 20
 • ואיש אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת הנאף והנאפת׃ ... ואיש אשר ישכב את זכר משכבי אשה תועבה עשו שניהם מות יומתו דמיהם בם׃ ויקרא 20: 10, 13
 • אשה זנה וחללה לא יקחו ואשה גרושה מאישה לא יקחו כי קדש הוא לאלהיו׃ ויקרא 21: 7
 • והוא אשה בבתוליה יקח׃ אלמנה וגרושה וחללה זנה את אלה לא יקח כי אם בתולה מעמיו יקח אשה׃ ויקרא 21: 13- 14
 • זאת תורת הקנאת אשר תשטה אשה תחת אישה ונטמאה׃ או איש אשר תעבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו והעמיד את האשה לפני יהוה ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת׃ במדבר 5: 29- 30
 • כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה׃ ושם לה עלילת דברים והוציא עליה שם רע ואמר את האשה הזאת לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים׃ ולקח אבי הנער ואמה והוציאו את בתולי הנער אל זקני העיר השערה׃ ואמר אבי הנער אל הזקנים את בתי נתתי לאיש הזה לאשה וישנאה׃ והנה הוא שם עלילת דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים ואלה בתולי בתי ופרשו השמלה לפני זקני העיר׃ דברים 22: 13- 17
 • כי יקח איש אשה ובעלה והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתת ונתן בידה ושלחה מביתו׃ דברים 24: 1
 • וינחם דוד את בת שבע אשתו ויבא אליה וישכב עמה ותלד בן ויקרא את שמו שלמה ויהוה אהבו׃ שמואל ב 12: 24
 • ויתחזק אביהו וישא לו נשים ארבע עשרה ויולד עשרים ושנים בנים ושש עשרה בנות׃ דברי הימים ב 13: 21
 • אשתך כגפן פריה בירכתי ביתך בניך כשתלי זיתים סביב לשלחנך׃ תהלים 128: 3
 • יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעורך׃ אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד׃ משלי 5: 18- 19
 • כן הבא אל אשת רעהו לא ינקה כל הנגע בה׃ משלי 6: 29
 • נאף אשה חסר לב משחית נפשו הוא יעשנה׃ משלי 6: 32
 • מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃ משלי 18: 22
 • בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃ משלי 19: 14
 • טוב לשבת על פנת גג מאשת מדונים ובית חבר׃ משלי 21: 9
 • ראה חיים עם אשה אשר אהבת כל ימי חיי הבלך אשר נתן לך תחת השמש כל ימי הבלך כי הוא חלקך בחיים ובעמלך אשר אתה עמל תחת השמש׃ קהלת 9: 9
 • ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין׃ שיר השירים 1: 2
 • שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני׃ שיר השירים 2: 6
 • שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃ ...לבבתני אחתי כלה לבבתיני באחד מעיניך באחד ענק מצורניך׃ מה יפו דדיך אחתי כלה מה טבו דדיך מיין וריח שמניך מכל בשמים׃ שיר השירים 4: 5, 9, 10
 • רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃ ישעיה 54: 1
 • שובו בנים שובבים נאם יהוה כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון׃ ירמיה 3: 14
 • כה אמר אדני יהוה יען השפך נחשתך ותגלה ערותך בתזנותיך על מאהביך ועל כל גלולי תועבותיך וכדמי בניך אשר נתת להם׃ לכן הנני מקבץ את כל מאהביך אשר ערבת עליהם ואת כל אשר אהבת על כל אשר שנאת וקבצתי אתם עליך מסביב וגליתי ערותך אלהם וראו את כל ערותך׃ יחזקאל 16: 36- 37
 • תחלת דבר יהוה בהושע ויאמר יהוה אל הושע לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנה תזנה הארץ מאחרי יהוה׃ הושע 1: 2
 • ריבו באמכם ריבו כי היא לא אשתי ואנכי לא אישה ותסר זנוניה מפניה ונאפופיה מבין שדיה׃ הושע 2: 2
 • ונאמר איש אשר ישלח את אשתו ונתן לה ספר כריתות׃ אבל אני אמר לכם המשלח את אשתו בלתי על דבר זנות עשה אתה נאפת והלקח את הגרושה לו לאשה נאף הוא׃ מַתָּי 5: 31- 32
 • ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃ אם כן אינם עוד שנים כי אם בשר אחד לכן את אשר חבר האלהים אל יפרידנו האדם׃ מַתָּי 19: 5- 6
 • וכל איש אשר עזב את בתיו ואת אחיו ואת אחיותיו ואת אביו ואת אמו ואת אשתו ואת בניו ואת שדותיו למען שמי הוא יקח מאה שערים וחיי עולמים יירש׃ מַתָּי 19: 29
 • רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃ ...כי בתחית המתים לא ישאו נשים ולא תנשאנה כי אם כמלאכי אלהים בשמים יהיו׃ מַתָּי 22: 24, 30
 • ויאמרו משה התיר לכתב ספר כריתת ולשלח׃ ויען ישוע ויאמר אליהם בעבור קשי לבבכם כתב לכם את המצוה הזאת׃ אבל מראשית הבריאה זכר ונקבה עשה אתם אלהים׃ על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו׃ והיו שניהם לבשר אחד ואם כן אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד׃ לכן את אשר חבר אלהים לא יפרידנו אדם׃ מרקוםי 10: 4- 9
 • ואשה כי תעזב אישה ולקחה איש אחר נאפת היא׃ מרקוםי 10: 12
 • ותהי שם חנה אשה נביאה בת פנואל משבט אשר והיא באה בימים וחיתה עם בעלה שבע שנים אחרי בתוליה׃ לוקם 2: 36
 • כי יקרא אתך איש אל החתנה אל תסב בראש פן יקרא שמה איש נכבד ממך׃ לוקם 14: 8
 • אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃ לוקם 17: 27
 • וישא ישוע את עיניו וירא כי אין איש בלתי האשה לבדה ויאמר אליה אשה איפה שטניך הכי הרשיעך איש׃ ותאמר לא אדני ויאמר לכן גם אני לא ארשיעך לכי לדרכך ואל תחטאי עוד׃ יוחנן 8: 10- 11
 • כי אשה בעלת בעל קשורה היא באישה כפי התורה בחייו ובמות הבעל פטורה היא מתורת בעלה׃ והנה אם תחיה לאיש אחר בחיי בעלה נאפת יקרא לה אבל אחרי מות בעלה פטורה היא מן התורה ואיננה נאפת בהיותה לאיש אחר׃ אל־הרומיים 7: 2, 3
 • שמועה נשמעת בארץ כי נמצאה זנות ביניכם ואף זנות אשר בגוים לא ספר כמוה כי יקח איש את אשת אביו׃ ....ואתם עוד גבהי רוח תחת אשר היה לכם להתאבל למען יוסר מקרבכם עשה המעשה הזה׃ הראשונה אל־הקורינתים 5: 1, 2
 • הלא ידעתם כי הרשעים לא יירשו את מלכות האלהים אל תתעו את נפשותיכם לא הזנים לא עבדי אלילים לא המנאפים ולא הקדשים ולא השכבים את זכר׃ לא הגנבים ולא בצעי בצע לא הסבאים ולא המגדפים ולא הגזלנים כל אלה לא יירשו את מלכות האלהים׃ הראשונה אל־הקורינתים 6: 9- 10
 • המאכל לכרש והכרש למאכל והאלהים את זה ואת זה ילכה והגוף אל יהי לזנות כי אם לאדון והאדון לגוף׃ והאלהים העיר גם את אדנינו ויעיר גם אתכם בגבורתו׃ הראשונה אל־הקורינתים 6: 13, 14
 • נוסו מן הזנות כל חטא אשר יעשה אותו האדם מחוץ לגופו הוא והזונה חטא בעצם גופו׃ או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃ כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃ הראשונה אל־הקורינתים 6: 18- 20
 • ולענים מה שכתבתם אלי הנה טוב לאדם שלא יגע באשה׃ אך מפני הזנות תהי לכל איש אשתו ויהי לכל אשה בעלה׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 1, 2
 • האיש יקים חובת העונה לאשתו וכמו כן האשה לבעלה׃ האשה איננה שלטת על גופה כי אם בעלה וכמו כן גם האיש איננו שלט על גופו כי אם אשתו׃ אל תמנעו את עצמכם זה מזה זולתי בהסכמת שניכם על זמן קבוע להיות פנוים לתענית ולתפלה ותשובו ותתאחדו פן ינסה אתכם השטן בעבור פריצות יצרכם׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 3- 5
 • ואל הפנוים ואל האלמנות אמר אני כי טוב להם אם ישבו ככה כמו גם אני׃ אך אם לא יוכלו להנזר יתחברו בנשואין כי טוב להתחבר בנשואין מהיות בער בתאוה׃ והנה את הנשואים אנכי מצוה ולא אנכי כי אם האדון אשר לא תפרש אשה מבעלה׃ ואם פרש תפרש ממנו תשב בלא איש או תתרצה לבעלה ואיש אל ישלח את אשתו׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 8- 11
 • כי האיש אשר איננו מאמין מקדש הוא באשה והאשה אשר איננה מאמנת מקדשת היא באיש שאם לא כן יהיו בניכם טמאים אמנם עתה קדושים המה׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 14
 • ואני חפצתי שתהיו בלי דאגה מי שאין לו אשה דאג לאשר לאדון איך ייטב בעיני האדון׃ ומי שיש לו אשה דאג הוא לעניני העולם איך ייטב בעיני האשה׃ יש הבדל בין אשת איש לבתולה כי האשה אשר לא היתה לאיש דאגת לאשר לאדון ולהיות קדושה גם בגופה גם ברוחה ובעולת בעל דאגת היא לעניני העולם איך תיטב בעיני בעלה׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 32- 34
 • האשה קשורה לבעלה על פי התורה כל עת שהוא חי וכי מת בעלה אזי מתרת היא להנשא למי שתרצה ובלבד שתהיה באדון׃ הראשונה אל־הקורינתים 7: 39
 • וגלוים הם פעלי הבשר אשר הם נאוף זנות טמאה וזמה׃ עבודת אלילים וכשוף איבות ומצות וקנאה ורגז מריבות מחלקות וכתות׃ צרות עין ושפיכות דמים ושרון וזוללות ודומיהן אשר אמר עליהן כמו שאמרתי כבר כי עשי אלה לא ינחלו מלכות האלהים׃אל־הגלטים 5: 19- 21
 • אבל זנות וכל טמאה ואהבת בצע בל יזכר ביניכם כאשר נאוה לקדשים׃ אל־האפסיים 5: 3
 • הנשים הכנענה לבעליכן כמו לאדנינו׃ כי האיש הוא ראש האשה כאשר המשיח הוא ראש העדה והוא מושיע של הגוף׃ אבל כאשר תכנע העדה למשיח ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר׃ האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃ למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃ להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃ כן האנשים חיבים לאהב את נשיהם כגופם כי האהב את אשתו אהב את עצמו׃ כי מעולם לא שנא איש את בשרו כי אם זן ומכלכל אתו כאשר גם האדון את עדתו׃ כי אברי גופו אנחנו משברו ומעצמיו׃ על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד׃ גדול הסוד הזה ואני מפרש אתו על המשיח ועל עדתו׃ ואולם גם אתם כל איש מכם יאהב את אשתו כנפשו והאשה היא תזהר ותירא את בעלה׃ אל־האפסיים 5: 22- 33
 • על כן תמותתו את אבריכם בארץ את הזנות והטמאה והזמה והתאות הרעות ונטות אחרי הבצע אשר היא עבודת אלילים׃ אל־הקולומים 3: 5
 • שלא ימוט איש במצוקות האלה כי ידעתם אף אתם כי לזאת יעדנו׃ הלא כבד אמרנו אליכם בהיותנו אצלכם כי עתידים אנחנו להלחץ כאשר גם היה ואתם ידעתם׃ ובעבור כן לא יכלתי עוד להתאפק ואשלח לדעת אמונתכם כי אמרתי פן נסה אתכם המנסה והיתה לריק יגיעתנו׃ הראשונה אל־התסלוניקים 4: 3- 5
 • וזנים ושכבים את זכר וגנבי נפש וכזבים ונשבעים לשקר וכל מעשה הפך מן הלקח הבריא׃ הראשונה אל־טימותיום 1: 10
 • פקיד העדה צריך להיות איש אשר אין בו דפי בעל אשה אחת משל ברוחו צנוע ונחמד לבריות מכניס ארחים ומבין ללמד ולא אהב יין ולא נוח להכות ולא בצע בצע רע׃ ...השמשים יהיו כל אחד בעל אשה אחת ומנהלים בטוב את בניהם ואת בתיהם׃ הראשונה אל־טימותיום 3: 2, 12
 • אם ימצא איש תם ובעל אשה אחת ויש לו בנים מאמינים ואין עליהם טענת פריצות ואינם סוררים׃ אל־טיטום 1: 6
 • האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃ אל־העברים 13: 4
 • וכן אתם האנשים שבו עמהן בתבונה כי כלי רפה האשה ותנו לה כבוד כי גם להן יש חלק בנחלת מתנת החיים פן תכלאו מתפלותיכם׃ פטרום הראשונה 3: 7
 • אך מעט יש לי עליך כי תניח את האשה איזבל האמרת כי היא נביאה ללמד ולהתעות את עבדי לזנות ולאכל זבחי אלילים׃ התגלות 2: 20
 • ולא שבו מדרכם לרצח ולכשף ולזנות ולגנב׃ התגלות 9: 21
 • כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃ התגלות 19: 2