Hogy


 • Ingyen vettétek, ingyen adjátok. Máté 10:8
 • Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, a kiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése. A példabeszédek 3:27
 • Adjatok, néktek is adatik; jó mértéket, megnyomottat és megrázottat, színig teltet adnak a ti öletekbe. Mert azzal a mértékkel mérnek néktek, a melylyel ti mértek. Lukács 6:38
 • Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nõk, mezítelenek, és szûkölködnek mindennapi eledel nélkül,És azt mondja nékik valaki ti közületek: Menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; mi annak a haszna?Azonképen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt õ magában. Jakob 2:15-17
 • Van olyan, a ki bõven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szûkölködik.A mással jóltevõ ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül. A példabeszédek 11:24, 25
 • A ki tõled kér, adj néki; és a ki tõled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Máté 5:42
 • Eképpen cselekedjetek mindenik ökörnél, mindenik kosnál, mind a juhoknak, mind a kecskéknek bárányainál. Mózes ötödik könyve 15:11
 • Tiszteld az Urat a te marhádból, a te egész jövedelmed zsengéjébõl.Eképen megtelnek a te csûreid elégséggel, és musttal áradnak el sajtód válúi. A példabeszédek 3:9, 10
 • A ki bedugja fülét a szegény kiáltására; õ is kiált, de meg nem hallgattatik. A példabeszédek 21:13
 • Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bõségesen. Malakias 3:10
 • Te pedig a mikor alamizsnát osztogatsz, ne tudja a te bal kezed, mit cselekszik a te Jóbb kezed;Hogy a te alamizsnád titkon legyen; és a te Atyád, a ki titkon néz, megfizet néked nyilván. Máté 6:3, 4
 • És felelvén a király, azt mondja majd nékik: Bizony mondom néktek, a mennyiben megcselekedtétek egygyel az én legkisebb atyámfiai közül, én velem cselekedtétek meg. Máté 25:40
 • Azt mondom pedig: A ki szûken vet, szûken is arat; és a ki bõven vet, bõven is arat.Kiki a mint eltökélte szívében, nem szomorúságból, vagy kénytelenségbõl; mert a jókedvû adakozót szereti az Isten.Az Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok áraszsza minden kegyelmét; hogy mindenben, mindenkor teljes elégségtek lévén, minden jótéteményre bõségben legyetek,A mint meg van írva: Szórt, adott a szegényeknek; az õ igazsága örökké megmarad.A ki pedig magot ád a magvetõnek és kenyeret eleségül, ád és megsokasítja a ti vetésteket és megnöveli a ti igazságtoknak gyümölcsét,Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívûségre, a mely általunk hálaadást szerez az Istennek.Mert e tisztnek szolgálata nemcsak a szenteknek szükségét elégíti ki, hanem sok hálaadással bõséges az Isten elõtt; 2 korinthusiakhoz 9:6-12