Védelem - Protection


 • Ha teljesítitek azért az én rendeléseimet, és megtartjátok végzéseimet, és teljesítitek azokat, bátorságosan lakhattok a földön.
  MÓZES HARMADIK KÖNYVE 25:18
 • Benjáminról monda: Az Úrnak kedveltje! Bátorságban lakozik mellette, fedezi õt minden idõben, és az õ vállai között lakik.
  MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE 33:12
 • Hajlék az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai; elûzi elõled az ellenséget, és ezt mondja: Pusztítsd!
  MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE 33:27
 • Legyen a te jóakaratodnak áldása a te szolgádnak házán, hogy legyen elõtted mindörökké; mert te szólottál, Uram Isten, azért a te áldásoddal áldassék meg a te szolgádnak háza mindörökké.
  SÁMUEL ELSŐL 7:29
 • És helyeze Dávid állandó sereget a damaskusi Siriába; és a Siriabeliek Dávidnak adófizetõ szolgái lettek. És megoltalmazá az Úr Dávidot valahová megyen vala.
  SÁMUEL ELSŐL 8:6
 • És veled voltam mindenütt, valahová mentél, minden ellenségeidet is a te orczád elõl elvesztettem, ennekfelette oly hírt szerzettem néked, a minemû hírök van a hatalmasoknak, a kik a földön vannak;
  A KRÓNIKÁK ELSŐ 17:8
 • Békességben fekszem le és legott elaluszom; mert te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.
  A ZSOLTÁROK 4:8
 • Az Úrra néztem szüntelen; mert jobb kezem felõl van, meg nem rendülök.
  A ZSOLTÁROK 16:8
 • Bizony a király bízik az Úrban, és nem inog meg, mert vele a Magasságosnak kegyelme. Megtalálja kezed minden ellenségedet; jobbod megtalálja gyûlölõidet. Tüzes kemenczévé teszed õket megjelenésed idején; az Úr az õ haragjában elnyeli õket és tûz emészti meg õket.
  A ZSOLTÁROK 21:7-9
 • Az Úr angyala tábort jár az õt félõk körül és kiszabadítja õket.
  A ZSOLTÁROK 34:7
 • Isten a mi oltalmunk és erõsségünk! igen bizonyos segítség a nyomorúságban.
  A ZSOLTÁROK 46:1
 • A király pedig örvendezni fog Istenben; dicséri õt mindaz, a ki õ reá esküszik; mert bedugatik a hazugok szája.
  A ZSOLTÁROK 63:11
 • Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam; a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a sátorodhoz;
  A ZSOLTÁROK 91:9, 10
 • Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építõi. Ha az Úr nem õrzi a várost, hiába vigyáz az õrizõ.
  A ZSOLTÁROK 127:1
 • Megnövesztem ott Dávidnak hatalmát, szövétneket szerzek az én felkentemnek. Ellenségeire szégyent borítok, rajta pedig koronája ragyog.
  A ZSOLTÁROK 132:17,18
 • Ki segítséget ád a királyoknak, s megmenti Dávidot, az õ szolgáját a gonosz szablyától.
  A ZSOLTÁROK 144:10
 • Mert az Úr lesz a te bizodalmad és megõrzi a te lábadat a fogságtól.
  A PÉLDABESZÉDEK 3:26
 • Az Úrnak félelmében erõs a bizodalom, és az õ fiainak lesz menedéke.
  A PÉLDABESZÉDEK 14:26
 • Erõs torony az Úrnak neve, ahhoz folyamodik az igaz, és bátorságos lészen.
  A PÉLDABESZÉDEK 18:10
 • Készen áll a ló az ütközetnek napjára; de az Úré a megtartás!
  A PÉLDABESZÉDEK 21:31
 • Az Istennek teljes beszéde igen tiszta, és paizs az ahhoz folyamodóknak.
  A PÉLDABESZÉDEK 30:5
 • Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az õ szolgáinak, a prófétáknak.
  ÁMÓSZ 3:7
 • Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.
  EFEZUSIAKHOZ 6:11, 12