Béke


 • Te pedig elmégy a te atyáidhoz békességgel, eltemettetel jó vénségben.
  Mózes első könyve 15:15
 • Az Úr ad erõt népének, az Úr megáldja népét békességgel.
  A zsoltárok 29:11
 • Kerüld a rosszat és cselekedjél jót; keresd a békességet és kövesd azt.
  A zsoltárok 34:14
 • A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben.
  A zsoltárok 37:11
 • Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendõ a béke emberéé.
  A zsoltárok 37:37
 • A te törvényed kedvelõinek nagy békességök van, és nincs bántódásuk.
  A zsoltárok 119:165
 • Magam vagyok a békesség, de mihelyt megszólalok, õk viadalra készek.
  A zsoltárok 120:7
 • Mikor jóakarattal van az Úr valakinek útaihoz, még annak ellenségeit is jóakaróivá teszi.
  A példabeszédek 16:7
 • Ideje van a szeretésnek és ideje a gyûlölésnek ideje a hadakozásnak és ideje a békességnek.
  A prédikátor 3:8
 • Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az õ vállán lészen, és hívják nevét: csodálatosnak, tanácsosnak, erõs Istennek, örökkévalóság atyjának, békesség fejedelmének!
  Ézsaiás 9:6
 • Kinek szíve reád támaszkodik, megõrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik;
  Ézsaiás 26:3
 • És lesz az igazság mûve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.
  Ézsaiás 32:17
 • És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége.
  Ézsaiás 54:13
 • Mert örömmel jöttök ki, és békességben vezéreltettek; a hegyek és halmok ujjongva énekelnek ti elõttetek, és a mezõ minden fái tapsolnak.
  Ézsaiás 55:12
 • Nincs békesség, szól Istenem, a hitetleneknek!
  Ézsaiás 57:21
 • A békesség útját nem ismerik, és nincsen jogosság kerékvágásukban, ösvényeiket elgörbítik, a ki azon jár, nem ismeri a békességet.
  Ézsaiás 59:8
 • És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség!
  Jeremiás 6:14
 • Mert én tudom az én gondolatimat, a melyeket én felõletek gondolok, azt mondja az Úr; békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kivánatos véget adjak néktek.
  Jeremiás 29:11
 • Ímé, én hozok néki kötést és orvosságot, és meggyógyítom õket, és megmutatom nékik a békesség és hûség kincseit.
  Jeremiás 33:6
 • Rettegés jött el, s keresnek békét és nincs.
  Ezekiel 7:25
 • Tudniillik Izráel prófétái, kik prófétálnak Jeruzsálemnek és látnak néki békességnek látását, holott nincsen békesség, ezt mondja az Úr Isten.
  Ezekiel 13:16
 • És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az õ kezében, és szívében felfuvalkodik és hirtelen elveszt sokakat; sõt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg.
  Daniel 8:25
 • Alattomban még az ország gazdag részeibe is behatol, és azt cselekszi, a mit nem cselekedtek sem az õ atyái, sem az õ atyáinak atyái: zsákmányt, prédát és gazdagságot tékozol elõlõk, és az erõsségek ellen is cselt kohol, de csak egy ideig.
  Daniel 11:24
 • Ímé a hegyeken örömhírhozónak lábai! Békességet hirdet. Ünnepeld Júda ünnepeidet, fizesd le fogadásaidat; mert nem vonul át rajtad többé a semmirekellõ; mindenestõl kiirtatott.
  Nahum 1:15
 • Szövetségem volt vele életre és békességre, és félelmül adtam azt néki és félt engemet, és megalázta magát az én nevem elõtt.
  Malakiás 2:5
 • Boldogok a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak.
  Máté 5:9
 • És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.
  Máté 10:13
 • Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.
  Máté 10:34
 • És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lõn nagy csendesség.
  Márk 4:39
 • Õ pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.
  Márk 5:34
 • Jó a só: de ha a só ízét veszti, mivel adtok ízt néki? Legyen bennetek só, és legyetek békében egymással.
  Márk 9:50
 • Hogy megjelenjék azoknak, a kik a sötétségben és a halálnak árnyékában ülnek; hogy igazgassa a mi lábainkat a békességnek útjára!
  Lukács 1:79
 • Dicsõség a magasságos mennyekben az Istennek, és e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!
  Lukács 2:14
 • Monda pedig az asszonynak: A te hited megtartott téged. Eredj el békességgel!
  Lukács 7:50
 • Valamely házba bementek, elõször ezt mondjátok: Békesség e háznak!
  Lukács 10:5
 • Mert különben még mikor amaz távol van, követséget küldvén, megkérdezi a békefeltételeket.
  Lukács 14:32
 • Mondván: Áldott a Király, ki jõ az Úrnak nevében! Békesség a mennyben, és dicsõség a magasságban!
  Lukács 19:38
 • Men medens de talte dette, stod han selv midt iblandt dem; og han siger til dem: "Fred være med eder!"
  Lukács 24:36
 • Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, a mint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!
  János 14:27
 • Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen én bennem. E világon nyomorúságtok lészen; de bízzatok: és meggyõztem a világot.
  János 16:33
 • Mindeneknek, a kik Rómában vagytok, Isten szerelmeseinek, hivatalos szenteknek: Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.
  Rómaiakhoz 1:7
 • Útjaikon romlás és nyomorúság van. És a békességnek útját nem ismerik. Nincs isteni félelem az õ szemök elõtt.
  Rómaiakhoz 3:16-18
 • Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,
  Rómaiakhoz 5:1
 • Mert a testnek gondolata halál; a Lélek gondolata pedig élet és békesség.
  Rómaiakhoz 8:6
 • Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? A miképen meg van írva: Mely szépek a békesség hirdetõknek lábai, a kik jókat hirdetnek!
  Rómaiakhoz 10:15
 • Ha lehetséges, a mennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek.
  Rómaiakhoz 12:18
 • Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Lélek által való öröm.
  Rómaiakhoz 14:17
 • Azért tehát törekedjünk azokra, a mik a békességre és az egymás épülésére valók.
  Rómaiakhoz 14:19
 • A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hivésben, hogy bõvölködjetek a reménységben a Szent Lélek ereje által.
  Rómaiakhoz 15:13
 • A békességnek Istene pedig legyen mindnyájan ti veletek! Ámen.
  Rómaiakhoz 15:33
 • Kegyelem néktek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
  1 korinthusiakhoz 1:3
 • Ha pedig a hitetlen elválik, ám váljék el; nem vettetett szolgaság alá a keresztyén férfiú, vagy asszony az ilyen dolgokban. De békességre hívott minket az Isten.
  1 korinthusiakhoz 7:15
 • Mert az Isten nem a visszavonásnak, hanem a békességnek Istene; miként a szentek minden gyülekezetében.
  1 korinthusiakhoz 14:33
 • Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vígasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek.
  2 korinthusiakhoz 13:11
 • Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentõl, és a mi Urunk Jézus Krisztustól,
  Galatákhoz 1:3
 • És a kik e szabály szerint élnek, békesség és irgalmasság azokon, és az Istennek Izráelén.
  Galatákhoz 6:16
 • De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketûrés, szívesség, jóság, hûség, szelídség, mértékletesség.
  Galatákhoz 5:22
 • Mert Õ a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat, Az ellenségeskedést az Õ testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettõt egy új emberré teremtse Õ magában, békességet szerezvén;
  Efezusiakhoz 2:14, 15
 • Igyekezvén megtartani a Lélek egységét a békességnek kötelében.
  Efezusiakhoz 4:3
 • És felsarúzván lábaitokat a békesség evangyéliomának készségével;
  Efezusiakhoz 6:15
 • A miket tanultatok is, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tõlem, azokat cselekedjétek; és a békességnek Istene veletek lesz.
  Filippiekhez 4:9
 • És hogy Õ általa békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Õ keresztjének vére által; Õ általa mindent, a mi csak van, akár a földön, akár a mennyekben.
  Kolosséiakhoz 1:20
 • És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben; és háládatosak legyetek.
  Kolosséiakhoz 3:15
 • De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket.
  1 Thesszalonikaiakhoz 5:4
 • Az ifjúkori kivánságokat pedig kerüld; hanem kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, a kik segítségül hívják az Urat tiszta szívbõl.
  2 Timóteushoz 2:22
 • Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, a mely nélkül senki sem látja meg az Urat:
  Zsidókhoz 12:14
 • A békesség Istene pedig, a ki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat Jézust,
  Zsidókhoz 13:20
 • Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, a kik békességesen munkálkodnak.
  James 3:18
 • Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót; keresse a békességet, és kövesse azt.
  Péter első 3:11
 • És elõjõve egy másik, veres ló, és a ki azon üle, megadaték annak, hogy a békességet elvegye a földrõl, és hogy az emberek egymást öljék; és adaték annak egy nagy kard.
  Jelenések könyve 6:4