Csak attól függ, az Úr


 • Mózes pedig monda a népnek: Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek; mert a mely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok.Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek.
  Mózes második könyve 14:13, 14
 • És eljutának Izráel fiai, az egész gyülekezet Czin pusztájába az elsõ hónapban és megtelepedék a nép Kádesben, és meghala ott Miriám, és eltemetteték ott.
  Mózes ötödik könyve 20:1
 • A Midián királyait is megölék, azoknak levágott népeivel egybe: Evit, Rékemet, Czúrt, Húrt, és Rebát, Midiánnak öt királyát; és Bálámot a Beór fiát is megölék fegyverrel.
  Mózes ötödik könyve 31:8
 • Egy férfiú közületek elûz ezeret, mert az Úr, a ti Istenetek az, a ki harczol érettetek, a miképen megmondta vala néktek.
  Józsué 23:10
 • Híveinek lábait megoltalmazza, De az istentelenek setétségben némulnak el, Mert nem az erõ teszi hatalmassá az embert.
  Sámuel elsől 2:9
 • Jer, menjünk át ezeknek a körülmetéletleneknek elõõrséhez, talán tenni fog az Úr érettünk valamit, mert az Úr elõtt nincs akadály, hogy sok vagy pedig kevés által szerezzen szabadulást.
  Sámuel elsől 14:6
 • És tudja meg ez az egész sokaság, hogy nem kard által és nem dárda által tart meg az Úr, mert az Úré a had, és õ titeket kezünkbe fog adni.
  Sámuel elsől 17:47
 • Erõsek legyetek és bátrak, semmit se féljetek, meg se rettenjetek az assiriai királytól és a vele való egész sokaságtól, mert velünk többen vannak, hogynem õ vele.Õ vele testi erõ van, velünk pedig az Úr a mi Istenünk, hogy megsegéljen minket és érettünk hadakozzék. És megbátorodék a nép, ezt hallván Ezékiástól, a Júda királyától.
  2 A krónikák második 32:7, 8
 • Ragaszkodtak lépteim a te ösvényeidhez, nem ingadoztak lábaim.
  A zsoltárok 17:5
 • Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságban éltem és az Úrban bíztam ingadozás nélkül.
  A zsoltárok 26:1
 • Segíts ki minket a nyomorúságból, mert emberi segítség hiábavaló.
  A zsoltárok 60:11
 • Csak Istenben nyugodjál meg lelkem, mert tõle van reménységem.
  A zsoltárok 62:5
 • Boldog ember az, a kinek te vagy erõssége, s a te ösvényeid vannak szívében. Erõrõl erõre jutnak, míg megjelennek Isten elõtt a Sionon. Mennek erősödni / They go from strength to strength,
  A zsoltárok 84:5, 7
 • Semmi rossz hírtõl nem fél; szíve erõs, az Úrban bizakodó.Rendületlen az õ szíve; nem fél, míglen ellenségeire lenéz.
  A zsoltárok 112:7, 8
 • Jóbb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni.
  A zsoltárok 118:8
 • Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
  A zsoltárok 143:8
 • Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.
  A példabeszédek 3:5, 6
 • Megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna; csöndességben és reménységben erõsségtek lett volna: de ti nem akarátok;
  Ézsaiás 30:15
 • Az Úrnak beszéde ez Zorobábelhez, mondván: Nem erõvel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel! azt mondja a Seregeknek Ura.
  Zakariás 4:6
 • Én vagyok a szõlõtõ, ti a szõlõvesszõk: A ki én bennem marad, én pedig õ benne, az terem sok gyümölcsöt: mert nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.
  János 15:5
 • Mert mindaz, a mi az Istentõl született, legyõzi a világot; és az a gyõzedelem, a mely legyõzte a világot, a mi hitünk.
  János első 5:4