Bölcsesség és döntéshozatali


 • Uram, vezess engem a te igazságodban az én ellenségeim miatt; egyengesd elõttem a te útadat!
  A zsoltárok 5:8
 • Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem.Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, minennap várlak téged.
  A zsoltárok 25:4, 5
 • Igazságban járatja az alázatosokat, és az õ útjára tanítja meg az alázatosokat.
  A zsoltárok 25:9
 • Taníts meg engem a te útadra, oh Uram! Vezérelj engem egyenes ösvényen, az én üldözõim miatt.
  A zsoltárok 27:11
 • Bölcscsé teszlek és megtanítlak téged az útra, a melyen járj; szemeimmel tanácsollak téged.
  A zsoltárok 32:8
 • Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli.
  A zsoltárok 37:23
 • Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsõségbe fogadsz be engem.
  A zsoltárok 73:24
 • Nyisd meg az én szemeimet, hogy szemléljem a te törvényednek csodálatos voltát.
  A zsoltárok 119:18
 • Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága.
  A zsoltárok 119:105
 • A te beszéded megnyilatkozása világosságot ad, és oktatja az együgyûeket.
  A zsoltárok 119:130
 • Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
  A zsoltárok 143:8
 • Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédbõl; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.Minden te útaidban megismered õt; akkor õ igazgatja a te útaidat.
  A példabeszédek 3:5, 6
 • Valahová mégysz, vezérel téged, mikor aluszol, õriz téged, mikor felserkensz, beszélget te veled.
  A példabeszédek 6:22
 • És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha Jóbbra és ha balra elhajoltok.
  Ézsaiás 30:21
 • A vakokat oly úton vezetem, a melyet nem ismernek, járatom õket oly ösvényeken, a melyeket nem tudnak; elõttök a sötétséget világossággá teszem, és az egyenetlen földet egyenessé; ezeket cselekszem velök, és õket el nem hagyom.
  Ézsaiás 42:16
 • Az Úr Isten bölcs nyelvet adott én nékem, hogy tudja erõsítni a megfáradtat beszéddel, fölserkenti minden reggel, fölserkenti fülemet, hogy hallgassak, miként a tanítványok.
  Ézsaiás 50:4
 • És vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárazságban is, és csontjaidat megerõsíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint a vízforrás, a melynek vize el nem fogy.
  Ézsaiás 58:11
 • Tudom Uram, hogy az embernek nincs hatalmában az õ útja, és egyetlen járókelõ sem teheti, hogy irányozza a maga lépését!
  Jeremiás 10:23
 • Siralommal jõnek és imádkozva hozom õket, vezetem õket a vizek folyásai mellett egyenes úton, hol el nem esnek, mert atyja leszek az Izráelnek, és az Efraim nékem elsõszülöttem.
  Jeremiás 31:9
 • (Mert hitben járunk, nem látásban );
  2 korinthusiakhoz 5:7
 • Mert az Istennek beszéde élõ és ható, és élesebb minden kétélû fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velõknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.
  Zsidókhoz 4:12
 • És monda a bíráknak: Jól meglássátok, a mit cselekesztek; mert nem ember nevében ítéltekm hanem az Úrnak nevében, a ki az ítéletben veletek lesz.
  2 A krónikák második 19:6
 • Igen, ha a bölcseségért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, Akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz.Mert az Úr ád bölcseséget, az õ szájából tudomány és értelem származik.
  A példabeszédek 2:3, 5, 6
 • Az embernél vannak az elme gondolatjai; de az Úrtól van a nyelv felelete.
  A példabeszédek 16:1
 • A gonoszságban élõ emberek nem értik meg az igazságot; a kik pedig keresik az Urat, mindent megértenek.
  A példabeszédek 28:5
 • A kin az Úrnak lelke megnyugoszik: bölcseségnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke.És gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik:
  Ézsaiás 11:2, 3
 • És ada az Isten ennek a négy gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcseséget; Dániel pedig értett mindenféle látomáshoz és álmokhoz is.
  Dániel 1:17
 • Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentõl, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
  Jakob 1:5
 • Korán hallasd velem kegyelmedet, mert bízom benned! Mutasd meg nékem az útat, melyen járjak, mert hozzád emelem lelkemet!
  A zsoltárok 143:8
 • Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert te vagy Istenem! A te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön.Eleveníts meg engem, Uram, a te nevedért; vidd ki lelkemet a nyomorúságból a te igazságodért!
  A zsoltárok 143:10, 11
 • Hallja a bölcs és öregbítse az õ tanulságát, és az értelmes szerezzen érett tanácsokat.
  A példabeszédek 1:5
 • A bolondnak úta helyes az õ szeme elõtt, de a ki tanácscsal él, bölcs az.
  A példabeszédek 12:15
 • Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában elõmennek.
  A példabeszédek 15:22
 • Engedj a tanácsnak, és vedd be az erkölcsi oktatást, hogy bölcs légy végre.
  A példabeszédek 19:20
 • A gondolatok tanácskozással erõsek; és bölcs vezetéssel folytass hadakozást.
  A példabeszédek 20:18
 • Mert az eszes tanácsokkal viselhetsz hadat hasznodra; és a megmaradás a tanácsosok sokasága által van.
  A példabeszédek 24:6
 • Ne ítéljetek a látszat után, hanem igaz ítélettel ítéljetek!
  János 7:24
 • A felülrõl való bölcsesség pedig elõször is tiszta, azután békeszeretõ, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedõ és nem képmutató.
  Jakob 3:17
 • Két vagy három tanú vallomása alapján megáll minden dolog.
  2 korinthusiakhoz 13:1