Annak valótlan állítása, a föld


 • Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében: mert néked adom azt.
  Mózes első könyve 13:17
 • A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld; csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam.
  Mózes harmadik könyve 25:23
 • Kiméne azért Mózes, és elmondá a népnek az Úr beszédét, és összegyûjte hetven férfiút a nép vénei közül, és állatá õket a sátor körül.
  Mózes ötödik könyve 11:24
 • Tágas helyre vitt ki engem, Kiragadott, mert jóakaróm nékem.
  Sámuel második 22:20
 • Kérjed tõlem és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
  A zsoltárok 2:8
 • De az Úrhoz kiáltának szorultságukban; sanyarúságukból megmenté õket.És vezeté õket egyenes útra, hogy lakó-városhoz juthassanak.
  A zsoltárok 107:6, 7
 • És füleid meghallják a kiáltó szót mögötted: ez az út, ezen járjatok; ha Jóbbra és ha balra elhajoltok.
  Ézsaiás 30:21
 • Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.
  Máté 7:7
 • Hit által engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, a melyet örökölendõ vala, és kiméne, nem tudván, hová megy.
  Zsidókhoz 11:8
 • És ímé én veled vagyok, hogy megõrizzelek téged valahova menéndesz, és visszahozzalak e földre; mert el nem hagylak téged, míg be nem teljesítem a mit néked mondtam.
  Mózes első könyve 28:15
 • Ímé én Angyalt bocsátok el te elõtted, hogy megõrízzen téged az útban, és bevigyen téged arra a helyre, a melyet elkészítettem.
  Mózes második könyve 23:20
 • Most azért eredj: vezesd a népet a hová mondottam néked: Ímé, Angyalom megy elõtted; és az én látogatásom napján ezt az õ bûnöket is meglátogatom.
  Mózes második könyve 32:34
 • És monda: Az én orczám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak?
  Mózes második könyve 33:14
 • Ez a szüntelen való egészen égõáldozat, a mely Sinai hegyen szereztetett kedves illatú tûzáldozatul az Úrnak.
  Mózes ötödik könyve 28:6
 • És egyik nemzettõl a másikhoz bujdosának, egyik országból a másik néphez:Nem engedé, hogy valaki nyomorgassa õket, sõt királyokat is megfenyített miattok, mondván:Meg ne illessétek az én felkentjeimet, és az én prófétáimnak ne ártsatok!
  A zsoltárok 105:13-15
 • De az Úrhoz kiáltának az õ szorultságukban, és sanyarúságukból kivezeté õket.Megállítá a szélvészt, hogy csillapodjék, és megcsendesedtek a habok.És örülének, hogy lecsillapodtak vala, és vezérlé õket az õ kivánságuknak partjára.
  A zsoltárok 107:28-30
 • Megõrzi az Úr a te ki- és bemeneteledet, mostantól fogva mindörökké!
  A zsoltárok 121:8
 • Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék:Ott is a te kezed vezérelne engem, és a te Jóbbkezed fogna engem.
  A zsoltárok 139:9, 10
 • Én menéndek elõtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az érczajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat.Néked adom a sötétségnek kincseit és a rejtekhelyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, a ki téged neveden hívtalak, Izráel Istene.
  Ézsaiás 45:2, 3
 • így szól az Úr Isten: Mivelhogy távol vetettem õket a pogányok közé, és szétszórtam õket a tartományokba, tehát én leszek nékik templomul rövid idõre a tartományokban, a melyekbe mentek.
  Ezékiel 11:16