Victory


  • Мосе ард түмэнд—Бүү айцгаа! Бат зогсож, ЭЗЭНий авралыг харцгаа. Тэр өнөөдөр үүнийг та нарын төлөө гүйцэтгэх болно. Учир нь өнөөдөр та нарын харж байгаа египетчүүдийг та нар дахин хэзээ ч харахгүй. ЭЗЭН та нарын төлөө байлдана. Та нар чимээгүй бай! гэж хэлэв. Египетээс Гарсан Нь 14:13, 14
  • ЭЗЭН, надтай тэмцэлдэгчидтэй тэмцэлдээч.Надтай тулалдагчидтай тулалдаач. Дуулал 35:1
  • ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.Учир нь Тэрээр гайхамшигтай зүйлсийг үйлдсэн бөгөөдТүүний баруун гар ба Түүний ариун мутар Түүнд авралыг гүйцэтгэсэн. Дуулал 98:1
  • Хулчгар зүрхтнүүдэд“Зоригтой бай. Бүү ай.Үзэгтүн, та нарын Бурхан өшөө авахаар ирнэ.Бурхан хариуг нь өгөхийн тулд ирэхдээ та нарыг аварна” гэж хэлэгтүн Исаиа 35:4
  • Эзэн намайг алив бузар муу үйлээс гэтэлгэж, Өөрийнхөө тэнгэрлэг хаанчлалд аваачих болно. Түүнд алдар нь үеийн үед байх болтугай. Амен. 2 Тимот 4:18
  • Тиймд бид зоригтойгоор“Эзэн миний туслагч мөн.Би айхгүй.Хүн намайг яах юм бэ?”гэдэг. Еврей 13:6
  • Нүгэл үйлддэг нэгэн нь диаволынх юм. Диавол эхнээсээ нүгэл үйлдсэн. Диаволын үйлсийг устгахын тулд Бурханы Хүү энэ зорилгын төлөө үзэгджээ. 1 Иохан 3:8
  • Тэд түүнийг Хурганы цус, өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Тэд үхэн үхтлээ амиа хайрлаагүй юм. Илчлэлт 12:11