Frihet fra frykt


 • Herren er mitt lys og min frelse, for hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs vern, for hvem skal jeg reddes? For han gjemmer mig i sin hytte på den onde dag, han skjuler mig i sitt telts skjul; på en klippe fører han mig op. -
  Salmenes27:1, 5
 • Jeg søkte Herren, og han svarte mig, og han fridde mig fra alt det som forferdet mig.-
  Salmenes 34:4
 • men den som hører på mig, skal bo trygt og leve i ro uten frykt for ulykke. -
  Salomos Ordsprog 1:33
 • Si til de urolige hjerter: Vær frimodige, frykt ikke! Se, der er eders Gud! Hevnen kommer, Guds gjengjeldelse, han kommer selv og frelser eder. -
  Esaias35:4
 • Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.-
  Esaias 41:10
 • I fikk jo ikke trældommens ånd, så I atter skulde frykte, men I fikk barnekårets Ånd, ved hvilken vi roper: Abba, Fader! -
  Romerne8:15
 • For Gud gav oss ikke motløshets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd. -
  II Timoteus 1:7
 • Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i trengsler, funnet såre stor.Derfor frykter vi ikke, om jorden omskiftes, og om fjell rokkes i havets hjerte,om dets bølger bruser og skummer, og fjell bever ved dets overmot. Sela.-
  Salmenes 46:1-3
 • På den dag jeg frykter, setter jeg min lit til dig.Ved Gud priser jeg hans ord; til Gud setter jeg min lit, jeg frykter ikke; hvad skulde kjød kunne gjøre mig? -
  Salmenes 56:3, 4
 • Du skal ikke frykte for nattens redsler, for pil som flyver om dagen,for pest som farer frem i mørket, for sott som ødelegger om middagen. -
  Salmenes 91:5, 6
 • Når du legger dig, skal du ikke frykte, og når du har lagt dig, skal din søvn være søt. -
  Salomos Ordsprog 3:24
 • Frykt ikke for dem, for jeg er med dig og vil redde dig, sier Herren. -
  Jeremias 1:8
 • Frykt er ikke i kjærligheten, men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut; for frykt har straffen i sig; men den som frykter, er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. -
  1Johannes 4:18
 • Eders ferd være uten pengekjærhet, så I nøies med det I har; for han har sagt: Jeg vil ingenlunde slippe dig og ingenlunde forlate dig,så vi kan si med fritt mot: Herren er min hjelper, jeg vil ikke frykte; hvad kan et menneske gjøre mig? -
  Hebreerne13:5, 6
 • Fred efterlater jeg eder, min fred gir jeg eder; ikke som verden gir, gir jeg eder. Eders hjerte forferdes ikke og reddes ikke! -
  Johannes 14:27
 • Eftersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i like måte del deri, forat han ved døden kunde gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen,og utfri alle dem som av frykt for døden var i trældom all sin livstid.-
  Hebreerne 2:14, 15