Åndelig vekst


 • For han kjenner den vei jeg holder mig til; prøvde han mig, så skulde jeg gå frem av prøven som gullet.
  Jobs 23:10
 • For den Herren elsker, ham refser han, som en far refser den sønn han har kjær.
  Salomos Ordsprog 3:12
 • og når det kar han gjorde, blev mislykket, som det kan gå med leret i pottemakerens hånd, så gjorde han det om igjen til et annet kar, slik som han vilde ha det.
  Jeremias 18:4
 • Skal ditt hjerte holde stand eller dine hender ha sin styrke i de dager da jeg vil ha med dig å gjøre? Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det.
  Esekiel 22:14
 • Derfor, hver den som hører disse mine ord og gjør efter dem, han blir lik en forstandig mann, som bygget sitt hus på fjell;
  Matteus 7:24
 • Heller ikke fyller de ny vin i gamle skinnsekker; ellers revner sekkene, og vinen spilles, og sekkene ødelegges; men de fyller ny vin i nye skinnsekker, så blir begge deler berget.
  Matteus 9:17
 • Hver den som meget er gitt, av ham skal meget kreves, og den som meget er overgitt, av ham skal dess mere fordres.
  Lukas 12:48
 • Simon! Simon! se, Satan krevde å få eder i sin vold for å sikte eder som hvete;men jeg bad for dig at din tro ikke måtte svikte, og når du engang omvender dig, da styrk dine brødre!
  Lukas 22:31, 32
 • Han skal vokse, jeg skal avta.
  Johannes 3:30
 • Sannelig, sannelig sier jeg eder: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene korn; men hvis det dør, bærer det megen frukt.
  Johannes 12:24
 • Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort, og hver den som bærer frukt, den renser han, forat den skal bære mere frukt.
  Johannes 15:2
 • bli i mig, så blir jeg i eder! Likesom grenen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke I uten at I blir i mig.
  Johannes 15:4
 • by heller ikke eders lemmer frem for synden som urettferdighets våben, men by eder frem for Gud som de som av døde er blitt levende, og eders lemmer som rettferdighets våben for Gud!
  Romerne 6:13
 • Jeg formaner eder altså, brødre, ved Guds miskunn at I fremstiller eders legemer som et levende, hellig, Gud velbehagelig offer -- dette er eders åndelige gudstjeneste --og skikk eder ikke like med denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av eders sinn, så I kan prøve hvad som er Guds vilje: det gode og velbehagelige og fullkomne!
  Romerne 12:1, 2
 • Derfor taper vi ikke motet, men om og vårt utvortes menneske går til grunne, så fornyes dog det innvortes dag for dag.For vår trengsel, som er kortvarig og lett, virker for oss en evig fylde av herlighet i overmål på overmål,
  2 Korintierne 4:16, 17
 • Eder har ingen fristelse møtt som mennesker ikke kan bære; og Gud er trofast, som ikke skal la eder fristes over evne, men gjøre både fristelsen og dens utgang, så I kan tåle den.
  1 Korintierne10:13
 • For om vi enn vandrer i kjødet, så strider vi dog ikke på kjødelig vis;for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,
  2 Korintierne 10:3, 4
 • og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.
  2 Korintierne 12:9, 10
 • Og jeg er fullt viss på dette at han som begynte en god gjerning i eder, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag,
  Filippenserne 1:6
 • Strid troens gode strid, grip det evige liv, som du blev kalt til, du som og har avlagt den gode bekjennelse for mange vidner!
  1 Timoteus 6:12
 • Lid ondt med mig som en god Kristi Jesu stridsmann!
  2 Timoteus 2:3
 • Akt det for bare glede, mine brødre, når I kommer i allehånde fristelser,da I vet at prøvelsen av eders tro virker tålmodighet;
  Jakobs 1:2, 3
 • Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, og han skal fly fra eder;
  Jakobs 4:7
 • Derover fryder I eder, om I enn nu -- når så skal være -- har sorg en liten stund ved allehånde fristelser,forat eders prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som dog prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,
  1 Peters 1:6, 7
 • I elskede! undre eder ikke over den ild som kommer over eder til prøvelse, som om det hendte eder noget underlig;men i samme mon som I har del i Kristi lidelser, skal I glede eder, forat I også i hans herlighets åpenbarelse kan glede eder med jubel.
  1 Peters 4:12, 13
 • Walking In The Newness Of Life
 • Og han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange ser det og frykter og setter sin lit til Herren.
  Salmenes 40:3
 • Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte.
  Esekiel 36:26
 • Vi blev altså begravet med ham ved dåpen til døden, forat likesom Kristus blev opreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt levnet.
  Romerne 6:4
 • Derfor, dersom nogen er i Kristus, da er han en ny skapning; det gamle er forganget, se, alt er blitt nytt!
  2 Korintierne 5:17
 • men fornyes i eders sinns åndog iklæ eder det nye menneske, som er skapt efter Gud i sannhetens rettferdighet og hellighet.
  Efeserne 4:23, 24
 • Brødre! jeg tror ikke om mig selv at jeg har grepet det.Men ett gjør jeg: idet jeg glemmer det som er bak, og strekker mig ut efter det som er foran, jager jeg mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus.
  Filippenserne 3:13, 14