Styrke og makt


 • For Herren eders Gud går selv med eder for å stride for eder mot eders fiender og frelse eder.
  5 Mosebok 20:4
 • Vær frimodig og sterk og gå til verket, frykt ikke og vær ikke redd! For Gud Herren, min Gud, er med dig; han vil ikke slippe dig og ikke forlate dig, før alt arbeid for tjenesten ved Herrens hus er fullført.
  1 Krønikebok 28:20
 • med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud, og han skal hjelpe oss og føre våre kriger.
  2 Krønikebok 32:8
 • Av barns og diebarns munn har du grunnfestet en makt for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.
  Salmenes 8:2
 • For ved dig stormer jeg løs på fiendeskarer, og ved min Gud springer jeg over murer.Gud, hans vei er fullkommen; Herrens ord er rent, han er et skjold for alle dem som setter sin lit til ham. Den Gud som omgjorder mig med kraft og gjør min vei fri for støt,
  Salmenes 18:29, 30, 32
 • Hine priser vogner, hine hester, men vi priser Herrens, vår Guds navn.
  Salmenes 20:7
 • O, dersom jeg ikke trodde å skulle se Herrens godhet i de levendes land! --Bi på Herren, vær ved godt mot, og ditt hjerte være sterkt, ja, bi på Herren!
  Salmenes 27:13, 14
 • Herren er min styrke og mitt skjold; til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet; derfor fryder mitt hjerte sig, og jeg vil prise ham med min sang.Herren er deres [de. sitt folks.] styrke, og han er et frelsens vern for sin salvede.
  Salmenes 28:7, 8
 • Og de rettferdiges frelse kommer fra Herren, deres sterke vern i nødens tid.
  Salmenes 37:39
 • Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er dog Gud mitt hjertes klippe og min del evindelig.
  Salmenes 73:26
 • Salig er det menneske som har sin styrke i dig, de hvis hu står til de jevne veier. [de. veiene til Guds hus] De går frem fra kraft til kraft, de treder frem for Gud på Sion.
  Salmenes 84:5, 7
 • Herren er min styrke og lovsang, og han blev mig til frelse.
  Salmenes 118:14
 • Min sjel gråter av sorg; reis mig op efter ditt ord!
  Salmenes 119:28
 • for du har vært et vern for den ringe, et vern for den fattige i hans trengsel, et ly mot regnskyll, en skygge mot hete; for voldsmenns fnysen er som regnskyll mot en vegg.
  Esaias 25:4
 • Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke.
  Esaias 40:29
 • Frykt ikke, for jeg er med dig! Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud! Jeg styrker dig og hjelper dig og holder dig oppe med min rettferds høire hånd.
  Esaias 41:10
 • Men Jesus så på dem og sa til dem: For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.
  Matteus 19:26
 • Hvad skal vi da si til dette? Er Gud for oss, hvem er da imot oss?
  Romerne 8:31
 • ikke at vi av oss selv duer til å uttenke noget som av oss selv, men vår duelighet er av Gud,
  2 Korintierne 3:5
 • for våre stridsvåben er ikke kjødelige, men mektige for Gud til å omstyrte festnings-verker,
  2 Korintierne 10:4
 • og han sa til mig: Min nåde er dig nok; for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose mig av min skrøpelighet, forat Kristi kraft kan bo i mig.Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, i forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld; for når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.
  2 Korintierne 12:9, 10
 • at han efter sin herlighets rikdom må gi eder å styrkes med kraft ved hans Ånd i eders innvortes menneske,
  Efeserne 3:16
 • For øvrig -- bli sterke i Herren og i hans veldes kraft!
  Efeserne 6:10
 • jeg formår alt i ham som gjør mig sterk.
  Filippenserne4:13
 • I er av Gud, mine barn, og har seiret over dem; for han som er i eder, er større enn han som er i verden.
  1Johannes 4:4
 • Fra jordens ende roper jeg til dig, mens mitt hjerte vansmekter; før mig på en klippe, som ellers blir mig for høi!
  Salmenes 61:2
 • For han skal frelse den fattige som roper, og den elendige som ingen hjelper har.
  Salmenes 72:12
 • Den dag jeg ropte, svarte du mig; du gjorde mig frimodig, i min sjel kom det styrke.
  Salmenes 138:3
 • Men de som venter på Herren, får ny kraft, løfter vingene som ørner; de løper og blir ikke trette, de går og blir ikke mødige.
  Esaias 40:31
 • Har jeg ikke befalt dig: Vær frimodig og sterk, frykt ikke og reddes ikke? For Herren din Gud er med dig i alt det du tar dig fore.
  Josvas 1:9
 • Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, så: Fordi I taler slike ord, se, så gjør jeg mine ord i din munn til en ild og dette folk til ved, og ilden skal fortære dem.
  Jeremias 5:14
 • Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren.
  Sakarias 10:12
 • For det er ikke I som taler, men det er eders Faders Ånd som taler i eder.
  Matteus 10:20
 • men I skal få kraft idet den Hellige Ånd kommer over eder, og I skal være mine vidner både i Jerusalem og i hele Judasa og Samaria og like til jordens ende.
  Apostlenes gjerninge 1:8
 • Men da de så Peterss og Johannes' frimodighet og fikk vite at de var ulærde og lege menn, undret de sig, og de kjente dem igjen, at de hadde vært med Jesus;
  Apostlenes gjerninge 4:13
 • For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft;
  1 Korintierne 1:18
 • og min tale og min forkynnelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med Ånds og krafts bevis,forat eders tro ikke skulde være grunnet på menneskers visdom, men på Guds kraft.
  1 Korintierne 2:4, 5