Juridiske


 • Men da de kom til Kapernaum, gikk de som krevde inn tempelskatten, til Peters og sa: Betaler ikke eders mester tempelskatt?Han sa: Jo. Og da han kom inn i huset, kom Jesus ham i forkjøpet og sa til ham: Hvad tykkes dig, Simon? av hvem tar kongene på jorden toll eller skatt? av sine barn eller av de fremmede?Han sa: Av de fremmede. Da sa Jesus til ham: Så er jo barna fri.Men forat vi ikke skal gi dem anstøt, så gå ned til sjøen, kast ut en krok, og ta den første fisk som kommer op; og når du åpner munnen på den, skal du finne en stater; ta den og gi dem for mig og dig!
  Matteus 17:24-27
 • Si oss da: Hvad tykkes dig? er det tillatt å gi keiseren skatt, eller ikke?Men Jesus merket deres ondskap og sa: Hvorfor frister I mig, hyklere?Vis mig skattens mynt! De rakte ham da en penning.Og han sier til dem: Hvis billede og påskrift er dette?De sier til ham: Keiserens. Da sier han til dem: Gi da keiseren hvad keiserens er, og Gud hvad Guds er!
  Matteus 22:17-21
 • så I lar eders ferd iblandt hedningene være god, forat de mens de baktaler eder som ugjerningsmenn, kan se eders gode gjerninger og for deres skyld prise Gud på besøkelsens dag.Vær derfor all menneskelig ordning undergitt for Herrens skyld, enten det nu er kongen som den høieste,eller landshøvdinger som utsendinger fra ham til straff for ugjerningsmenn, men til ros for dem som gjør godt.
  1 Peters 2:12-14
 • Skynd dig å være føielig mot din motstander så lenge du er med ham på veien, forat ikke motstanderen skal overgi dig til dommeren, og dommeren overgi dig til tjeneren, og du bli kastet i fengsel.Sannelig sier jeg dig: Du skal ingenlunde komme ut derfra før du har betalt den siste øre.
  Matteus 5:25-26
 • og I skal føres frem for landshøvdinger og konger for min skyld, til vidnesbyrd for dem og for hedningene.Men når de overgir eder, da vær ikke bekymret for hvorledes eller hvad I skal tale; for det skal gis eder i samme stund hvad I skal tale.
  Matteus 10:18, 19
 • Bli ingen noget skyldige, uten det å elske hverandre! for den som elsker den annen, har opfylt loven.
  Romerne 13:8
 • Pilatus sier da til ham: Vil du ikke tale med mig? Vet du ikke at jeg har makt til å gi dig fri og har makt til å korsfeste dig?Jesus svarte: Du hadde ingen makt over mig hvis det ikke var gitt dig ovenfra; derfor har han som overgav mig til dig, større synd.
  Johannes 19:10, 11
 • Og det skjedde i de dager at det utgikk et bud fra keiser Augustus at all verden skulde innskrives i manntall.Dette var den første innskrivning, i den tid Kvirinius var landshøvding i Syria.Og alle gikk for å la sig innskrive, hver til sin by.Men også Josef drog op fra Galilea, fra byen Nasaret, til Judasa, til Davids stad, som heter Betlehem, fordi han var av Davids hus og ætt,for å la sig innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som var fruktsommelig.
  Lukas 2:1-5
 • Se, folkeferd er som en dråpe av et spann, og som et støvgrand i en vektskål er de aktet; se, øene er som det fine støv han lar fare til værs.Alle folkene er som intet for ham; som ingenting og bare tomhet er de aktet av ham.
  Esaias 40:15, 17
 • for en stor og virksom dør er oplatt for mig, og det er mange motstandere.
  1 Korintierne 16:9
 • Hver sjel være lydig mot de foresatte øvrigheter! for det er ikke øvrighet uten av Gud, men de som er, de er innsatt av Gud,så at den som setter sig imot øvrigheten, står Guds ordning imot; men de som står imot, skal få sin dom.For de styrende er ikke til redsel for den gode gjerning, men for den onde. Men vil du slippe å frykte for øvrigheten? Gjør det som godt er, så skal du ha ros av den;for den er Guds tjener, dig til gode. Men gjør du det som ondt er, da frykt! for den bærer ikke sverdet for intet; for den er Guds tjener, en hevner til straff over den som gjør det som ondt er.Derfor er det nødvendig å være lydig mot den, ikke bare for straffens skyld, men også for samvittighetens.Derfor betaler I jo også skatt; for de er Guds tjenere, som nettop tar vare på dette.Gi alle det I er dem skyldige: den skatt som skatt tilkommer, den toll som toll tilkommer, den frykt som frykt tilkommer, den ære som ære tilkommer!
  Romerne 13:1-7