Modlitwa


 • Proście, a będzie wam dano, szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono.
  Mateusza 7:7
 • Jeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam.
  Jana 15:7
 • Wołaj do mnie, a ozwęć się i oznajmięć rzeczy wielkie i skryte, o których nie wiesz.
  Jeremiasza 33:3
 • A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,
  Jeremiasza 29:13
 • Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham.
  Izajasza 65:24
 • Zasię powiadam wam:Iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich.
  Mateusza 18:19, 20
 • A toć jest ufanie, które mamy do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli jego, słyszy nas. A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
  1 Jana 5:14, 15
 • Bez przestanku się módlcie.
  1 Tesaloniczan 5:17
 • Bym był patrzał na nieprawość w sercu mojem, nie wysłuchałby był Pan. Aleć zaiste wysłuchał Bóg, a był pilen głosu modlitwy mojej.
  Psalmówów 66:18, 19
 • I rzekł Pan:Szymonie, Szymonie! oto szatan wyprosił was, aby was odwiewał jako pszenicę, Alem ja prosił za tobą, aby nie ustała wiara twoja; a ty niekiedy nawróciwszy się, utwierdzaj braci twoich.
  Łukasza 22:31, 32
 • Przetoż i doskonale zbawić może tych, którzy przez niego przystępują do Boga, zawsze żyjąc, aby orędował za nimi.
  Hebrajczyków 7:25
 • Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
  1 Tymoteusza 2:8
 • Także też i Duch dopomaga mdłościom naszym. Albowiem o co byśmy się modlić mieli, jako potrzeba, nie wiemy; ale tenże Duch przyczynia się za nami wzdychaniem niewymownem. A ten, który się serc bada, wie, który jest zmysł Ducha, ponieważ według Boga przyczynia się za świętymi.
  Rzymian 8:26, 27
 • Przetoż powiadam wam:O cokolwiekbyście, modląc się, prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam.
  Marka 11:24
 • I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
  1 Jana 3:22
 • A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc:Ojcze mój, jeźli można, niech mię ten kielich minie; a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty.
  Mateusza 26:39
 • Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni, jako poganie; albowiem oni mniemają, że dla swojej wielomówności wysłuchani będą.
  Mateusza 6:6, 7
 • Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.
  Hebrajczyków 4:16
 • W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych,
  Efezjan 6:18
 • Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku.
  1 Tymoteusza 2:8
 • W wieczór i rano, i w południe modlić się, i z trzaskiem wołać będę, aż wysłucha głos mój.
  Psalmówów 55:17
 • Gdy wejrzy na modlitwę poniżonych, nie gardząc modlitwą ich.
  Psalmówów 102:17
 • Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
  Psalmówów 116:1, 2
 • W wieczór i rano, i w południe modlić się, i z trzaskiem wołać będę, aż wysłucha głos mój.
  Psalmówów 55:17
 • Gdy wejrzy na modlitwę poniżonych, nie gardząc modlitwą ich.
  Psalmówów 102:17
 • Miłuję Pana, iż wysłuchał głos mój, i prośby moje. Albowiem nakłonił ucha swego ku mnie, gdym go wzywał za dni moich.
  Psalmówów 116:1, 2
 • Bo lud na Syonie i w Jeruzalemie będzie mieszkać; płakać więcej nie będziesz. Zapewne zlituje się nad tobą na głos wołania twego (Pan), a skoro usłyszy, ozwieć się.
  Izajasza 30:19
 • Nadto stanie się, że pierwej niż zawołają, Ja się ozwę; jeszcze mówić będą, a Ja wysłucham.
  Izajasza 65:24
 • Wołaj do mnie, a ozwęć się i oznajmięć rzeczy wielkie i skryte, o których nie wiesz.
  Jeremiasza 33:3
 • A gdy się modlisz, nie bądź jako obłudnicy; albowiem się oni radzi w bóżnicach i na rogach ulic stojąc, modlą, aby byli widziani od ludzi; zaprawdę powiadam wam, iż odbierają zapłatę swoję.
  Mateusza 6:5
 • Zaprawdę powiadam wam:Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie związane i na niebie; a co byście rozwiązali na ziemi; będzie rozwiązane i na niebie. Zasię powiadam wam:Iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesiech. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich.
  Mateusza 18:18, 19, 20
 • A o cokolwiek prosić będziecie w imieniu mojem, to uczynię, aby był uwielbiony Ojciec w Synu. Jeźli o co będziecie prosić w imieniu mojem, ja uczynię.
  Jana 14:13, 14
 • Jeźli we mnie mieszkać będziecie i słowa moje w was mieszkać będą, czegobyściekolwiek chcieli, proście, a stanie się wam.
  Jana 15:7
 • A dnia onego nie będziecie mnie o nic pytać. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam:O cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu mojem, da wam. Dotąd o niceście nie prosili w imieniu mojem; proścież, a weźmiecie, aby radość wasza była doskonała.
  Jana 16:23, 24
 • Przybliżcie się ku Bogu, a przybliży się ku wam.
  Jakuba 4:8
 • I o cokolwiek byśmy prosili, bierzemy od niego; bo przykazania jego chowamy i to, co się podoba przed obliczem jego, czynimy.
  1 Jana 3:22
 • A toć jest ufanie, które mamy do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli jego, słyszy nas. A jeźli wiemy, iż nas słyszy, o cokolwiek byśmy prosili, tedy wiemy, iż mamy te rzeczy, o któreśmy go prosili.
  1 Jana 5:14, 15
 • Tak mówi Pan, Święty Izraelski, i Twórca jego:O przyszłe rzeczy pytajcie mię, a synów moich, i sprawę rąk moich poruczajcie mi.
  Izajasza 45:11
 • A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,
  Jeremiasza 29:13
 • Tedy odpowiadając Jezus, rzekł im:Zaprawdę powiadam wam:Jeźlibyście mieli wiarę, a nie wątpilibyście, nie tylko to, co się stało z figowem drzewem, uczynicie, ale gdybyście i tej górze rzekli:Podnieś się, a rzuć się w morze, stanie się. I wszystko, o cobyściekolwiek prosili w modlitwie wierząc, weźmiecie.
  Mateusza 21:21, 21D, 22
 • Przetoż powiadam wam:O cokolwiekbyście, modląc się, prosili, wierzcie, że weźmiecie, a stanie się wam.
  Marka 11:24
 • I jać wam powiadam:Proście, a będzie wam dano; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a będzie wam otworzono. Każdy bowiem, kto prosi, bierze, a kto szuka, znajduje, a temu, co kołacze, będzie otworzono.
  Łukasza 11:9, 10
 • O obietnicy tedy Bożej nie wątpił z niedowiarstwa; ale się umocnił wiarą i dał chwałę Bogu, Będąc też tego pewien, że cokolwiek on obiecał, mocen jest i uczynić.
  Rzymian 4:20, 21
 • A temu, który może nade wszystko uczynić daleko obficiej niżeli prosimy albo myślimy, według onej mocy, która skuteczna jest w nas;
  Efezjan 3:20
 • Przystąpmyż tedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego.
  Hebrajczyków 4:16
 • A bez wiary nie można podobać się Bogu; albowiem ten, co przystępuje do Boga, wierzyć musi, że jest Bóg, a że nagrodę daje tym, którzy go szukają.
  Hebrajczyków 11:6
 • Ale niech prosi z wiarą, nic nie wątpiąc; albowiem kto wątpi, jest podobny wałowi morskiemu, który od wiatru pędzony i miotany bywa. Bo niechaj nie mniema ten człowiek, aby co miał wziąć od Pana.
  Jakuba 1:6, 7
 • A toć jest ufanie, które mamy do niego, iż jeźlibyśmy o co prosili według woli jego, słyszy nas.
  1 Jana 5:14
 • Panie! rano usłysz głos mój; ranoć przedłożę modlitwę moję, i będę wyglądał pomocy.
  Psalmówów 5:3
 • Boże! tyś jest Bogiem moim; z poranku cię szukam; pragnie cię dusza moja, tęskni po tobie ciało moje w ziemi suchej i upragnionej, w której nie masz wody;
  Psalmówów 63:1
 • Błogosławieni, którzy strzegą świadectw jego, i którzy go ze wszystkiego serca szukają;
  Psalmówów 119:2
 • Ale ty, gdy się modlisz, wnijdź do komory swojej, a zawarłszy drzwi swoje, módl się Ojcu twemu, który jest w skrytości; a Ojciec twój, który widzi w skrytości, odda ci jawnie.
  Mateusza 6:6
 • Albowiem ogarnęły mię były boleści śmierci, potoki niezbożnych przestraszyły mię. Boleści grobu ogarnęły mię, zachwyciły mię sidła śmierci. W utrapieniu mojem wzywałem Pana, a do Boga mego wołałem, i wysłuchał z kościoła swego głos mój, a wołanie moje przyszło do uszów jego.
  2 Samuela 22:5-7
 • Albowiem nie wzgardził, ani się odwrócił od utrapienia ubogiego, ani skrył od niego oblicza swego; owszem, gdy do niego wołał, wysłuchał go.
  Psalmówów 22:24
 • A wzywaj mię w dzień utrapienia:tedy cię wyrwę, a ty mię uwielbisz.
  Psalmówów 50:15
 • Ufajcież w nim na każdy czas, o narody! Wylewajcie przed obliczem jego serca wasze:Bóg jest ucieczką naszą. Sela.
  Psalmówów 62:8
 • A wszakże wejrzał na ucisk ich, i usłyszał wołanie ich. Bo sobie wspomniał na przymierze swoje z nimi, a żałował tego według wielkiej litości swojej.
  Psalmówów 106:44, 45
 • Ze wszystkiego serca mego szukam cię; nie dopuszczajże mi błądzić od rozkazań twoich.
  Psalmówów 119:10
 • Szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki blisko jest.
  Izajasza 55:6
 • Nadto niemasz, ktoby wzywał imienia twego, i pobudził się do tego, aby się chwycił ciebie, przynajmniej teraz, gdyś zakrył twarz swoję przed nami, a sprawiłeś, abyśmy niszczeli dla nieprawości naszych.
  Izajasza 64:7
 • A szukając mię, znajdziecie; gdy mię szukać będziecie ze wszystkiego serca swego,
  Jeremiasza 29:13
 • Wstań, wołaj w nocy na początku straży, wylewaj serce twoje przed obliczem Pańskiem jako wodę; podnoś do niego ręce swoje za duszę dziatek swych, które omdlewają od głodu na rogu wszystkich ulic, a rzecz:Wejrzyj Panie! a obacz, komuś tak kiedy u czynił?
  Lamentacje 2:19
 • Dowiadujmy się raczej, a badajmy się dróg naszych, nawróćmy się do Pana; Podnieśmy serca i ręce nasze w niebo do Boga.
  Lamentacje 3:40, 41
 • A przetoż jeszcze i teraz mówi Pan:Nawróćcie się do mnie samego całem sercem swojem, i w poście i w płaczu i w kwileniu.
  Joela 2:12
 • Ale ten rodzaj nie wychodzi, tylko przez modlitwę i przez post.
  Mateusza 17:21