Siła


 • Albowiem Pan, Bóg wasz, idzie z wami, aby walczył za was z nieprzyjacioły waszymi, a iżby was wybawił.
  Powtórzonego Prawa 20:4
 • Zmacniaj się, a bądź mężnym, czyń to; nie bój się, ani się lękaj; bo Pan Bóg, Bóg mój, będzie z tobą, nie opuści cię, ani cię odstąpi, aż dokończysz wszystkiej roboty służby domu Pańskiego.
  1 Królewska 28:20
 • Z nimi jest ramię cielesne; ale z nami jest Pan, Bóg nasz, aby nas ratował i odprawiał wojny nasze. Tedy spoległ lud na słowach Ezechyjasza, króla Judzkiego.
  2 Kronik 32:8
 • Z ust niemowlątek i ssących ugruntowałeś moc twą dla nieprzyjaciół twoich, abyś wyniszczył nieprzyjaciela i tego, który się mści.
  Psalmówów 8:2
 • Gdyż z tobą przebiłem się przez wojsko, a z Bogiem moim przeskoczyłem mur. Droga Boża doskonała jest; słowo Pańskie jest ogniem wypławione. Tarczą jest wszystkich, którzy w nim ufają. On jest Bogiem, który mię opasuje mocą, a czyni prostą drogę moję.
  Psalmówów 18:29, 30, 32
 • Jedni w wozach, a drudzy w koniach ufają; ale my na imię Pana, Boga naszego, wspominamy.
  Psalmówów 20:7
 • Bym był nie wierzył, że mam oglądać dobroć Pańską w ziemi żyjących, źleby o mnie było. Oczekujże Pana, zmacniaj się, a on utwierdzi serce twoje; przetoż oczekuj Pana.
  Psalmówów 27:13, 14
 • Pan jest mocą moją i tarczą moją, w nim, nadzieję ma serce moje, a jestem poratowany; przetoż się rozweseliło serce moje, a pieśnią moją chwalić go będę. Pan jest mocą swych, i mocą zbawienia pomazańca swego on jest.
  Psalmówów 28:7, 8
 • Wszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, który jest mocą ich czasu uciśnienia.
  Psalmówów 37:39
 • Choć ciało moje, i serce moje ustanie, jednak Bóg jest skałą serca mego, i działem moim na wieki.
  Psalmówów 73:26
 • Błogosławiony człowiek, który ma siłę swoję w tobie, i w których sercu są drogi twoje. I idą huf za hufem, a ukazują się przed Bogiem na Syonie. Więcej mocy
  Psalmówów 84:5, 7
 • Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
  Psalmówów 118:14
 • Rozpływa się od smutku dusza moja; utwierdźże mię według słowa twego.
  Psalmówów 119:28
 • Albowiemeś ty był twierdzą ubogiemu, zamkiem nędznemu w ucisku jego, ucieczką przed powodzią, zasłoną przed gorącem, gdyż wściekłość okrutników była jako powódź podwracająca ścianę.
  Izajasza 25:4
 • Który dodaje spracowanemu siły, a tego, który nie ma żadnej siły, moc rozmnaża.
  Izajasza 40:29
 • Nie bój się! bom Ja z tobą. Nie lękaj się! bom Ja Bogiem twoim. Zmocnię cię, a dam ci pomoc, i podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.
  Izajasza 41:10
 • A Jezus wejrzawszy na nie, rzekł im:U ludzić to nie można; lecz u Boga wszystko jest możebne.
  Mateusza 19:26
 • Cóż tedy rzeczemy na to? Jeźli Bóg za nami, któż przeciwko nam?
  Rzymian 8:31
 • Nie iżbyśmy byli sposobni, co myśleć sami z siebie, jako sami z siebie, ale sposobność nasza z Boga jest;
  2 Koryntian 3:5
 • (Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych.)
  2 Koryntian 10:4
 • Ale mi rzekł:Dosyć masz na łasce mojej; albowiem moc moja wykonywa się w słabości. Raczej się tedy więcej chlubić będę z krewkości moich, aby we mnie mieszkała moc Chrystusowa. Dlatego się kocham w krewkościach, w potwarzach, w niedostatkach, w prześladowaniach, i w uciskach dla Chrystusa; bo gdym jest słaby, tedym jest mocny.
  2 Koryntian 12:9, 10
 • Aby wam dał według bogactwa chwały swej, żebyście byli mocą utwierdzeni przez Ducha jego w wewnętrznym człowieku;
  Efezjan 3:16
 • Na ostatek, bracia moi! zmacniajcie się w Panu i w sile mocy jego;
  Efezjan 6:10
 • Wszystko mogę w Chrystusie, który mię posila.
  Filipian4:13
 • Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie. Siła od Boga
  1 Jana 4:4
 • Od końca ziemi wołam do ciebie w zatrwożeniu serca mego; wprowadź mię na skałę, która jest wywyżą nad mię.
  Psalmówów 61:2
 • Albowiem wyrwie ubogiego wołającego, i nędznego, który nie ma pomocnika.
  Psalmówów 72:12
 • W dzień, któregom cię wzywał, wysłuchałeś mię, a posiliłeś mocą duszę moję.
  Psalmówów 138:3
 • Ale którzy oczekują Pana, nabywają nowej siły; podnoszą się piórami jako orły, bieżą a nie spracują się, chodzą a nie ustawają. ]

 • Izajasza 40:31
 • Azażemci nie rozkazał:Zmocnij się, i mężnie sobie poczynaj, nie lękaj się, a nie trwóż sobą, albowiem z tobą jest Pan, Bóg twój, we wszystkiem, do czegokolwiek się obrócisz?
  Jozuego 1:9
 • Przetoż tak mówi Pan, Bóg zastępów:Ponieważeście to mówili, oto Ja kładę słowa moje w usta twoje za ogień, a lud ten za drwa, i pożre ich.
  Jeremiasza 5:14
 • Zmocnię ich też w Panu, a w imieniu jego chodzić będą, mówi Pan.
  Zachariasza 10:12
 • Bo wy nie jesteście, którzy mówicie, ale duch Ojca waszego, który mówi w was.
  Mateusza 10:20
 • Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który przyjdzie na was; i będziecie mi świadkami i w Jeruzalemie, i we wszystkiej Judzkiej ziemi, i w Samaryi, aż do ostatniego kraju ziemi.
  Dzieje Apostolskie 1:8
 • Widząc tedy bezpieczność Piotrową i Janową, i zrozumiawszy, iż ludźmi byli nieuczonymi i prostakami, dziwowali się i poznali je, iż byli z Jezusem.
  Dzieje Apostolskie 4:13
 • Albowiem mowa o krzyżu tym, którzy giną, jest głupstwem; ale nam, którzy bywamy zbawieni, jest mocą Bożą.
  1 Koryntian 1:18
 • A mowa moja i kazanie moje nie było w powabnych mądrości ludzkiej słowach, ale w okazaniu ducha i mocy, Aby się wiara wasza nie gruntowała na mądrości ludzkiej, ale na mocy Bożej.
  1 Koryntian 2:4, 5